Άρθρο 8 Ορισμοί Εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ρύθμιση των θεμάτων προσωπικού

1. Οι κάτωθι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν Κεφάλαιο ΙΙΙ (άρθρα 8 έως 13) θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται ως ακολούθως:

α. «Παλαιοί Φορείς»: Οι εταιρείες ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, και ΤΡΑΜ.

β. «Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο»: Το ή τα πρόσωπα, είτε μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Παλαιών ή Νέων Φορέων ή του ΟΑΣΑ είτε όχι, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα εν λόγω Διοικητικά Συμβούλια για να εκπροσωπήσουν τις εταιρείες αυτές στις ενέργειες του παρόντος Κεφαλαίου.

γ. «Διαδικασία Μετασχηματισμού»: Οι περιγραφόμενες στο Κεφάλαιο Ι του παρόντος Νόμου ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την οργάνωση και λειτουργία των Νέων Φορέων.

δ. «Νέος Φορέας»: Οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

ε. «Προσωπικό»: Όλοι οι εργαζόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, μισθωτοί και δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιονδήποτε Παλαιό ή Νέο Φορέα ή τον ΟΑΣΑ, ανάλογα με την περίπτωση, πλήρως ή μερικώς, κατ’ αποκλειστικότητα ή όχι, δυνάμει σύμβασης ή σχέσης οποιασδήποτε φύσης, μορφής και χαρακτηρισμού που έχουν καταρτίσει με τον εκάστοτε Φορέα.

στ. «Εργαζόμενος»: Μέλος του Προσωπικού.

ζ. «Πλεονάζον Προσωπικό Α΄ Φάσης»: Ο αριθμός των Εργαζομένων του κάθε Παλαιού Φορέα και του ΟΑΣΑ, όπως αυτός καθορίζεται επακριβώς ακολούθως, που, εν όψει της διαδικασίας μετασχηματισμού του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Νόμου, είτε δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του είτε δεν κατέχει οργανική θέση στο οργανόγραμμά του, και ως εκ τούτου πρέπει να μεταφερθεί σε Φορέα Υποδοχής με την διαδικασία του επόμενου άρθρου.

Την 20.12.2010 ο αριθμός αυτός είναι (μειούμενος ανάλογα, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή αποχωρήσεων μετά την 20.12.2010):

Κίνηση, Υποστηρικτικό Προσωπικό, Προσωπικό Εκμετάλλευσης ΤεχνικοίΔιοικητικοί ΒοηθητικοίΣΥΝΟΛΟ
ΕΘΕΛ4501006030640
ΗΛΠΑΠ100304020190
ΑΜΕΛ801090
ΤΡΑΜ20157015120
ΗΣΑΠ250306050390
ΟΑΣΑ7070
ΣΥΝΟΛΟ8201753801251500

η. «Πλεονάζον Προσωπικό Β΄ Φάσης»: Ο αριθμός Εργαζομένων του κάθε Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ που, κατά το Διοικητικό του Συμβούλιο, είτε δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του είτε δεν κατέχει οργανική θέση στο Οργανόγραμμα που θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.

θ. «Φορέας Υποδοχής»: Κάθε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμός, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. εποπτευόμενο από Δημόσια Αρχή, αυτοτελής ή Ανεξάρτητη Αρχή, Δήμος ή Περιφέρεια (1ος ή 2ος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

ι. «Υφιστάμενες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας»: Όλες οι κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος ισχύουσες ρυθμίσεις του κανονιστικού και ενοχικού περιεχομένου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Αποφάσεων Μεσολαβητών, Διαιτητικών αποφάσεων και λοιπών τυχόν κανονιστικών αποφάσεων που έχουν κατά καιρούς καταρτισθεί ή εκδοθεί μεταξύ των οιωνδήποτε εκπροσώπων και οργανώσεων του Προσωπικού ή / και οποιωνδήποτε κατηγοριών του Προσωπικού και των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ.  Στις Υφιστάμενες Συλλογικές Ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής:

