Άρθρο 9 Μετατάξεις Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης

1. Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου Πλεονάζον Προσωπικό Α΄ Φάσης μεταφέρεται στους Φορείς Υποδοχής, σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου λήγει, τερματίζεται και ανακαλείται κάθε απόσπαση Εργαζομένου από οποιονδήποτε Παλαιό Φορέα ή τον ΟΑΣΑ σε οποιαδήποτε εταιρεία ή υπηρεσία. Όλοι οι αποσπασμένοι Εργαζόμενοι επιστρέφουν στον Παλαιό Φορέα ή τον ΟΑΣΑ, από όπου είχαν αποσπαστεί.

2. Εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναζητά από τους Φορείς Υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά περιοχή και ειδικότητα, όπου τις αναφέρει, και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το οποίο τον προωθεί στο Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο κάθε Παλαιού Φορέα και του ΟΑΣΑ.

3. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του καταλόγου κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο κάθε Παλαιού Φορέα και του ΟΑΣΑ ανακοινώνει στο Προσωπικό του τον κατάλογο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση μετάταξης, στην οποία να προσδιορίσει εγγράφως την περιοχή και τρεις θέσεις προτίμησής του, εντός επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση.

4. Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από το πέρας της 7ήμερης προθεσμίας της παραγράφου 3, το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο κάθε Παλαιού Φορέα και του ΟΑΣΑ συντάσσει, ανά νομό προτίμησης, κατάλογο, όπου αναγράφει τα ονοματεπώνυμα, την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, τα τυπικά προσόντα, την εκπαιδευτική βαθμίδα, την ειδικότητα και τις θέσεις προτίμησης των συγκεκριμένων Εργαζομένων της που αποτελούν το Πλεονάζον Προσωπικό Α΄ Φάσης. Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας, οι έχοντες υποβάλει σχετική αίτηση και, εν συνεχεία, οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε έναν ή περισσότερους από τους Παλαιούς Φορείς και τον ΟΑΣΑ, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού του Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 περ. ζ΄ του παρόντος Νόμου. Αφού συμπληρωθεί πλήρως, ο κατάλογος αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με μέριμνα του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου κάθε Παλαιού Φορέα και του ΟΑΣΑ.

5. Η μετάταξη κάθε Εργαζομένου που αναφέρεται στην κατάσταση της παρ. 4 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά σειρά προτεραιότητας:

α) σε κενή οργανική θέση προτίμησης σε Φορέα Υποδοχής,

β) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς ειδικότητας σε Φορέα Υποδοχής εντός της περιοχής προτίμησης,

γ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε οποιαδήποτε κενή οργανική θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός της περιοχής προτίμησης,

δ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός της περιοχής προτίμησης, προς κάλυψη δηλωθείσας από το Φορέα Υποδοχής υπηρεσιακής ανάγκης κατά την παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

6. Αν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι διεκδικούν την ίδια θέση, προτιμώνται οι εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):

α) Όσοι προσδιόρισαν οι ίδιοι, εθελοντικώς και εγγράφως, το νομό και τρεις θέσεις προτίμησής τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

β) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

γ) Οι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι γονείς που έχουν επιμέλεια τέκνων (ανά αριθμό τέκνων).

δ) Οι έγγαμοι γονείς (κατά αριθμό τέκνων).

ε) Αυτοί των οποίων ο / η σύζυγός τους συνυπηρετεί στην ίδια περιοχή.

στ) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

ζ) Οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία.

η) Οι έχοντες τον υψηλότερο βαθμό ή χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς κτλ) στον τίτλο σπουδών της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας.

7. Σε ό,τι αφορά στη σχέση του μετατασσόμενου Εργαζόμενου με το Φορέα Υποδοχής του:

α. Η μετάταξη γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και, προκειμένου για δικηγόρους, με σχέση έμμισθης εντολής.

β. Ο μετατασσόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στους Παλαιούς Φορείς ή τον ΟΑΣΑ. Ο συνολικός αυτός χρόνος αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Αν υπάρχει πλεονάζων χρόνος λογίζεται ως διανυθείς στο βαθμό κατάταξης.

γ. Για τις αποδοχές των μετατασσόμενων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).

δ. Οι μετατασσόμενοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Παλαιού Φορέα ή του ΟΑΣΑ, από όπου μετατάσσονται, εκτός εάν επιλέξουν, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της αναφερόμενης στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου κοινής υπουργικής απόφασης, να μεταφερθούν στα αντίστοιχα ταμεία του προσωπικού του Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που οι μετατασσόμενοι παραμείνουν στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Παλαιού Φορέα ή του ΟΑΣΑ, από όπου μετατάσσονται, διατηρούν τις αξιώσεις τους από τις παροχές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και τις παροχές προνοίας. Σε περίπτωση μεταφοράς στα αντίστοιχα ταμεία του προσωπικού του Φορέα Υποδοχής εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.

8. Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετάταξη είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν παρουσιαστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξής τους για ανάληψη υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβασή τους με το Φορέα Υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

9. Όσοι Εργαζόμενοι εξακολουθήσουν απασχολούμενοι σε Παλαιό Φορέα ή τον ΟΑΣΑ τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε μεταβολή συλλογικών και ατομικών όρων και συνθηκών εργασίας σύμφωνα με το παρόν.

