Άρθρο 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

12.1. Κάθε ιδιοκτήτης διηρημένης ιδιοκτησίας έχει όλα τα δικαιώματα στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα που ο νόμος ορίζει για τους συνιδιοκτήτες, ανάλογα με το είδος και τον προορισμό τους, με τον όρο να μην εμποδίζει τη χρήση τους από τους άλλους δικαιούχους συνιδιοκτήτες. Όλοι οι ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών είναι υποχρεωμένοι και μετά την παράδοση σ’ αυτούς των ιδιοκτησιών τους, να ανέχονται χωρίς αντιρρήσεις και αξιώσεις ή αποζημιώσεως την συνέχιση εργασιών και τις ενοχλήσεις απ’ αυτές για την αποπεράτωση και διαρρύθμιση ιδιοκτησιών που ανήκουν στην αρχική οικοπεδούχο εταιρία και δεν έχουν ακόμη πωληθεί ή αποπερατωθεί.

12.2. Οι κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι, πράγματα και εγκαταστάσεις πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθεροι και να μη γίνεται κατάχρηση χρόνου χρήσης τους από τους δικαιούχους συνιδιοκτήτες. Απαγορεύεται σε κάθε δικαιούχο συνιδιοκτήτη να αφήνει στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα, έπιπλα, κιβώτια και άλλα κινητά πράγματα και ζώα που εμποδίζουν άλλους συνιδιοκτήτες ή ένοικους και να προκαλεί θορύβους και άλλες ενοχλήσεις σ’ αυτούς.

12.3. Αποκλειστική χρήση τμήματος των κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων μπορεί να παραχωρηθεί με σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης εφ’ όσον δεν παραβλάπτει τη συνολική λειτουργία του συγκροτήματος και δεν παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση και εξυπηρέτηση του συνόλου των ενοίκων.
12.4. Ο κάθε ιδιοκτήτης/μισθωτής/δικαιούχος χρήσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους που αφενός αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό αφετέρου οριοθετούνται εκ του νόμου, με τον όρο να μην εμποδίζεται η χρήση τους από τους άλλους δικαιούχους συνιδιοκτήτες ή/και κατόχους, εκτός από εκείνους που η χρήση τους έχει αποκλειστικά παραχωρηθεί απ’ το διαχειριστή σε κάποιο εκ των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων ή έχει απαγορευθεί η προσπέλαση ή και καταργηθεί η κοινόχρηστη χρήση τους απ’ το φορέα διαχείρισης. Ειδικότερα, στους κοινόχρηστους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο απ’ το εξειδικευμένο προσωπικό της Διαχείρισης.
12.5. Απαγορεύεται ρητά και απόλυτα οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή και κάθε γενικά επέμβαση στους κοινόχρηστους χώρους, πράγματα και εγκαταστάσεις, εκ μέρους μεμονωμένων συνιδιοκτητών. Αυθαίρετες επεμβάσεις στα κοινόκτητα ή κοινόχρηστα μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις από μεμονωμένους συνιδιοκτήτες/ μισθωτές ή ζημίες προκαλούμενες σ’ αυτά, αποκαθίστανται από το φορέα διαχείρισης μέσα στον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στον ή στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται. Ο φορέας διαχείρισης έχει δικαίωμα να εισπράξει από αυτούς με εκτέλεση του παρόντος και ισόποση με τη δαπάνη ποινική ρήτρα, η οποία προστίθεται στο αποθεματικό του συγκροτήματος.

  • Στ0 12.2 μετά τη λέξη «επιπλα» να τεθεί και η λέξη «ενδύματα» .

    Στην ίδια παράγραφο η τελευταία φράση να ανασκευασθεί ως εξής : ….που εμποδίζουν ή ενοχλούν αισθητικά άλλους συνιδιοκτήτες ή ένοικους του ξενοδοχείου ή μισθωτές ή χρήστες των οροφοκτησιών και να προκαλεί θορύβους καιάλλες παρόμοιες , προβλεπόμενες απο το γειτονικό δίκαιο, ενοχλήσεις σ αυτούς «