 1. Για την ΕΘΕΛ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το Προσωπικό Κίνησης και το Βοηθητικό Προσωπικό, για το Τεχνικό Προσωπικό και τους Εργατοτεχνίτες του Βοηθητικού Προσωπικού, για το Διοικητικό Προσωπικό και τους τηλεφωνητές του Βοηθητικού Προσωπικού και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.
 2. Για την ΑΜΕΛ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το Σ.Ε.Λ.Μ.Α., με το Σ.Η.Α.Μ., και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.
 3. Για την ΗΛΠΑΠ, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με την Ένωση Εργαζομένων ΗΛ.Π.Α.Π., με τον Σύνδεσμο Τεχνιτών και Υπαλλήλων ΗΛ.Π.Α.Π., με τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΗΛ.Π.Α.Π., με τον Σύνδεσμο Τεχνικών ΗΛ.Π.Α.Π., με το Σωματείο Ηλεκτροτεχνιτών ΗΛ.Π.Α.Π., και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.
 4. Για την ΤΡΑΜ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.
 5. Για την ΗΣΑΠ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το Εργασιακό Σωματείο «Σωματείο Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ», με το Εργασιακό Σωματείο «Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ», και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.
 6. Για τον ΟΑΣΑ, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το προσωπικό του, και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

ια. «Υφιστάμενες Λοιπές Ρυθμίσεις Εργασίας»: Όλοι οι όροι των ατομικών συμβάσεων ή / και σχέσεων εργασίας που συνδέουν τους Εργαζομένους με τους Παλαιούς Φορείς ή τον ΟΑΣΑ καθώς και όλοι οι λοιποί όροι εργασίας που δεν συμπεριλαμβάνονται στις Υφιστάμενες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας, όπως ενδεικτικά οι επιχειρησιακές πρακτικές και συνήθειες, έθιμα κλπ. που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των Εργαζομένων και των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ, ανεξαρτήτως της πηγής δικαίου αυτών.

ιβ. «Υφιστάμενοι Κανονισμοί Εργασίας»: Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκδοθέντες Κανονισμοί Εργασίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις, την υπηρεσιακή κατάσταση και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο Προσωπικό ή / και σε κατηγορία του Προσωπικού των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ. Στους Κανονισμούς Εργασίας συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής:

 1. Για την ΕΘΕΛ: Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού.
 2. Για την ΑΜΕΛ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών Συρμών.
 3. Για την ΤΡΑΜ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών Αστικών Τροχιοδρόμων – ΤΡΑΜ.
 4. Για την ΗΣΑΠ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ, ο Κανονισμός Προσωπικού Εσωτερικών Υπηρεσιών, ο Κανονισμός Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών.
 5. Για την ΗΛΠΑΠ: Ο Υπηρεσιακός Κανονισμός που θεσπίστηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών της 4.10.2003 και οποιοσδήποτε ισχύων κανονισμός.
 6. Για τον ΟΑΣΑ: Οποιοσδήποτε ισχύων κανονισμός.
 7. Και εν γένει οποιοιδήποτε άλλοι κανονισμοί έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίστηκαν με τα άρθρα 9 και 10 Ν. 2669/1998.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 8 έως 13) ρυθμίζουν την εξέλιξη και διαμόρφωση των συμβάσεων ή / και σχέσεων των Εργαζομένων των Παλαιών Φορέων και του ΟΑΣΑ, οι οποίοι, κατά περίπτωση, μετατάσσονται σε Φορείς Υποδοχής ή μεταφέρονται στους Νέους Φορείς ή παραμένουν στον ΟΑΣΑ κατόπιν της Διαδικασίας Μετασχηματισμού, καθώς και των Εργαζομένων των Νέων Φορέων. Επίσης, θεσπίζουν γενικούς και ειδικούς όρους εργασίας και γενικώς την υπηρεσιακή κατάσταση των Εργαζομένων, τίθενται δε σε εφαρμογή και ακολουθούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διατάξεως της κείμενης νομοθεσίας οποιασδήποτε πηγής λόγω του κατεπείγοντος και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετείται με την Διαδικασία Μετασχηματισμού και την οργάνωση και λειτουργία των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ με σκοπό την εξυγίανση των επιχειρήσεων του παρόντος Νόμου που παρέχουν το συγκοινωνιακό έργο, την προστασία και διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των δημοσίων οικονομικών εν γένει. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου κατισχύουν κάθε αντίθετης ή άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, συμφωνίας, όρου ή ρήτρας, νόμου ή κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ισχύ νόμου, κανονιστική ή άλλη, ή συμβατικού, ή οργανισμού ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή απόφασης μεσολαβητή ή διαιτητικής απόφασης ή συλλογικής συμφωνίας ή ατομικής σύμβασης ή συμφωνίας ή επιχειρησιακής πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας ή άλλης, πάσης μορφής και είδους, πηγής δικαίου. Κάθε ρύθμιση αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού καταργείται, των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου θεωρουμένων ως ειδικότερων σε κάθε περίπτωση.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 00:17 | Νίκος Τομαζινάκης