10. Σε περίπτωση που η Διαδικασία Μετασχηματισμού του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Νόμου συντελεσθεί προτού ολοκληρωθούν οι μετατάξεις του Πλεονάζοντος Προσωπικού Α΄ Φάσης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι υπολειπόμενες από τις ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες θα διεξάγονται από τις Διοικήσεις των Νέων Φορέων και του ΟΑΣΑ, κατά περίπτωση.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 00:04 | Γιάννης

  Θα ήθελα να ρωτήσω για επαλήθευση κάτι που θεωρώ αυτονόητο:
  Όσοι μεταταγούν χωρίς να το έχουν δηλώσει εθελοντικά, θα έχουν το δικαίωμα επιλογής θέσης επίσης, έστω και αν έπονται όσων επέλεξαν εξ αρχής εθελοντικά έτσι;

  Ευχαριστώ

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 00:57 | Βασίλης Κατσαρέας

  Στην παράγραφο 7γ αναφέρεται ότι:

  «Για τις αποδοχές των μετατασσόμενων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).»

  Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι το παρών νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν «κονσέρβα»…
  Είναι σίγουρο ότι έχει γραφεί πριν πολλούς μήνες…

  Δεν εξηγείται αλλιώς.
  Το συγκεκριμένο θέμα ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3899, ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡ. 22 όπου σαφώς ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι μου μεταφέρονται ή μετατάσσονται εφεξής από 1/1/2010 ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. Θα λαμβάνουν ΜΟΝΟ τις αποδοχές της νέας θέσης τους στον φορέα υποδοχής…

  Καλά, ούτε μια τελευταία ανάγνωση δεν έκανε κάποιος πριν το αναρτήσετε…;

  Έχετε υπόψιν σας ΤΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ αναστάτωση και ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ έχουν καλλιεργηθεί από θεσμικούς και εξωθεσμικούς παράγοντες στους εργαζόμενους…;

  Μία λέξη, ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ!!!

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 23:44 | Γιάννης

  Στο άρθρο αυτό και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4, αναφέρεται ότι η συμπλήρωση του αριθμού προς μετάταξη υπαλλήλων, θα γίνεται από το προσωπικό που έχει τη «μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία». Οι διατάξεις του άρθρου αυτού χρησιμοποιούνται τόσο κατά την Α’ Φάση όσο και κατά τη Β’ και όλες τις μετέπειτα όπως φαίνεται. Δεδομένου ότι αυτή η συμπλήρωση έπεται της εθελοντικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από άλλα μέλη του προσωπικού, συνεπάγεται ότι τα παλαιότερα μέλη του προσωπικού θα μεταταγούν παρά τη θέλησή τους. Αυτό κατά τη γνώμη μου δε θα πρέπει να συμβεί διότι:
  1. Το παλαιότερο προσωπικό κατά κανόνα και ειδικά σε νέες Εταιρείες όπως το Μετρό έχει προσφέρει τον καλύτερό του εαυτό για να λειτουργήσουν από την αρχή και χωρίς προβλήματα οι Εταιρείες αυτές. Και είναι άδικο τώρα να αντιμετωπίζονται σαν «γέρικα άλογα».
  2. Το παλαιότερο επίσης προσωπικό έχει αποδείξει στο παρελθόν στην πράξη (και πλέον έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό), ότι μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία μία Εταιρεία και μάλιστα σιδηροδρομική από την πρώτη της ημέρα, με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία. Το προσωπικό αυτό λοιπόν είναι η καλύτερη πλέον εγγύηση ειδικά για ένα νέο Φορέα όπως η ΣΤΑΣΥ ότι μπορεί να λειτουργήσει συντονισμένα ευθύς εξαρχής.
  3. Η εμπειρία του προσωπικού αυτού μπορεί να αντιμετωπίσει γρήγορα και αξιόπιστα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες.
  4. Η λογική που θέλει τον εργαζόμενο με μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην ίδια την Εταιρεία να κοστίζει περισσότερο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που τελικά ανεβάζουν το κόστος μισθοδοσίας ενός εργαζόμενου, με αποτέλεσμα κάποιοι χωρίς την εμπειρία ενός «παλαιού»εργαζομένου να κοστίζουν στην Εταιρεία πολύ περισσότερο.
  Με κάποια άλλα λοιπόν κριτήρια θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα προκειμένου και οι Εταιρείες να είναι βιώσιμες και να μην χάνουν πεπειραμένο προσωπικό για την εμπειρία του οποίου έχουν άλλωστε και οι ίδιες πληρώσει (εκπαίδευση κλπ) και τώρα στερούνται της πολύτιμης έως και δύσκολα αναπληρούμενης εμπειρίας.
  Ευχαριστώ

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 23:58 | Spyros

  Είμαι εργαζόμενος στα ΜΜΜ και πατέρας παιδιού με αναπηρία(σπαστική τετραπληγία,επιληψία και βαρειά νοητική υστέρηση)με ποσοστό αναπηρίας 80%.
  Δεν θα έπρεπε στα κριτήρια μετάταξης να προτάσσονται οι γονείς παιδιών με αναπηρία(όποιοι το επιθυμούν) σε υψηλή σειρά, λόγω των πολύ δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε καθημερινά με τα παιδιά μας;

