Άρθρο 7 Παύση λειτουργίας ΕΜΣΚΚ

  1. Η ΕΜΣΚΚ παύει να λειτουργεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν ανακληθεί ή ανασταλεί ή παύσει για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην εν λόγω ΕΜΣΚΚ.

β. Όταν μεταβιβασθεί το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην εν λόγω ΕΜΣΚΚ σε άλλο πρόσωπο.

γ. Όταν ανακληθεί η έγκριση άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας.

δ. Όταν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις της δήλωσης ΕΜΣΚΚ.

ε.            Όταν η ΕΕΤΤ ενημερωθεί εγγράφως από την ΕΕΑΕ ότι διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

στ. Όταν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ σχετικό αίτημα από τον κάτοχο ΕΜΣΚΚ

2. Σε κάθε περίπτωση ο κάτοχος ΕΜΣΚΚ υποχρεούται να δηλώσει στην ΕΕΤΤ την παύση λειτουργίας της ΕΜΣΚΚ και να μεριμνήσει για την απεγκατάσταση και την απομάκρυνση της ΕΜΣΚΚ και όλων των παρελκομένων της. Προς τούτο, υποβάλει υπεύθυνη δήλωση απεγκατάστασης συνοδευόμενη από φωτογραφίες του χώρου πριν και μετά την απεγκατάσταση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να τηρούνται από την ΕΕΤΤ για δύο (2) έτη.

  • 14 Απριλίου 2011, 20:49 | ΟΝΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    1.Η ΕΜΣΚΚ παύει να λειτουργεί ΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ.

    2.Οι υπεύθυνες δηλώσεις ΚΑΙ ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΕΣ πρέπει να τηρούνται από την ΕΕΤΤ για ΠΕΝΤΕ (5) έτη.