  Στην Παράγραφο 1 εδάφιο ιβ περίπτωση ii για την ΑΜΕΛ θα πρέπει να προστεθεί και ο «Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών Ηλεκτροδηζελαμαξών.»

  Ευχαριστώ

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 23:31 | Βασίλης Κατσαρέας

  Είναι δυνατόν να προσπαθούμε να ορίσουμε το πλεονάζων προσωπικό, να είμαστε στα πρόθυρα της ψήφισης του νόμου και να μην έχουν καταρτιστεί τα νέα οργανογράμματα των νέων εταιρειών;;;

  -Νέος ΟΑΣΑ
  -ΟΣΥ
  -ΣΤΑΣΥ

  Για μια ακόμη φορά θα αφεθεί πεδίο λάμψης λαμπρόν στις κάθε λογής «παράγκες» για να τακτοποιήσουν τους ημετέρους τους σε μια καλή μετάταξη…

  Το ίδιο αίσχος έγινε και στον ΟΣΕ.
  Είναι γεγονός ότι επιχειρήται να τεθούν κάποια κριτήρια σχετικά με τον καθορισμό των μετατάξεων της Α΄ Φάσης. Και ειδικότερα των ενδεχόμενων υποχρεωτικών.

  Στην Β΄ Φάση όμως τι θα γίνει; Δεν κινδυνέυει το σύστημα να πέσει σε μια επικίνδυνη περιδίνηση; Πως θα λειτουργήσουν οι νέες εταιρίες όταν απογυμνωθούν από τα παλαιά στελέχη τους, με το κριτήριο και μόνο της παλαιότητας -άρα και του μισθολογικού τους κόστους λόγω επιδομάτων αρχαιότητας-;

  Θα έπρεπε να είναι έτοιμα τα οργανογράμματα, να έχει γίνει η κατανομή των ανθρώπων και μετά να γίνουν και οι μετατάξεις, ώστε να μείνουν οι συγκοινωνίες με τους εργαζόμενους που τις πονούν και μοχθούν καθημερινά για τη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών της Αθήνας.

