Άρθρο 14 Προσθήκη στο Ν. 3891/2010

Στο άρθρο 14 του Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου της, όπως έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 καταρτίζει τριμηνιαίους απολογισμούς μέχρι την 20η ημέρα από τη συμπλήρωση του τριμήνου. Κάθε τριμηνιαίος απολογισμός ελέγχεται και βεβαιώνεται από Ορκωτό Ελεγκτή/Λογιστή. Οι τριμηνιαίοι απολογισμός μαζί με την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή υποβάλλονται εντός τριών (3) ημερών από τη κατάρτισή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με κοινοποίηση προς την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή ο τριμηνιαίος απολογισμός εμφανίσει απόκλιση από τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο μεγαλύτερη του 10% αναγομένου σε ετήσια βάση, η διοίκηση της εταιρίας υποχρεούται να προβεί άμεσα στην κατάρτιση Αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου που υποβάλλεται προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.

Το Αναμορφωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, λειτουργικά και χρηματοοικονομικά μέτρα για την επαναφορά της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας εντός των προβλέψεων του αρχικού επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού.»

  • 14 Ιανουαρίου 2011, 17:31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ

    Στο άρθρο 14 μας λένε για ορκωτούς λογιστές που θα ελέγχουν τα τρίμηνα . Δεν μας λέτε όμως , πως θα ελέγχουν την σκοπιμότητα μιας δαπάνης , πως θα ελέχθη η δαπάνη αυτή , επίσης αν είναι σύμφωνη με τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς και δεν υπάρχει δόλος η και κάποια υπερτιμολόγηση.