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 20:59 | Κώστας

  Άρθρο 9 Παράγραφος 4
  Στην Παράγραφο αυτή αναφέρεται ότι για τη συμπλήρωση του αριθμού του Πλεονάζοντος Προσωπικού επιλέγονται οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε έναν ή περισσότερους από τους Παλαιούς Φορείς. Το προσωπικό αυτό όμως εκ των πραγμάτων έχει προσφέρει πολλά στην Εταιρεία ως πιο έμπειρο και η μετάταξή του μπορεί να δημιουργήσει αντικειμενικά προβλήματα στους υπό δημιουργία Φορείς. Τη στιγμή μάλιστα που η μετάταξη θα γίνει χωρίς τη θέληση του εργαζομένου, ενισχύει το αίσθημα αδικίας σε ανθρώπους που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την Εταιρεία όπου εργάζονταν επί χρόνια.
  Ευχαριστώ

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 12:24 | ΑΝΤΩΝΥΜΟΣ

  Μετατάξεις μέσω ΑΣΕΠ.
  Παραθέτω την κοινή έκφραση που περιγράφει ποιοι υπάλληλοι δικαιούνται μετάταξης στην Α’ & Β’ φάση: «δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του είτε δεν κατέχει οργανική θέση στο οργανόγραμμά». Υπάρχουν τέτοιοι? Γιατί?
  Αφού αποφασίστηκε να δοθεί το «bonus» της μετάταξης σε κάποιους, γιατί δεν γίνεται μέσω ΑΣΕΠ? Στο κάτω-κάτω και η μετάταξη νέα πρόσληψη θεωρείται. Γιατί πρέπει ακόμα και τώρα να προηγούνται τόσο εξόφθαλμα οι «ημέτεροι»? Από πού αποδεικνύεται ότι οι παλαιότεροι σε ηλικία υπάλληλοι είναι και πιο ευπροσάρμοστοι? Είναι δυνατόν να μοριοδοτείται ο βαθμός στην εκπαιδευτική τους βαθμίδα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ίδια η εκπαιδευτική βαθμίδα?
  Ένα σκληρό νομοσχέδιο για να εφαρμοστεί, να πετύχει και να αποδώσει πρέπει απαραίτητα να είναι δίκαιο. Το σχέδιο όχι μόνο δεν κάνει καμία ουσιαστική προσπάθεια γ’ αυτό αλλά, αντιθέτως, κλείνει πονηρά το μάτι στα «δικά μας παιδιά».

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 13:46 | A.L.

  Αγαπητοί συνομιλητές θα ήθελα να καταθέσω τις απόψεις μου σχετικά με τις διατάξεις που είναι σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού:
  Α. Σχετικά με τις μετατάξεις:
  – Θεωρώ ότι στα κριτήρια των μετατάξεων θα έπρεπε να προστεθεί και το κριτήριο των τυπικών προσόντων και μάλιστα με υψηλή προτεραιότητα (όπως άλλωστε έγινε και με το νομοσχέδιο του ΟΣΕ). Και τούτο διότι όσο σημαντική είναι η προσφορά ή όχι ενός εργαζομένου στις υπάρχουσες εταιρείες, άλλο τόσο σημαντική θα πρέπει να θεωρείται και στο φορέα υποδοχής εφόσον μεταταγεί.
  – Να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα με την οποία προσλήφθηκε ένας εργαζόμενος. Για παράδειγμα αν ο οδηγός που στην πορεία έγινε διοικητικός (με αδιαφανή συνήθως κριτήρια), μεταγεί σε κάποια άλλη υπηρεσία του δημοσίου τότε απλώς μετατίθεται το πρόβλημα (από τις αστικές συγκοιωνίες στο δημόσιο), δίοτι θα εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του από θέση για την οποία ουδέποτε προσλήφθηκε και για την οποία – το πιο πιθανό – ουδέποτε απέκτησε εκπαίδευση και εμπειρία.
  – Αναγκαστική συνταξιοδότηση των υπαλλήλων που έχουν θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμα και όχι μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες δίοτι έτσι επιτυγχάνεται μετακύλιση και όχι επίλυση του προβλήματος.
  Β. Σχετικά με τα νέα οργανογράμματα:
  – Επανεξέταση από μηδενική βάση όλων των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού και ειδικά υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών, διότι η ήδη υπάρχουσα κατάσταση είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα μιας όχι και τόσο αξιοκρατικής διαδικασίας και ως εκ τούτου προκαλεί σημαντικές στρεβλώσεις στην λειτουργία των εταιρείων.
  – Να ληφθεί υπόψη αν η πρόσληψη έχει γίνει με διαφανή τρόπο (ΑΣΕΠ) και με ποια ειδικότητα.
  Συμπερασματικά, πιστεύω ότι εκτός από τα ποσοτικές παραμέτρους (πχ αριθμός προσωπικού και κοστος μιθοδοσίας), εξίσου σημαντικές παράμετροι – αν όχι περισσότερο σημαντικές – είναι αφενός η ποιότητα του προσωπικού και αφετέρου ο τρόπος που αξιοποιείται, είτε παραμείνει στη δύναμη των νέων εταρείων, είτε μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 03:00 | Κάκος

  Παράγραφος 4. Υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν καλύπτουν τον απαιτούμενο αριθμό, όχι όμως για το αντίθετο. Τι θα γίνει στην περίπτωση που ο αριθμός υπερκαλυφθεί; Λαμβάνοντας υπόψη και την δυνατότητα «προσωποπαγών» θέσεων, καθώς και την έλλειψη οποιουδήποτε μέσου απόρριψης αίτησης, η πιθανότητα να βρεθούν υπηρεσίες παλαιών φορέων υποστελεχωμένες φαίνεται αρκετά μεγάλη.