  Η διάσταση αυτή έχει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ βαρύτητα για την ΣΤΑΣΥ, όπου οι εργαζόμενοι της ΑΜΕΛ, και ειδικά οι αρχικοί, έχουν αποδείξει εκ του αποτελέσματος ότι έχουν μοναδικά αποθέματα ενέργειας, παρά τις τεράστιες μεθοδεύσεις υποβάθμησης του επιπέδου τους.
  Να ληφθεί ειδικά μέριμνα για την παράμετρο αυτή.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 20:23 | Κ. Χρονόπουλος

  Με βάση την εμπειρία μου από διάφορα Μετρό της Αμερικής και της Ευρώπης, θα ήθελα να υποβάλω τις προτάσεις που ακολουθούν εντός των αστερίσκων:

  Άρθρο 8 Παράγραφος 1 ζ:
  « «Πλεονάζον προσωπικό Α’ Φάσης»: Ο *κατ’ εκτίμηση* αριθμός των Εργαζομένων …»

  Άρθρο 8 Παράγραφος 1 ιβ περίπτωση ii.
  «Για την ΑΜΕΛ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών Συρμών *και ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών Ηλεκτροδηζελαμαξών*.»

  Ευχαριστώ

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 15:41 | Βιβή

  • Αν και διατυμπανιζόταν ότι οι προσλήψεις τις τελευταίας 2-ετίας στις εταιρείες ΤΡΑΜ και ΑΜΕΛ ήταν υπερβολικές (300 στην ΤΡΑΜ και 200 στην ΑΜΕΛ), ο αριθμός του χαρακτηριζόμενου «πλεονάζοντος προσωπικού» ανέρχεται μόνο σε 120 άτομα για την ΤΡΑΜ και 90 για την ΑΜΕΛ. Αντίθετα για την ΕΘΕΛ οι αναφερόμενοι ως πλεονάζοντες είναι 640 εργαζόμενοι (10% του τακτικού προσωπικού), για τον ΗΛΠΑΠ 190 (12%) και για τον ΟΑΣΑ 70 (40% του τακτικού προσωπικού). Ειδικά για τον τελευταίο είναι απορίας άξιον το πως θα καταφέρει με διευρυμένες αρμοδιότητες και με το μισό προσωπικό να αναλάβει το ρόλο του.
  Μήπως το νομοσχέδιο «εξασφαλίζει» την ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου και την εμφάνιση αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά τον ισολογισμό των εταιρειών;

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 18:43 | Σπύρος

  Εργαζόμενος στην ΑΜΕΛ.Όσοι ταξιδεύετε ανά τον κόσμο και χρησιμοποπείτε τα αντίστοιχα Μετρό πιστεύω να έχετε την κοινή γνώμη ότι το Ελληνικό Μετρό είναι ένα κόσμημα..κ.λ.π.Το ξέρετε πολύ καλά ότι ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ.Πίσω απ΄όλα υπάρχουν άνθρωποι νέα παιδιά κυρίως, με υψηλή μόρφωση, ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ. Ούτε στις σχόλές μας δεν περάσαμε τόση δύσκολη,επίπονη και συνάμα ενδιαφέρουσα εκπαίδευση.Στην αρχή όλοι απορούσαμε γιατί να μαθαίνουμε από το Α μέχρι και το Ω.Γιατί να κάνουμε με τόσους πολύπλοκους εξοπλισμούς και τόσες Διαδικασίες και Κανονισμούς.Όταν όμως ήρθαμε σε πρώτη επαφή με τον κόσμο τότε ήρθαν όλα και έδεσαν και μάλιστα έδεσαν τόσο καλά γιατί είμαστε Έλληνες με φιλότιμο,μπέσα αλληλεγγύη, ανθρωπιά,ομορφιά και τα παντρέψαμε τόσο καλά πιστεύω που το χαμόγελο και το ευχαριστώ του κόσμου κάθε μέρα μας στέλνει τα ξημερώματα σπίτι μας μετά από τις 24ωρες βάρδιές μας με τη Συνείδησή μας ακλόνητη και καθαρή.Είμασταν Υγιείς.Κάθε μέρα νοιώθαμε χρήσιμοι και υπερπαραγωγικοί.Το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων προέρχεται από τον Ιδιωτικό κυρίως τομέα.Έτσι η νοοτροπία του Δημοσίου Υπαλλήλου δεν υπήρχε στην ΑΜΕΛ.Τιμάμε τα λεφτά που παίρνουμε , δεν ξεχνάμε που ήμασταν ΠΟΤΕ , δουλεύουμε και το λεπτό στο ακέραιο και πολλές φορές (» το βλαστιμάμε » )μεταφορικά αναφέρομαι.Υπερωρίες και δεδουλευμένα ρεπό είναι μηδαμινά και κυμαίνονται από 100 έως και max 200σε κάποιο μήνα.Κάτω σε υπόγεια με υγρασίες , ακτινοβολίες και πολλά άλλα…Το μόνο που θέλω να λάβετε υπόψιν σας είναι ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΑΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ. ΟΧΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΧΛΩΡΑ ΚΑΙ ΞΕΡΑ.ΟΧΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΘΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΜΑΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΑΡΑΜΙΣΕΤΕ.Επένδυσαν οι γονείς μας και εμείς πάνω σε ιδανικά και αξίες μαθαίνοντας από τα λάθη και τις δυσκολίες των δικών σας γενιών.Διψάμε για ανθρώπινη και κοινωνική προσφορά.Για την αληθινή ΚΑΛΗΜΕΡΑ που θα πούμε και θα μας πουν οι συμπολίτες μας κάθε πρωί όταν ανοίγουμε τα ρολά.Κοιτάξτε λίγο καλύτερα σας παρακαλώ και όχι με βιασύνη.Ακούστε ΚΑΛΑ όλες τις πλευρές.ΜΑΖΊ ΈΙΜΑΣΤΕ.ΚΑΝΤΕ ΑΛΜΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΘΟΡΑ…………Ευχαριστώ

