Άρθρο 11: ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

11.1. Κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι, πράγματα και εγκαταστάσεις είναι:

11.1.1. Το εσωτερικό δίκτυο δρόμων και πεζοδρόμων, οι πλατείες, τα πάρκα, η τυχόν παραλία, οι κεντρικές εγκαταστάσεις και τα γενικά δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών συνδέσεων κ.λπ., φωτισμού, θέρμανσης και κλιματισμού στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα, ή και στις επί μέρους ιδιοκτησίες, εφ’ όσον έχουν προβλεφθεί και υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, οι αγωγοί σύνδεσης με τα δίκτυα της πόλης ή των Ο.Κ.Ω., όλες οι εξωτερικές περιφράξεις και γενικά κάθε άλλο έργο, πράγμα ή εγκατάσταση που είναι από το νόμο αδιαίρετο, κοινόκτητο και κοινόχρηστο και προορίζεται να εξυπηρετήσει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες ή όλες τις ιδιοκτησίες του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

11.1.2. Οι τυχόν διαχωριστικοί μεσότοιχοι και η κοινή θεμελίωση των υπαρχουσών και μελλουσών να ανεγερθούν κατοικιών, καθώς και οι περιφράξεις που διαχωρίζουν τα τμήματα αποκλειστικής χρήσεως των κατοικιών.

11.1.3. Η τυχόν κεντρική κεραία τηλεόρασης (συμβατική και δορυφορική) και το δίκτυο διανομής έως το όριο των επιμέρους ιδιοκτησιών.

11.1.4. Οι χώροι λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, οι εγκαταστάσεις και τα πεδία διάθεσης.

11.1.5. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις περισυλλογής απορριμμάτων.

11.1.6. Τα πεζοδρόμια, οι εσωτερικοί δρόμοι και πεζόδρομοι, οι ράμπες, οι τοίχοι αντιστήριξης και οι τοίχοι αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης των αυλών, των χώρων φύτευσης και λοιπών υπαιθρίων χώρων και κάθε αρχιτεκτονική διαμόρφωση που δεν ανήκει σε συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης και λειτουργίας γηπέδου γκολφ εντός του συνθέτου καταλύματος η κυκλοφορία στους χώρους του γηπέδου και στους διαδρόμους κυκλοφορίας γίνεται μόνο με την έγκριση του φορέα διαχείρισης και του υπευθύνου λειτουργίας του γκολφ και οπωσδήποτε χωρίς χρήση αυτοκινήτων, έτσι ώστε να μη παρακωλύεται η δραστηριότητα των παικτών και να μη δημιουργούνται προβλήματα ασφαλείας και καλής κατάστασης του χλοοτάπητα.

11.1.7. Οι χώροι πρασίνου, όλη η βλάστησή τους, η εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος και τα καθιστικά τους (διευκρινίζεται ότι οι κήποι των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί αποκλειστικά σε συγκεκριμένες ή και μέλλουσες να δημιουργηθούν ιδιοκτησίες αποτελούν κοινόκτητα, αλλά ιδιόχρηστα μέρη του συγκροτήματος).

11.2.Ο φορέας διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει από καιρό σε καιρό τις διαστάσεις και τη θέση των κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων καθώς και τις διαστάσεις, την τοποθεσία και τον τύπο οποιωνδήποτε κτιρίων, πινακίδων ή να επιφέρει άλλες βελτιώσεις στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, χωρίς να θίγει τις (μέλλουσες να δημιουργηθούν) κατοικίες, εμπορικά καταστήματα κτλ.

  • 27 Δεκεμβρίου 2011, 13:35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    παρ. 11.1.6 ίσως πρέπει να προβλεφθεί η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινούμενων οχημάτων χαμηλής ταχύτητας ιδιαίτερα σε εκτεταμένα γήπεδα γκόλφ.

    παρ. 11.2. να προστεθεί ο όρος «μετά από σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης»

  • Στο 11.1.1 μετά τις λέξεις τηλεφωνικών συνδέσεων να τεθεί : και ευρυζωνικών συνδέσεων .

    Στι 11.1.3 η λέξη «τυχόν» να απαλειφθει …