  Παράγραφος 5. Παρότι στην παράγραφο 4 οι προθεσμίες των διαφόρων φάσεων είναι αυστηρά ορισμένες και πολύ μικρές, δεν υπάρχει καμία χρονική δέσμευση για την έκδοση της ΚΥΑ της μετάταξης.

  Παράγραφος 5γ. Φαίνεται πως αλλοιώνεται ο στόχος της «εξυγίανσης». Προσωπικό που «πλεονάζει» (δεν είναι παραγωγικό) στα ΜΜΜ, μεταφέρεται σε θέση άλλης ειδικότητας στον φορέα υποδοχής. Τι δουλειά θα κάνει εκεί, αφού δεν θα την γνωρίζει; Μήπως έτσι μεταφέρουμε το έλλειμα από τα ΜΜΜ στους φορείς υποδοχής;

  Παράγραφος 7γ. Μήπως υπάρχει αντίθεση με την παράγραφο 22/Άρθρο 2/ του Ν.3899;

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 21:08 | Α.

  Όσο κι αν θέλουμε να πιστέψουμε ότι το πνεύμα του νόμου για την αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών έχει «αγαθές προθέσεις» και θέλει να βάλει μια τάξη (η οποία δε νομίζω να διαφωνεί κανείς πως έπρεπε να μπει εδώ και χρόνια), διαβάζοντας όλο το σχετικό κείμενο στο opengov προσεκτικά γεννάται μια σειρά ερωτημάτων που δημιουργούν προβληματισμό και αμφιβολίες ως προς τις «προθέσεις». Δε νομίζω ότι έχει νόημα να αναπτύξω όλες τις απόψεις μου, θα εστιάσω ωστόσο σε δύο σημεία παραδειγματικά.

  Πριν αναφερθώ στο άρθρο 9, μια νύξη στο άρθρο 8.
  Στο άρθρο 8 λοιπόν περιγράφεται το προσωπικό που «περισσεύει». Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα το πως θα διαρθρωθούν οι νέες εταιρείες. Αλλά γιατί ένα μέρος αυτού του προσωπικού δεν αξιοποιείται ώστε να στελεχωθούν οι ομάδες ελέγχου κομίστρου; (Μέχρι πρότινος είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν υπήρχε προσωπικό να στελεχώσει αυτές τις ομάδες). Απ’ ότι φαίνεται η υπάρχουσα βούληση κατευθύνεται στο να δώσει σε ιδιωτική εταιρεία τον έλεγχο κομίστρου. Οι συμβάσεις με ιδιώτες γι’ αυτό το έργο συμφέρουν πιο πολύ από τη στελέχωση με προσωπικό του ΟΑΣΑ; Έχουνε γίνει συγκεκριμένες αξιόπιστες οικονομοτεχνικές μελέτες (όχι βέβαια από τις ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να πάρουν ‘φιλέτα’) που να δείχνουν κάτι τέτοιο; (Αντίθετα, κρίνονται πιο θετικά άλλα σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου όπου διαβάζουμε για την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης διαφημιστικού χώρου σε εταιρείες, πεδίο όπου δεν έχει σημειωθεί επαρκής εκμετάλλευση μέχρι σήμερα από τα ΜΜΜ).

  Όσον αφορά τις μετατάξεις (άρθρο 9). Πρώτα απ’ όλα σκεπτόμενοι ότι το κράτος «ξαναφτιάχνεται» σε ορθολογική βάση, είναι αυτονόητο πως πρέπει τα νέα θεμέλια να είναι αδιαμφισβήτητα και να στηριχτούν σε «καθαρές» συνιστώσες όπως η αξιοκρατία.
  Δε φαίνεται πουθενά στο άρθρο 9 ότι θα τηρηθεί ένα αυστηρό αξιοκρατικό πλαίσιο. Είναι γνωστό ότι στις συγκοινωνίες υπάρχει προσωπικό που έχει προσληφθεί αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ αλλά και προσωπικό που έχει προσληφθεί από πολιτικά γραφεία ή κοινώς -ας μου επιτραπεί η έκφραση- «βυσματικά». Σαφώς αυτό δεν αποτελεί μομφή για τους δεύτερους (οι οποίοι προς τιμήν τους δεν κρύβουν το πως προσελήφθησαν εφόσον είχαν ανάγκη για εργασία και η εργασία είναι κοινό αγαθό για όλους), αλλά πρέπει κάποια στιγμή ν’ αποφασίσουμε αν θέλουμε αξιοκρατία ή όχι, να τραβήξουμε μια γραμμή και να πούμε «από εδώ και πέρα προχωράμε αλλιώς».

