Άρθρο 12 Ρυθμίσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

1. Με την συντέλεση της Διαδικασίας Μετασχηματισμού οι Υφιστάμενες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας και οι Υφιστάμενες Λοιπές Ρυθμίσεις Εργασίας που αφορούν στους εργαζομένους του εκάστοτε Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ καταργούνται σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου.

2. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την συντέλεση της Διαδικασίας Μετασχηματισμού πρόσωπο ή πρόσωπα ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ, χωρίς να απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούν την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των Εργαζομένων του σε διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Ο χρόνος για την έναρξη διεξαγωγής διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και μικρότερος των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της ως άνω πρόσκλησης.

3. Αντικείμενο της κατά την προηγούμενη παράγραφο διαπραγμάτευσης θα είναι ο εξορθολογισμός, η τροποποίηση, η αντικατάσταση και η κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, οποιουδήποτε τυχόν κανονισμού και οποιουδήποτε άλλου θέματος τεθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν ρυθμίζονται ή δεν θα ρυθμίζονται από το αναφερόμενο στο άρθρο 11 Οργανόγραμμα και τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Η διάρκεια της διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

4. Αν επιτευχθεί η κατάρτιση της αναφερομένης στην προηγούμενη παράγραφο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αυτή αντικαθιστά από τον χρόνο έναρξης ισχύος της όλες τις Υφιστάμενες Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας και τις Υφιστάμενες Λοιπές Ρυθμίσεις Εργασίας. Αν η διαπραγμάτευση δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή ή εάν δεν καταλήξει στην κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εντός της ως άνω προθεσμίας, το περιεχόμενο αυτής θα καταρτίζεται οριστικά με νόμο.

5. Η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της παρ. 3 ή ο νόμος της παρ. 4 του παρόντος άρθρου αντικαθιστά και κατισχύει κάθε αντίθετης συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, απόφασης μεσολαβητή, πρωτόκολλου ή πρακτικού συμφωνίας, κανονισμού εργασίας ή λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών, απόφασης ή πράξης της διοίκησης, άλλου κανονισμού οποιουδήποτε αντικειμένου, επιχειρησιακής συνήθειας ή εργασιακού εθίμου, όπως και κάθε άλλης, πάσης μορφής και είδους, συλλογικής συμφωνίας ή πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νομικό τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε μέρος της συλλογικής ή και ατομικής σύμβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των μερών, είτε από ενσωμάτωση σε’ αυτήν καθ’ οιονδήποτε τρόπο των ρυθμίσεων συλλογικών, ομαδικών ή ατομικών πηγών δικαίου, υπό οποιαδήποτε μορφή και αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή εργασιακό έθιμο, είτε από προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθμιση, είτε κατά άλλο τρόπο.

6. Μέχρι την κατάρτιση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της παρ. 3 ή μέχρι την δημοσίευση του νόμου της παρ. 4, απαγορεύεται κάθε μονομερής προσφυγή σε οιασδήποτε φύσεως υπηρεσίες του Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας για τα θέματα του παρόντος Κεφαλαίου.

7. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, η ατομική σύμβαση και γενικά η εργασιακή σχέση κάθε Εργαζομένου με τον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ θα διέπεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο, το εκάστοτε Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του άρθρου 11, την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της παρ. 4 ή τον νόμο της παρ. 5 του παρόντος Νόμου, τις τυχόν μελλοντικές, μετά από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της παρ. 4 ή την δημοσίευση του νόμου της παρ. 5 του παρόντος Νόμου, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συμφωνίες μεταξύ του κάθε Νέου Φορέα ή του ΟΑΣΑ και της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, και τις ατομικές συμφωνίες μεταξύ του κάθε Εργαζομένου και του κάθε Νέου Φορέα και του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο.

8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και, μετά από την ολοκλήρωσή της, θα εφαρμόζεται στον εκάστοτε Νέο Φορέα και τον ΟΑΣΑ το κατά νόμο πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης ή / και διαιτησίας που θα βρίσκεται τότε σε ισχύ.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 17:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.

