Άρθρο 11 Οργανόγραμμα και Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄ Φάσης

1. Εντός δύο (2) μηνών από την συντέλεση της Διαδικασίας Μετασχηματισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες απαιτήσεις του, καταρτίζει Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, που τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και κατισχύουν οποιουδήποτε άλλου.

2. Το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

(α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά τους, τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση, τις οργανικές θέσεις, και εν γένει την ιεραρχική οργάνωση. Μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 Ν. 3429/2005,

(β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας,

(γ) τον Κανονισμό Προσωπικού της εταιρείας (δηλαδή, τις ειδικότητες προσωπικού, τις αρμοδιότητες εκάστης ειδικότητας, διατάξεις πειθαρχικών κανόνων και οτιδήποτε άλλο σχετικό),

(ε) τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ..

3. Κατά την σύνταξη του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας από τον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλισθεί η κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οργάνωση και λειτουργία των εταιρειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νέου Φορέα ή του ΟΑΣΑ αποφασίζει μονομερώς την τοποθέτηση εκάστου Εργαζομένου στις θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε ισχύ του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, χωρίς να δεσμεύεται από την ειδικότητα ή / και το είδος εργασίας που παρείχε ο Εργαζόμενος στους Παλαιούς Φορείς ή στον Νέο Φορέα ή στον ΟΑΣΑ μέχρι τον χρόνο αυτό, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άμεσα ή έμμεσα αντίθετης διατάξεως της κείμενης νομοθεσίας. Τυχόν κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε ισχύ του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας στον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ θα καλύπτονται, εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ, αποκλειστικώς και μόνον με διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/A/1994), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Το κατά το παρόν άρθρο Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας μπορούν να τροποποιούνται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την πρώτη θέση τους σε ισχύ, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 3429/2005, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Από την θέση σε ισχύ του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας καταργούνται άνευ άλλου τινός οι Υφιστάμενοι Κανονισμοί Εργασίας καθώς και οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

6. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος νόμου και της κείμενης νομοθεσίας εν γένει, είναι δυνατή, κατόπιν εισηγήσεως των Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΑΣΑ και των Νέων Φορέων που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η μετάταξη άπαξ ή περισσότερες φορές οποιουδήποτε Εργαζομένου από την επιχείρηση, στην οποία απασχολείται, προς τον ΟΑΣΑ ή οποιονδήποτε Νέο Φορέα, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων του άρθρου 7 παρ. 5 του παρόντος Νόμου. Οι Εργαζόμενοι που μετατάσσονται κατά τον τρόπο αυτό επανέρχονται στην αρχική επιχείρηση, εφ’ όσον λήξει για οποιονδήποτε λόγο η σύμβαση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του εκάστοτε Εργαζομένου και της επιχείρησης, στην οποία μετατάχθηκε. Στο πλαίσιο των μετατάξεων αυτών είναι δυνατή η αλλαγή της ειδικότητας του Εργαζομένου κατόπιν εκπαίδευσης.

7. Από την θέση σε ισχύ του Οργανογράμματος και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών τα Διοικητικά Συμβούλια των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ με κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους μπορούν να καθορίζουν τον αριθμό του Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄ Φάσης, τον οποίο υποβάλλουν στον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων προς έγκριση. Ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων με απόφασή του που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εγκρίνει το Πλεονάζον Προσωπικό Β΄ Φάσης ή τροποποιεί αυτό ή το καταρτίζει εξαρχής σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ. Το Πλεονάζον Προσωπικό Β΄ Φάσης μετατάσσεται σε Φορέα Υποδοχής κατά την διαδικασία των παρ. 2 έως 9 του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου που εφαρμόζεται αναλόγως. Για τις μετατάξεις του Πλεονάζοντος Προσωπικού Β΄ Φάσης, όπου στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ενέργεια του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου, αυτή θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 15:11 | Βιβή

  • Η λήψη των στρατηγικών αποφάσεων γίνεται από τους εκάστοτε Δ/ντες Συμβ/λους οι οποίοι αν και ευθύνονται, δεν κρίνονται και δεν αξιολογούνται σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών που διοικούν. Το λογικό είναι το σύστημα αξιολόγησης να απευθύνεται όχι μόνο στους διευθυντικά στελέχη (αρθρο 11) αλλά και στις διοικήσεις. Στο σ.ν. διαφαίνεται ότι το κόστος του πολιτικού εγχειρήματος το πληρώνουν οι εργαζόμενοι μέσω των μετατάξεων των επόμενων φάσεων του προσωπικού.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 17:48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.

  11.7 μόνο οι διοικήσεις και ΟΧΙ ο υπουργός θα αποφασίσουν για το πλεονάζον (?) ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΗς β’ Φάσης

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 17:40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.