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 12:46 | Έλενα

  Με αφορμή το τελευταίο σχόλιο, να προσθέσω ότι πρέπει πρώτα να ελέγξουμε ποια θέση (πραγματικά) έχει ο κάθε εργαζόμενος ανεξαρτήτως ειδικότητας και όχι πως τον έχουν δηλωμένο στα χαρτιά.
  Το κράτος πληρώνει αμέτρητα χρήματα για επιδόματα που δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές θέσεις των εργαζομένων.
  Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι το βάρος των οργανισμών στην πληρωμή βαρέων και ανθυγιεινών για εργαζόμενους που είναι πλέον στα γραφεία – λόγω ρουσφετιών- μη προσφέροντας κανένα έργο αλλά συνεισφέροντας στην διαπλοκή και την στήριξη των «ευεργετών» τους.
  Τα αναφερθέντα σε αυτό το αρθρο νούμερα όσον αφορά στον αριθμό των εργαζομένων που μπορούν να αποσπαστούν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν δοθεί από τις διοικήσεις, από τους διευθυντές των τμημάτων. Δηλαδή από εκείνους που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην διαπλοκή αλλά και το «βάπτισμα» εργαζομένων ως διοικητικών ή προϊσταμένων, βάσει των δικών τους συμφερόντων και των πιέσεων που δεχονται. Συνεπώς έχουμε θεωρώ κάθε λόγο να πιστεύω ότι δεν είναι αληθή, αλλά συνεισφέρουν στη διατήρηση των πραγμάτων κατά τα μικροπολιτικά και κοντόφθαλμα συμφέροντα φοβισμένων διευθυντών και ανίδεων διοικήσεων, που ανησυχούν μόνο για τη διατήρηση της θέσης και των απολαβών τους.
  Εν κατακλείδι πρέπει να γίνει μία σοβαρή μελέτη του αριθμού των εργαζομένων ανά ειδικότητα και εταιρεία, βάσει πραγματικών αντικειμενικών κριτηρίων. Οι βάσεις που τίθονται σε μία οποιαδήποτε ενέργεια αναδιάρθρωσης είναι η μισή δουλειά.
  Μη βασίσετε λοιπόν την αναδιάρθρωση που θέλετε να κάνετε σε σαθρά θεμέλια.