  12.3 ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ οι εκπρόσωποι εργαζομένων λόγω της εξ αρχής ανασυγκρότησης των εταιρειών συμμετέχουν στην διαμόρφωση του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας

  12.4 Η ισχύς του νόμου αυτού θα είναι ΜΟΝΟ για το έτος 2011 και στη συνέχεια θα γίνει νέα διαπραγμάτευση με την αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των Εργαζομένων για την ΣΣΕ του επόμενου έτους ή επόμενων ετών

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 11:28 | ck

  Επιτέλους να καταγγελθούν τα εκτρώματα οι ΣΣΕ που δίνουν όσα χρήματα θέλουν σε όποιους θέλουν τα σωματεία. Να ισχύσει μία καινούργια ενιαία ΣΣΕ ελπίζοντας ότι θα είναι πιο αντικειμενική με διάθεση να πλησιάσει τις ομοιεπαγγελματικές/κλαδικές όλων των ειδικοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο «λεπτομέρειες» του τύπου νέοι μηχανικοί να αμοίβονται 60% κάτω από την κλαδική τους θα εκλείψουν. Φαντάζομαι, δεν το λέω με σιγουριά δυστυχώς. Το σωματείο προχωράει σε διάλογο χωρίς να έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους για τις θέσεις και διαβάζω στο διαδίκτυο πως ζητάει να μην καταγγελθεί η ΣΣΕ! Δεν φοβάμαι όμως γιατί πιστεύω πως δεν θα τους περάσει. Αυτοί οι κύριοι σκέφτηκαν ένα επίδομα 15% για το μηχανικό ώστε να πλησιάσει η ΣΣΕ την κλαδική του… Εντάξει φτάνει τουλάχιστον να καλύψει και τις εισφορές στο ΙΚΑ τουλάχιστον.

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 21:44 | Φωκας Σταυρος

  Θα επιμεινω λοιπον!! Αν υποθεσουμε πως στη επιχειρησιακη προβλεπεται να μας δωσει η εταιρια αυτοκινητο και σπιτι για τη διαμονη μας,
  Θα μας φταιει η επιχειρησιακη μετα και θα λεμε τι καλα ηταν με τις εθνικες συλλογικες συμβασεις?
  Αυτοσκοπος του καθενος μας τελικα ειναι να καταστρεψουμε το διπλανο μας?Σωστα?
  Ο ΟΜΕΔ εχει ως λογο υπαρξης την υπερασπιση του εργαζομενου απεναντι στην αβυσσο του κρατους! οι αποφασεις ειναι αιτιολογημενες και νομιμες και δεν προσβαλλουν κανενα! οποτε καλο ειναι να ελεγχουμε τι λεμε!!
  Επιπλεον Ανωνυμε θα σε προσκαλουσα και σενα σε ενα δρομολογιο!!
  Φαντασου το..ξυπνημα το πρωι στις 3.30! μια διαδρομη 15χλμ να πας στη δουλεια! να παρεις το οχημα να το πας στην αφετηρια! να ξεκινησεις δρομολογιο και στο πρωτο στενακι να σου πεταχτει καποιος απο στοπ!
  μετα να παρεις ενα ναρκομανη που θα σου κανει το οχημα καλοκαιρινο,
  να κατσει διπλα σου και να σε απασχολει και συ να πρεπει να σταθεις στο υψος της περιστασης!
  εκει να οδηγησεις!!
  λιγο αργοτερα να ερθει καποιος να σε ρωτησει αν περνα απο εκεινη τη σταση η γραμμη που δουλευεις και να αρχισει να βηχει πανω σου χωρις καν να σε σεβαστει! και συ να σκεφτεσαι το 2 μηνων παιδακι σου μην αρρωστησεις και το κολλησεις
  τωρα αξιολογησε τα ολα αυτα!! βαλε τα παρκαρισμενα παρανομα πανω σε στροφες βαλε την κινηση βαλε την πιεση απο τις σωματικες σου αναγκες και πες μου ποσα θελεις να παραιτηθω για να κανεις αυτη τη δουλεια!

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 14:18 | Ανωνυμος

  Επιτελους Επιχειρησιακες Συλλογικες Σύμβασεις Εργασίας. Γιατι μας ειχε ψοφησει αυτος ο ΟΜΜΕΔ και οι διαιτητριες……Τετοιοι διαιτητες μονο τον Ολυμπιακο και τον Παναθηναικο παιζουνε. Εφτασαν τον μισθο του εργαζομενου στα Αστικα Αθηνας να ειναι πολυ μεγαλυτερος απο εναν που δουλευει αντιστοιχα στο δημοσιο με περισσοτερα χρονια υπηρεσιας. Ασε που τα «δικαιωματα» ηταν σε πρωτη γραμμη. Για να ζητησεις κατι λογικο που ξεπεραστηκε απο την τεχνολογια, επρεπε να τους δωσεις κατι αλλο…ως δικαιωμα, για να εχει «προσωπο δικαιου» η διαιτησια. Και συμπαρεσυραν και τα ΚΤΕΛ ολης της Ελλαδος (Αστικα-Υπερασικα) στις ιδιες αυξησεις λες και επιδοτουνταν κι αυτοι οπως η Αθηνα !!! Γιατι βλεπεται η πονηρια ηταν οτι οι εκπροσωποι των εργαζομενων της Αθηνας, ηταν κι εκπροσωποι των εργαζομενων ολης της χωρας….!!!!