  11.3. Οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται με αυτόν τον τρόπο ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ και μόνο για την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος. Στην συνέχεια ακολουθούνται τα ισχύοντα σε κανονισμούς προσωπικού ΣΣΕ και λοιπά

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 17:43 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.

  Με ΓΝΏΜΩΝΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , κάθε μια απο τις προηγουμενες εταιρίες ΔΙΑΤΗΡΕΙ σε πρώτη φαση την Λειτουργική αυτονομία της στο κομμάτι της παραγωγής του συγκοινωνιακού έργου. Π.χ. Άλλες οι αρμοδιότητες και οι ευθυνες του σταθμάρχη στον (πρωην) ΗΣΑΠ αλλες στην(πρωην) ΑΜΕΛ. Αλλες διαδικασίες ασφαλειας ακολουθουνται στο μετρο κι αλλες στον ηλεκτρικο, κλπ.

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 00:54 | Εργαζόμενος στα ΜΜΜ

  Η Παράγραφος 3 αναφέρει πως:
  «Το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Νέου Φορέα ή του ΟΑΣΑ αποφασίζει μονομερώς την τοποθέτηση εκάστου Εργαζομένου στις θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε ισχύ του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, χωρίς να δεσμεύεται από την ειδικότητα ή / και το είδος εργασίας που παρείχε ο Εργαζόμενος στους Παλαιούς Φορείς ή στον Νέο Φορέα ή στον ΟΑΣΑ μέχρι τον χρόνο αυτό, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άμεσα ή έμμεσα αντίθετης διατάξεως της κείμενης νομοθεσίας.».

  Αυτό είναι το σχέδιο του Υπουργείου για τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ;
  Θα μπορεί λοιπόν ακόμη κι ένας επιστήμονας που δούλευε στο σωστό πόστο να μετατίθεται π.χ. στην έκδοση εισιτηρίων λόγω «έλλειψης προσωπικού» ή λόγω «καλύτερης συμπίεσης του εργατικού κόστους» και μάλιστα κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας;

  Με αυτόν τον τρόπο θα οδηγηθούν στην ανάπτυξη οι ελληνικές επιχειρήσεις;
  Αυτή είναι η πρόθεση του σχεδίου εξυγίανσης κι αυτό το νέο εργασιακό status που ετοιμάζει για τους Έλληνες η τρόικα;

  Αυτά προβλέπονται για τους εργαζόμενους και στις δικές τους χώρες;

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 22:02 | politis

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΣΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ? ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ?

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 14:19 | Έλενα

  Θεωρώ δε αυτονόητο ότι οι προιστάμενοι και οι διευθυντές χωρίς αντικείμενο ή λόγο ύπαρξης, που έλαβαν τις θέσεις αυτές με ρουσφετολογικό τρόπο και χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο ή εταιρική διαδικασία – αξιολόγηση, θα επιστρέψουν στις κανονικές θέσεις τους και θα θα πάψουν να παίρνουν τα αντίστοιχα επιδόματα, για να μειωθεί το μισθολογικό κόστος των εταιρειών αλλά και η αδικία στον προσωποπαγή τρόπο ανέλιξης πολλων εργαζόμενων.

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 14:13 | Έλενα

  1. (Αναφορικά με το 1ο σημείο) Τα διοικητικά συμβούλια των φορέων πρέπει να ελέγχονται κατά το σχεδιασμό των οργανογραμμάτων, ώστε να μη συνεχιστεί το αναποτελεσματικό σχήμα εργασίας που χαρακτηρίζει πολλές από τις υπηρεσίες, που ίσως να εξυπηρετεί όμως ορισμένους.
  2. (Αναφορικά με το 2ο σημείο). Κάθε διευθυντικό στέλεχος πρέπει εκτός από το να τοποθετείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πρακτικών ή/και ακαδημαικών ικανοτήτων, να ελέγχεται περιοδικά για την επιτευξη των στόχων του όπως γίνεται σε όλες τις επιτυχημένες εταιρείες. Η τυχόν μη επίτευξη των στόχων πρέπει να αποφέρει πραγματικές κυρώσεις στο αξίωμα και στις απολαβές τους. Διαφορετικά θα δημιουργούμε στρατιές διευθυντικών στελεχών που θα απολαμβάνουν απλά τίτλους και απολαβές.
  3. (Ανφορικά με το σημείο τρία). Αφήνετε ένα ανοικτό παράθυρο για την τοποθέτηση ανειδίκετου προσωπικού σε σημαντικές θέσεις με τον τρόπο απόδοσης του σημείου αυτού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον τρόπο λειτουργίας πολλών δημόσιων υπηρεσιών. Άποψή μου είναι να γίνει πιο ξεκάθαρο αυτό που εννοείτε, που μάλλον είναι η ύπαρξη ελαστικότητας στην τοποθέτηση υπαλλήλων στις αντίστοιχες με τις αντικειμενικές ικανότητές τους ειδικότητες.