Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των ακόλουθων περιπτώσεων:

(α) των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 15 παρ. 1 που αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 1 παρ. 6 περ. δ΄ του παρόντος.

(β) οποιωνδήποτε άλλων περιπτώσεων ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.