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 23:31 | Χάρης Ηλιόπουλος

  ναι εδω ειπαν οτι δεν θα μεταταγουν οι οδηγοι το προσωπικο κινησης μηπως ειναι οδηγοι ?? μηπως ειναι οι αποσπασμενοι στα υπουργεια ? αυτοι που πληρωνουν οι εταιρειες και δεν παραγουν εργο ?? αυτοι που πληρωνοντα τσαμπα ??

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 11:38 | ΠΑΝΑΓΙΟΤΙΣ Ν ΣΚΟΚΕΑΣ

  ΑΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΣ Η ΠΙΟ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ.ΑΥΤΟ ΤΟ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΦΕΡΟΝΤΟΣ»ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ.ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΩ ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΩ ΘΑ ΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΤΙΜΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤ ΕΠΙΦΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΙΤΑ ΤΟΥ «ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ».ΤΕΤΟΙΟ ΓΚΕΜΙΣΜΑ ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΧΤΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΣΟΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ.ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΙΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΣΟΥΣ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ…ΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΟΙ ΥΠΑΡΧΩΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΗ ΕΛΕΙΜΑΤΙΚΗ.

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 04:00 | έλλην

  «αγνωστε» ίδια επικοινωνιακά παιχνίδια με τους νυν άρπαγες της εξουσίας έπαιζε & ο δικτάτωρας Γεώργιος Παπαδόπουλος (& κάθε μισάνθρωπος). Το κόλπο είναι στημένο για να ταϊσουν τους φίλα προσκείμενούς τους εργολάβους (αφεντικά τους), διασπαθίζοντας την περιουσία του Ελληνικού Λαού (ΔΕΚΟ)

