Άρθρο 17: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης διηρημένης ιδιοκτησίας ή μισθωτής ή άλλος με οποιοδήποτε τίτλο κάτοχος καθυστερήσει πέραν των δύο μηνών την καταβολή στο φορέα διαχείρισης του ποσού που οφείλει για τις δαπάνες των κοινοχρήστων της ιδιοκτησίας του, υποχρεούται στη καταβολή ποσού ως ποινική ρήτρα, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από … έως …. Το ποσό αυτό περιέρχεται στο αποθεματικό κεφάλαιο της διαχείρισης.