  Όταν λοιπόν ο Α υπάλληλος που προσλήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ κάνει αίτηση για μετάταξη στη Χ θέση και ο Β υπάλληλος που προσλήφθηκε «βυσματικά» κάνει επίσης αίτηση για την ίδια θέση, ποιος πρέπει να έχει προτεραιότητα;
  Στο άρθρο 9, παρ. 6, περιγράφεται το «ποιοι προτιμώνται» με «σειρά προτεραιότητας», αλλά αυτή η σειρά είναι αρκετά γενική και περιγραφική, αφήνοντας παραθυράκι για περαιτέρω «βυσματικό» αλισβερίσι. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, προσόντα με τα οποία γίνονται οι αξιοκρατικές προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, να είναι και ψηλά στα κριτήρια προτεραιότητας. Μήπως λοιπόν το ‘9.6-«η»’ αλλά και παρόμοια αξιολογικά χαρακτηριστικά που θα ενταχθούν, πρέπει να είναι πρώτα πρώτα στη λίστα; Μήπως όλα όσα αναφέρονται στο «ποιοι προτιμώνται» πρέπει να διευκρινιστούν πιο ξεκάθαρα (ακόμα και με σαφές σύστημα μοριοδότησης) ώστε να μην αφήνουν παραθυράκια αδικίας και ώστε όσοι προσλήφθηκαν με το «σπαθί» τους μέσω ΑΣΕΠ (απορρίπτοντας άλλες θέσεις όπου επίσης μπορούσαν να απασχοληθούν, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα ΜΜΜ), τουλάχιστον να έχουνε ένα ελάχιστο αίσθημα δικαίωσης σ’ αυτή τη διαδικασία; Δεν πρέπει να θεραπεύεται κάπου το αίσθημα αξιοκρατίας;

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 10:17 | εργαζόμενος τραμ

  Μέχρι σήμερα με τον ιδρυτικό της νόμο η ΤΡΑΜ ΑΕ είχε ως αντικείμενο και τη μελέτη και κατασκευή δικτύων τραμ. Δεδομένου ότι η Αττικό Μετρό αναλαμβάνει το ρόλο αυτό στην Αττική, είναι πολύ σημαντικό να μη χαθεί η σημαντική δεκαετής εμπειρία των λίγων αλλά εξειδικευμένων στελεχών της ΤΡΑΜ ΑΕ που σήμερα απασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο (διαμόρφωση προδιαγραφών/επίβλεψη μελετών, κατασκευών, προμήθειας τροχαίου υλικού). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαδικασία μεταφοράς του αρμόδιου στελεχιακού δυναμικού στη Αττικό Μετρό. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί και η αναγκαία επιτάχυνση των διαδικασιών επιτυχούς υλοποίησης της κυβερνητικής βούλησης για επέκταση του δικτύου τραμ στην Αττική (Πανεπιστημίου – Πατησίων, Πειραιάς).

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 10:12 | ΜΑΡΙΑ

  Εργάζομαι στις Αστικές Συγκοινωνίες τα τελευταία 8 έτη.Θεωρούμαι όπως και η συνάδελφος – ΑΣΕΠ και ΜΜΜ – νέα υπάλληλος,σε σχέση με άλλους συναδέλφους,και έχω επίσης προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ.Αυτό σημαίνει ότι,ας μου επιτραπεί η έκφραση,ούτε «θείο Υπουργό» είχα ούτε ο πατέρας μου κατασκήνωσε έξω από κάποιο βουλευτικό γραφείο προκειμένου να διοριστώ.Μετά από πολυάριθμες αιτήσεις που κατέθεσα σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,κλήθηκα να υπηρετήσω το δημόσιο συμφέρον από τη θέση στην οποία βρίσκομαι τώρα.Και το λέω αυτό διότι παρόλο που το όνειρο του 90% των Ελλήνων είναι να προσληφθούν στο Δημόσιο,δεν μπορώ να πω ότι ίσχυε στην δική μου περίπτωση. Εργαζόμουν για πολλά χρόνια στο εξωτερικό,όπου και διέμενα,με υψηλότατες αμοιβές που δεν συναντά κάποιος όχι στο Δημόσιο αλλά ούτε στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.Ο διορισμός αυτός μου έδωσε μία πολύ καλή αφορμή για να επαναπατριστώ μετά απο 12 ολόκληρα χρόνια.Επέστρεψα,δηλαδή,για συναισθηματικούς λόγους,αισθανόμενη υπερφήφανη που θα υπηρετήσω την πατρίδα μου.Μία πατρίδα που αυτή τη στιγμή με διώχνει.Με πολιτικές που έχουν στρέψει τους πολίτες εναντίον όλων εκείνων που εργάζονται στις Αστικές Συγκοινωνίες (και όχι μόνο).Δεν άκουσα κάποιον από τους κύριους κύριους Έλληνες πολιτικούς να βγουν να εξηγήσουν ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ.Να εξηγήσουν ότι οι Συγκοινωνίες χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν από ΟΛΕΣ τις Κυβερνήσεις,ανεξαιρέτως,ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και ότι το ίδιο το κράτος χρωστάει κάποια δισεκατομμύρια στις Συγκοινωνίες, τα οποία αδυνατώντας να πληρώσει, αναγκάζει τους οργανισμούς αυτούς να ζητούν δάνεια και να χρεώνονται???
  Έρχομαι να ρωτήσω,λοιπόν,όπως και η συνάδελφος,εγώ «η υψηλόμισθη», εγώ «που συνέβαλα στην χρεωκοπία των Αστικών Συγκοινωνιών» και που «δυστυχώς προσλήφθηκα» με αξιοκρατικές διαδικασίες, θα αντιμετωπιστώ με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με εκείνους, όλους τους άλλους – γνωρίζετε σε ποιους αναφέρομαι??? Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
  Μετά Τιμής