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 23:38 | Άγνωστος

  Σχετικά με το πλεονάζον προσωπικό που αναφέρεται στον πίνακα, πως προκύπτουν τα νούμερα αυτά;
  Σχετικά με την ΑΜΕΛ το πλεονάζον προσωπικό κατά την εκτίμησή μου είναι περισσότερο. Για την ακρίβεια υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι εμφανώς υποστελεχωμένες ενώ άλλες έχουν πλεονάζον προσωπικό. Ακόμα υπάρχουν υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων προκειμένου κάποιοι συνάδελφοι να βρουν αντικείμενο. Επίσης, υπάρχουν συνάδελφοι που ενώ προσελήφθησαν ως τεχνικοί στη συνέχεια είτε έφεραν χαρτιά από γιατρούς ώστε να κριθούν ανίκανοι ή χρησιμοποίησαν άλλα μέσα προκειμένου να μετακινηθούν σε διοικητικές θέσεις, να πάρουν προαγωγές που δεν άξιζαν κτλ.
  Αντίστοιχα υπάρχουν υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα. Για παράδειγμα οι Υπέυθυνοι Σταθμών δεν επαρκούν και γι’ αυτό εφαρμόζεται ένα σύστημα με «spares» για την κάλυψη των σταθμών και η λέξη «άδεια» είναι ανέκδοτο. Οι εκδότες δεν επαρκούν και γι’ αυτό τα εκδοτήρια εισιτηρίων σε πολλούς σταθμούς παραμένουν κλειστά ή λειτουργούν μόνο για κάποιες ώρες και μετά κλείνουν. Σε μια τεχνική υπηρεσία λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού υπάρχει σύμβαση με εταιρία, κόστους 11.000.000€ ετησίως ενώ σε άλλη τεχνική υπηρεσία υπάρχουν μόλις 3 τεχνικοί για τη συντήρηση συστήματος με 500 μηχανήματα σε όλο το δίκτυο και 600 βλάβες μηνιαίως. Τρείς τεχνικοί σε βάρδιες πρωι-απόγευμα σημαίνει ένας τεχνικός ανα πάσα στιγμή στο δίκτυο να είναι υπεύθυνος για τους 29 σταθμούς συν το αεροδρόμιο.
  Υπάρχουν μεγάλες αδικίες μέσα σε αυτές τις εταιρίες. Υπάρχουν συνάδελφοι που με απολυτήριο λυκείου είναι προιστάμενοι και διευθυντές και άλλοι που με πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό είναι τεχνίτες και σταθμάρχες. Υπάρχουν άνθρωποι με φιλότιμο που δεν κοιτάνε το ρολόι και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για την εξυπηρέτηση του πολίτη-πελάτη και άλλοι που κοιτάνε πως να κρυφτούν από δουλεία και ευθύνες, πως να δώσουν την προμήθεια σε κολλητούς ή συγγενείς εξωτερικούς συνεργάτες κτλ. και το παρόν νομοσχέδιο όσο καλό κι αν φαίνεται δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά.
  Και υπάρχει επίσης η τεράστια αδικία να πληρώνει το μετρό 17.000.000€ το χρόνο σε εργολάβο καθαρισμού ο οποίος πληρώνει 500€ το μήνα τους υπαλλήλους του για 12ωρη εργασία πρωί ή βράδυ, τους βάζει 3ωρο ή 4ωρο ένσημο για 12ωρη εργασία, τους προειδοποιεί να μη λένε σε κανέναν τα πράγματα αυτά και γενικά ζουν με το φόβο της απόλυσης με το παραμικρό και το μετρό δέχεται να συνάπτει συμβόλαιο με τέτοια εταιρεία γιατί «δε μας αφορά».
  Αυτό που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται είναι πρώτα αξιολόγηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του υπάρχοντος δυναμικού, εσωτερικές μεταθέσεις ανειδίκευτου προσωπικού από θέσεις γραφείου σε θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού στη λειτουργία (σταθμάρχες, εκδότες, οδηγοί) κατόπιν εκπαίδευσης και μεταθέσεις τεχνικών από αυτές τις θέσεις σε τεχνικές και μετά από όλα αυτά να γίνουν οι μεταθέσεις. Και επιτέλους πρέπει να υπάρχει εσωτερικός έλεγχος, επιβράβευση και τιμωρία από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 23:07 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Περίεργες χαρακτηρίζονται και οι 78 αποσπάσεις οδηγών σε διάφορα υπουργεία και κόμματα όπως αυτή του οδηγού ΗΛΠΑΠ που έγινε οδηγός του γ.γ. Μεταφορών και λαμβάνει περισσότερα από 62.000 ευρώ το χρόνο. Ο Χάρης Τσιώκας δήλωσε χαρακτηριστικά στην «Ε» ότι «ο άνθρωπος υπήρχε εδώ πριν από μένα και πιθανότατα θα υπάρχει και μετά από μένα». Προανήγγειλε δε ότι οι αποσπάσεις από προβληματικές εταιρείες που αφορούν το υπουργείο του θα σταματήσουν μέσω του σχεδίου νόμου που παρουσιάζεται σήμερα. «Οι αποσπάσεις είναι νόμος του κράτους και παρ’ όλο που δεν θεωρούμε ότι είναι παράνομες, θα τις καταργήσουμε σε ό,τι μας αφορά».

  καινα ήταν μόνο 78 ποιός να το έλεγε!!!!!!!!
  Ολοι αυτοί ανήκουν στο πλεονάζον προσωπικό άραγε;;;;;;;;;

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 14:57 | Έλενα

  Ο ορισμός του πλεονάζοντος προσωπικού ανά ειδικότητα δεν πρέπει να γίνει από τους ίδιους τους φορείς, για να αποφευχθούν ζητήματα συμφερόντων. Είναι προτιμότερο, εξωτερικό εξειδικευμένο προσωπικό να ορίσει το προσωπικό ως πλεονάζον ή μη, εφόσον πρώτα έχει επανατοποθετήσει εκείνους που κατέχουν θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην ειδικότητά τους (και στο εργασιακό μισθολόγιό τους) πίσω στις κανονικές και νόμιμες θέσεις τους.