Άρθρο 14: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

14.1. Καθένας των συνιδιοκτητών του σύνθετου τουριστικού καταλύματος βαρύνεται με τις κοινόχρηστες δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και ανανέωσης των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων, έργων, μερών, πραγμάτων και εγκαταστάσεων του καταλύματος, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων που συντάσσεται από τον δικαιούχο προς τούτο μηχανικό.

14.2. Κοινόχρηστες δαπάνες θεωρούνται οι κάθε είδους δαπάνες που γίνονται για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του καταλύματος και ιδίως αυτές που αφορούν τη συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών – παροχών προς τους ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών. Τέτοιες δαπάνες είναι κυρίως αυτές που γίνονται για την ηλεκτροδότηση των κοινόχρηστων χώρων, για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων, την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη μισθοδοσία του προσωπικού, τη φύλαξη, καθώς και κάθε άλλη μη ρητά κατονομαζόμενη κοινόχρηστη δαπάνη, που έχει σχέση με τον ευπρεπισμό, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται αμοιβές προσωπικού, προμήθειες υλικών, ασφαλιστικές εισφορές και κάθε άλλη σχετική δαπάνη.

14.3. Επίσης, στην έννοια των κοινοχρήστων δαπανών εμπίπτουν και οι δαπάνες θέρμανσης και κλιματισμού, εφόσον έχει τυχόν εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα θέρμανσης ή/και κλιματισμού για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

14.4. Ο καθορισμός του ύψους και ο επιμερισμός των κοινοχρήστων δαπανών γίνεται ανά τρίμηνο από το φορέα διαχείρισης, σχετικός δε πίνακας ανακοινώνεται και κοινοποιείται εγγράφως στους ιδιοκτήτες, μισθωτές και χρήστες, οι οποίοι έχουν υποχρέωση πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεων τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των κοινοποιήσεων.

14.5. Οι συνιδιοκτήτες υποχρεούνται να καταθέσουν στο φορέα διαχείρισης, ως πάγια προκαταβολή, χρηματικό ποσό το ύψος του οποίου θα καθοριστεί από τη γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών, ανάλογα με την συμμετοχή της ιδιοκτησίας τους στις κοινόχρηστες δαπάνες, όπως καθορίστηκαν πιο πάνω. Αν διαπιστωθεί ότι η πιο πάνω πάγια προκαταβολή δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των κοινών δαπανών, οι συνιδιοκτήτες υποχρεούνται να συνεισφέρουν ανάλογα στην αύξησή της, όπως η γενική συνέλευση θα αποφασίσει σχετικώς.

14.6. Ο προσδιορισμός και κατανομή του ακριβούς ποσοστού και ύψους των εν λόγω (γενικών και ειδικών) δαπανών του συγκροτήματος, έγκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και κρίση του φορέα διαχείρισης, η οποία τεκμαίρεται αμαχήτως δεσμευτική για το σύνολο των δραστηριοποιούμενων στο συγκρότημα, ενώ τυχόν αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκ μέρους των συνιδιοκτητών ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών δεν αποτελεί νόμιμο λόγο άρνησης καταβολής αυτών.

  • 30 Δεκεμβρίου 2011, 09:56 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Α.Ε.

    Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο «ΑΡΜΟΔΙΟΣ» ΚΑΙ ΟΧΙ Ο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» ΟΠΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