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 13:38 | ΑΣΕΠ και ΜΜΜ

  Είμαι νέα εργαζόμενη σε ΔΕΚΟ ΜΜΜ και ως εκ τούτου δεν προηγούμαι για μετάταξη στην Α΄φάση. Ακόμα κι αν αποφασίσω να παραμείνω, είμαι στο απόλυτο σκοτάδι για τη Β΄φάση. Ποιά οργανογράμματα θα κρίνουν το μέλλον μου; Εαν δεν υπάρξει οργανική θέση για την ειδικότητά μου (σημ. κατηγορία ΠΕ) θα απολύομαι νομίμως; Ή αλλιώς, τι προβλέπεται;
  Ακόμα πιο σημαντικό: δεν είδα να μετρά πουθενά ότι προσλήφθηκα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ. Δε διαφοροποιούμαστε σε τίποτα από τους υπολοίπους; Δε θα έπρεπε τουλάχιστον να προστατεύονται οι νομίμως προσληφθέντες; Δεν είμαστε και πολλοί…Ή και αυτό θα το ισοπεδώσετε;

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 23:40 | Γιώργος

  Μετατάξεις, ήρθε η ώρα λοιπόν να ασχοληθεί κάποιος με τις συγκοινωνίες, διάβασα το νομοσχέδιο και κατάλαβα ότι περιέχει ριζικές αλλαγές, στα εργασιακά. Καλοπροαίρετα θα έλεγα ότι είναι αυστηρός ακατάλληλο για κοπρίτες βλ.*(πάγκαλος) που όντως υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό στους φορείς των Μ.Μ.Μ. Όλοι τους ξέρουμε, τους ζούμε χρόνια να βλέπουν τον θανατοποινίτη που κάθετε στην ηλεκτρική καρέκλα σαν σκουλήκι, (τον οδηγό εννοώ) και τους ελάχιστους εν σχέση με τους οδηγούς βέβαια γραφιάδες και τεχνίτες που σέβονται τη δουλειά τους γιατί υπάρχουν και ευσυνείδητοι άνθρωποι σε γραφεία και σε λάκκους, είναι αυτοί που έχουν να κάνουν Πάσχα και Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους εφτά έως και δέκα χρόνια, είναι αυτοί που δεν ξέρουν αν υπάρχει άδεια Αυγούστου, όχι γιατί το επέλεξαν αυτοί αλλά επειδή το επέλεξαν οι άλλοι οι ασυνείδητοι οι μασκαράδες οι κώλοτούμπες που βάζανε τόσα χρόνια τις μανάδες τους που είχανε τις γνωριμίες τις πολλές να μεσολαβούν στους ημετέρους. Έχω δει Διευθύντρια Προσωπικού να κάνει σπαγκάτι κωλοτούμπα από βλ.*(μαντέλης,βερελής,λιάπης,χατζιδάκης) η γνωστή τώρα ως <> και να παραμένει Διευθύντρια στην ίδια θέση, πράγμα που ούτε ο παντελής ο σταύρου δε κατάφερε!… Αν λοιπόν βάλουνε να κρίνει αυτή η χαμένη ποιοι συνάδελφοι θα μεταταγούν, είμαι βέβαιος ότι θα σαγιάρει τους πιο ικανούς και ευσυνείδητους γιατί έτσι έχει μάθει αυτή και όλοι οι όμοιοί της χαραμοφάηδες. Να δούνε λοιπόν ποιος εργαζόμενος έφαγε το σκατό τους τόσα χρόνια, να δούνε ποιος δεν έκανε Πάσχα Χριστούγεννα ποιος δεν πείρε ποτέ άδεια Αύγουστο ποιος στύφτηκε σα το λεμόνι για να μην γίνουν προσλήψεις, αφού μας ξεπατώσανε στα ρεπό το 2009 και τώρα μας κουνάνε χαρτάκια, ότι παίρνουμε πολλά ξεχάσανε να πούνε ότι αν σε έπαιρναν τηλέφωνο για να δουλέψεις ρεπό και τους αρνιόσουν έμπαινες στη μαύρη λίστα και σε έτρωγε το σκοτάδι και έβλεπες να πεταρίζει το όνομα σου από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να έχεις σταθερή τροχιά …

