Άρθρο 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η΄ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

10.1.Κάθε κύριος διηρημένης ιδιοκτησίας όταν εκμισθώνει ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρεί τη χρήση αυτής σε τρίτο, οφείλει να τον υποχρεώνει να συμμορφώνεται χωρίς αντίρρηση με όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού (ο οποίος πάντα προσαρτάται σε κάθε συμφωνία), με ποινή έξωσής του κατά τις διατάξεις του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας εάν παραβεί τους όρους αυτού. Ο όρος αυτός είναι υποχρεωτικός και θεωρείται συνομολογηθείς για τον τρίτο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος, ακόμα και σε περίπτωση παράλειψής του στη σχετική συμφωνία.

10.2. Σε περίπτωση που δεν ασκείται από το συνιδιοκτήτη το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαίωμά του έξωσης ή αποβολής του μισθωτή ή αυτού που με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του, ο φορέας διαχείρισης, μόνος του ή κατόπιν απόφασης των λοιπών συνιδιοκτητών, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό με εντολή του απρακτούντα ιδιοκτήτη, την οποία χορηγεί ανεκκλήτως με τον παρόντα Κανονισμό.