Άρθρο 2 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις

1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα ενοχικά και εμπράγματα, των εταιρειών που απορροφούνται μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιωνδήποτε άλλων διατυπώσεων, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσής τους, στις απορροφούσες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, ακόμη και εάν δεν περιγράφονται επακριβώς  στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου. Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των απορροφούμενων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Προκειμένου περί οχημάτων δεν απαιτείται η μεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνομα των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

2. Στην περίπτωση που από την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου ή το Καταστατικό δεν προκύπτει η ταυτότητα των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, που μεταβιβάζονται στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, καταχωρείται στα οικεία βιβλία μεταγραφών / κτηματολογικά φύλλα απόσπασμα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης ή του Καταστατικού, στο οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία αυτά. Εάν οι απορροφούμενες εταιρείες  έχουν τίτλους κυριότητας ακινήτων ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών / κτηματολογικά φύλλα, οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ μπορούν να ζητήσουν τη μεταγραφή αυτών στο όνομά τους. Κανένας φόρος, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση δεν οφείλεται από τους φορείς που απορροφούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή τις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ για οποιαδήποτε μεταγραφή που αφορά στην διαδοχή των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ στην θέση των φορέων που απορροφούνται στα οικεία βιβλία / κτηματολογικά φύλλα.

3. Το Καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των εταιρειών που απορροφούνται κατά το άρθρο 1, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των  συγχωνευομένων εταιρειών κατά το άρθρο 1, η συμμετοχή στο κεφάλαιο των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, όπως προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, την τροποποίηση του Καταστατικού των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων / Κτηματολογικών Γραφείων εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.

Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των Υποθηκοφυλάκων / Κτηματολογικών Γραφείων για όλες τις παραπάνω συμβάσεις, πράξεις ή συμφωνίες ανέρχονται σε ποσοστό 5% των εκάστοτε προβλεπομένων.

4. Εξαιρετικώς και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως οι συγχωνευόμενες εταιρείες  απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για οφειλές προς Ι.Κ.Α., ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες απαιτείται κατά νόμον η προσκόμιση των πιο πάνω αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 23:40 | Βασίλης Κατσαρέας

  Θα πρέπει επιτέλους να ρυθμιστεί το ζήτημα της ιδιοκτησίας των 2 υπόγειων διαβάσεων στους σταθμούς Αττική και Ομόνοια.

  Οι διαβάσεις αυτές, για όσους δεν γνωρίζουν, αποτελούσαν χώρο ευθύνης του καταργημένου ΕΤΜΟΑ (Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών).
  Με την κατάργησή του και την έναρξη των έργων κατασκεύης του Μετρό την δεκαετία του’90, όσα καταστήματα υπήρχαν εκεί (στο πρώτο υπόγειο του σταθμού Ομόνοια κυρίως), αποξηλώθηκαν.

  Μαζί τους χάθηκαν εκτός από τις αναμνήσεις και τις εικόνες της πόλης μας, ένα σημαντικότατο έσοδο από την εκμετάλλευση των χώρων.

  Σήμερα, 20 χρόνια μετά από την αποξήλωση των καταστημάτων και 11 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας των γραμμών 2+3 του Μετρό, οι χώροι εξακολουθούν να μην ανήκουν στην ΑΜΕΛ ή στον ΗΣΑΠ.
  Επιβλέπονται, καθαρίζονται, ηλεκτροφωτίζονται, κινούνται με κυλιόμενες κλίμακες και ανελκυστήρες, φυλλάσονται σε ευθύνη και ΕΞΟΔΑ της ΑΜΕΛ.
  Ειδικά οι 16 κυλιόμενες κλίμακες που συνδέουν το πρώτο υπόγειο με την επιφάνεια, αντικαταστάθηκαν με ΕΞΟΔΑ της Αττικό Μετρό και αυτές!

  Επιτέλους ΡΥΘΜΙΣΤΕ αυτό το θέμα, είναι στρατηγική ευκαιρία τώρα!!!
  Μεταβιβάστε την κυριότητα των χώρων αυτών από την ΔΚΕΣΟ στη νεοσύστατη ΣΤΑΣΥ.

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 11:20 | Γιώργος Καμίτσης

  Μια ενναλλακτική λύση από την πλήρη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας των Εταιρειών που απορροφούνται θα ήταν ο διαχωρισμός της σε ακίνητα που αφορούν την στοιχειώδη λειτουργία των νέων Εταιρειών (Σταθμοί ,κτίρια στέγασης γραφείων, Αμαξοστάσια, Τεχνική Βάση κτλ) και σε ακίνητα τα οποία μπορούν να πουληθούν και να αποπληρώσουν τοκοχρεωλύσια τα οποία «φορτώθηκαν» οι Παλιές Εταιρείες (λόγω μη καταβολής από το κράτος των επιδοτήσεων ενώ αυτές εγγράφονταν στον Πορυπολογισμό) ή ακόμη και να εκμισθώνονται συνεισφέροντας στο κόστος λειτουργίας των Νέων Εταιρειών.

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 18:13 | basilis

  η περιουσια καθε εταιριασ ναπεριελθει στην νεα

 • Άρθρο 2
  «Κανένας φόρος, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση δεν οφείλεται από τους φορείς που απορροφούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή τις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ για οποιαδήποτε μεταγραφή που αφορά στην διαδοχή των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ στην θέση των φορέων που απορροφούνται στα οικεία βιβλία / κτηματολογικά φύλλα.»

  Να μην γίνει διακριτική διαχείριση των υποσυγχώνευση εταιρειών καθώς ενδέχεται να υποκρίπτει κρατική ενίσχυση με βάση τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προνομιακή διαχείριση σε σχέση με τις λοιπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι συγκοινωνιακοί φορείς είναι ανώνυμες εταιρείες και οφείλουν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους όπως οι λοιπές εταιρείες. Κοινωνική πολιτική πραγματοποιεί το κράτος όχι οι επιχειρήσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το πραγματικό κόστος αυτών των εταιρειών και εν συνεχεία το κράτος εάν επιθυμεί ας μοιράσει και δωρεάν κάρτες διαδρομών σε πολίτες. Όχι να ωθούμε τις εταιρείες σε ζημιογόνο λειτουργία, υποστηρίζοντας με διάφορα μέσα, ακόμα και έμμεσα, τη λειτουργία τους αυτή και τελικά να μην γνωρίζουμε πόσο κοστίζει το αγαθό τις μετακίνησης.

  Άρθρο 3: όπως ανωτέρω για το περιεχόμενου όλους του άρθρου 3.
  Για ποιον λόγο οποιοσδήποτε πολίτης ή επιχείρηση να καταβάλλει το 100% των φόρων, τελών, εξόδων υποθηκοφυλακείου και το υπό σύσταση σχήμα 0% ή 5% αυτών.

  Εξυγειάνσεις δεν γίνονται με συγχωνεύσεις και μόνο, αλλά εποπτεία των αιτίων κατάρρευσης και διόρθωση των λαθών.

  Άρθρο 4
  Ενδέχεται να υποκρίπτεται έμμεση κρατική ενίσχυση μέσω της εξαίρεσης παγιωμένης πρακτικής για το σύνολο των επιχειρήσεων, προς εξασφάλιση της πληρωμής απαιτήσεων του κράτους και των ταμείων, παρέχοντας έμμεση πρόσθετη πίστωση έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  Γραφείου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
  Ντάβου Παναγιώτη
  info@pdavos.gr
  http://www.pdavos.gr