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 20:12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Όποιοι περισσεύουν να φύγουν άμεσα και να πάνε σε τομείς που έχει πράγματι ανάγκη το Δημόσιο.
  Όχι στους χώρους καταγωγής τους ή όπου τους βολέυει αλλά εκεί που έχει ανάγκη πραγματικά το Δημόσιο.
  Άρα ας βγάλει η κυβέρνηση εναν πίνακα με τις ανάγκες για προσωπικό ανά φορέα και περιοχή και ας δηλώσουν μετά τις προτιμήσεις τους με βάση αυτόν τον πίνακα οι εργαζόμενοι.
  Αν οι επιθυμόντες είναι λιγότεροι από τον αναγκαίο αριθμό τότε ας γίνει με κλήρωση ή με βάση κοινωνικά κριτήρια ή με ότι άλλο θέλουν οι εργαζόμενοι.Λίγη σημασία έχει…..
  Άμεσα τακτοποίηση του χάους του Δημοσιόυ αλλιώς βουλιάζουμε…

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 16:25 | Πάνος

  Αξιότιμοι κύριοι του υπουργείου συγκοινωνιών με τις προτάσεις σας κάποιες φόρες παίρνετε στο λαιμό σας υπουργούς και εργαζόμενους στις συγκοινωνίες αλλά και όλους τους κατοίκους του λεκανοπέδιου .
  Σαν εργαζόμενος μου την δίνει η εύκολη λύση των γενικών Δ/ντων. Περιοριστήκαν τα έσοδα άρα απολύουμε προσωπικό. Πρέπει να σπουδάσεις για να το κάνεις αυτό.
  Δεν κρίνω το νομοσχέδιο απλά θα σας πω δυο λύσεις έτσι όπως τις βλέπω εγώ που είμαι ένας απλός ηλεκτροτεχνίτης .
  Πιστεύω ότι οι συγκοινωνίες δεν θα παράγουν ελλείμματα αν υπάρχει εξορθολογισμός των δαπανών στο κόστος συντήρησης και ανανέωσης του στόλου των αυτοκινήτων κόβοντας την μίζα από τον μικρότερο υπάλληλο ως τον μεγαλύτερο που ασχολείται με αγορές υλικών και συμβάσεις κάνοντας πραγματικό και περιοδικό έλεγχο από το ΣΔΟΕ αυτού και των συγγενών του .
  Επίσης θα αυξηθούν τα έσοδα των ΜΜΜ αν τα χρησιμοποιεί περισσότερος κόσμος
  Για να γίνει αυτό τα λεωφορεία πρέπει να πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από τα ΙΧ .Για να πηγαίνουν πιο γρήγορα πρέπει 1).Οι λεωφορειόδρομοι όπου αυτό είναι δυνατόν να είναι στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας οι στάσεις κοντά σε φανάρια και τα λεωφορεία να έχουν και στην αριστερή μεριά πόρτες ώστε να κατεβάζουν τον κόσμο στο διάζωμα βλ Κηφισίας Μεσογείων κλπ . Βεβαία τα πρόστιμα για αυτούς τους λεωφορειόδρομους να είναι τσουχτερά πχ 5000 ευρώ Έτσι αυτοί οι λεοφοροδιοδρομοι θα χρησιμοποιούνται μονό από λεωφορεία ασθενοφόρα μηχανές και ποδήλατα όπως στου ολυμπιακούς αγώνες .Στην ουσία θα είναι τραμ χωρίς γραμμές
  2) τώρα με τα jps πρέπει ο επιβάτης να ενημερώνεται σε ποσά λεπτά θα έρθει το λεωφορείο .
  3). το εισιτήριο να είναι πιο φθηνό αλλά να μην υπάρχουν τσαμπατζηδες βάζοντας εισπράκτορες το πλεονάζον προσωπικό και κάνοντας προσλήψεις από την γενιά των 720 ευρώ .
  4). τα φανάρια όταν πλησιάζει λεωφορείο η ασθενοφόρο να γίνετε πράσινο .
  Αυτό το κείμενο μπορεί και να μη το διαβάσει κάνεις μπορεί και τίποτα από αυτά να μην εφαρμοστεί αλλά εγώ είπα κάποιες ιδέες γιατί πιστεύω ότι εμείς είμαστε το κράτος και πρέπει να συμμετέχουμε στα κοινά και το θέμα δεν είναι τι κάνει το κράτος για μας αλλά εμείς τι κάνουμε για το κράτος. Με εκτίμηση Πάνος.

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 02:51 | ΠΑΝΑΓΙΟΤΙΣ Ν ΣΚΟΚΕΑΣ

  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.ΣΤΟΝ ΗΛΠΑΠ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΡΕΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ! ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΗ ΑΠ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΠΕΙ…?!? ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.ΚΑΘΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΕΔΩ ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΒΙΟ.Η ΕΛΕΙΨΗ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΥΒΡΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΜΙΣΕ ΔΕΙΝΑ.ΑΣ ΤΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΥΜΕ.ΤΙ ΠΟΙΟ ΑΠΛΟ ΑΠ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.ΓΙΑΤΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΦΕΓΓΙΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ.

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 00:46 | Χάρης Ηλιόπουλος

  Καταργηθηκε ο νομος των πολυτεκνων ή μου φαινεται γιατι δεν υπαρχει σαν κριτηριο ??

