Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 καταργούνται:

1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 Ν. 2669/1998, όπως ισχύουν.

2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που διέπονται από τον παρόντα νόμο.