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 14:52 | Εργαζόμενος στα ΜΜΜ

  Για όσους συνομιλητές μιλούν για απολύσεις:
  Η αξιολόγηση του υπό απόλυση προσωπικού στις συγκοινωνίες δε μπορεί να γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (εκτός κι αν δε μας ενδιαφέρει αυτό).

  Ακόμη και στην περίπτωση λοιπόν που επιλεχθεί για το σκοπό αυτό κάποιος εξωτερικός σύμβουλος (ο οποίος αμφιβάλλω αν δε θα είναι ήδη «τακτικός πελάτης» των εταιρειών αυτών – καταλαβαίνετε τι εννοώ), θα αναγκασθεί να λάβει υπόψιν του τις εισηγήσεις ανθρώπων της διοίκησης οι οποίοι έχουν συχνά κοινά πολιτικά κι άλλα συμφέροντα με κάποιες ομάδες εργαζομένων.
  Οι λύσεις σ’ αυτήν την περίπτωση θα ήταν είτε ο σύμβουλος να παρακολουθεί ανεπηρέαστος τη δουλειά των εργαζομένων για αρκετούς μήνες ελέγχοντας παράλληλα αν έχουν τοποθετηθεί σε σωστό πόστο βάσει των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, είτε η μέθοδος των πολιτικών διώξεων.

  Επειδή όμως δεν υπάρχει χρόνος για την αναδιοργάνωση των εταιρειών λόγω του ότι η τρόικα απαιτεί να γίνουν το συντομότερο δυνατό, πολύ φοβάμαι πως ούτε καν οι μετατάξεις δε θα γίνουν αξιοκρατικά.

  Καλό θα ήταν επίσης να αναφέρουμε πως η εξυγίανση των εταιρειών του ΟΑΣΑ μόνο με μειώσεις μισθών ή μετατάξεις προσωπικού δεν επιτυγχάνεται.
  Εκτός κι αν πιστεύει κάποιος τα ΜΜΕ τα οποία προπαγανδίζουν πως ο κατώτερος ετήσιος μισθός στις συγκοινωνίες είναι 40.000 – 50.000 ευρώ.
  Είναι βέβαια μια βολική «αλήθεια» ώστε να προκαλείται ο φθόνος και το μίσος μεταξύ των πολιτών. Εξάλλου δεν πρόκειται να μπει κανείς στον κόπο να δει ποια είναι η αλήθεια. Κι αυτό γιατί χρειάζεται να σηκωθεί από τον καναπέ.
  Και είναι τόσο άνετος…

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 09:28 | ΣΗΦΗΣ-ΣΕΡΡΕΣ

  ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ , ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΤΑΓΕΙ , ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΤΗΡΕΣ.
  ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΑΤΑΙ ΟΙ ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ ΒΙΣΜΑΤΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ……..
  ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ, ΑΠΛΑ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΙΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ (ΒΙΣΜΑΤΙΕΣ ΟΝΤΑΣ).
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ….ΟΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥΣ…

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 18:35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ/ΕΣ,
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ ΚΑΙ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΙ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΙΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ).ΓΙΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ.Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 14:20 | Έλενα

  Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το θέμα. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι στις εν λόγω εταιρείες που έχουν αλλάξει ειδικότητες (με εσωτερικές διαδικασίες) χωρίς να το δικαιούνται στην πραγματικότητα, με προσωποπαγείς τρόπους. Π.χ. από προσωπικό κίνησης έχουν γίνει διοικητικοί υπάλληλοι. Πως λοιπόν μπορούμε να προσμετράμε το εν λόγω προσωπικό στους διοικητικούς και επιπλέον να τους δίνουμε το δικαίωμα να μεταταχθούν ως διοικητικοί? Είναι άδικο για εκείνους που πραγματικά το δικαιούνται και έχουν και τις γνώσεις αλλά και τη διάθεση να αποδώσουν στις διοικητικές θέσεις.

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 13:43 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΣΙΝΗΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΤΟ ΕΞΗΣ:
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΔΩ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΝΤΑΝ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΑ ΕΦΕΥΓΑΝ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΑ. ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ, ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 13 Ιανουαρίου 2011, 23:31 | Νικήτας

  Δεν ορίζεται ρητά στο παρόν σχέδιο νόμου, τι πρόκειται να γίνει στην περίπτωση που δεν αρκούν οι επιθυμούντες να μεταταγούν σε νέους φορείς, ώστε να καλυφτεί ο πλεονάζων αριθμός του κάθε παλαιού φορέα. Στην περίπτωση αυτή θα ορίσει η κάθε εταιρεία από μόνη της το προσωπικό που θα μεταταγεί έστω και αν αυτό δεν επιθυμεί; Αν θα γίνει αυτό, ποιά θα είναι τα κριτήρια για την επιλογή;

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

 • 13 Ιανουαρίου 2011, 18:18 | telistaf

  Θα ήθελα να προτείνω για τις μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού Α’ και Β’ φάσης ο ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον νομό και την υπηρεσία μετάταξής του, με την προυπόθεση βέβαια ότι θα έχει βρει μόνος του τη συγκεκριμένη κενή οργανική θέση. Δηλαδή μία και μόνο επιλογή που θα εγκρίνεται υποχρεωτικά αφού υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που θέλουν να μεταταγούν στους τόπους καταγωγής τους.