Άρθρο 6 Ηλεκτρονική δήλωση ΕΜΣΣΚ

1. Με μέριμνα και δαπάνη της ΕΕΤΤ δημιουργείται πληροφοριακή υποδομή ηλεκτρονικής δημοσίευσης των εγκαταστάσεων ΕΜΣΚΚ, με βάση τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις σε κατάλληλη ιστοσελίδα ηλεκτρονικά αναγνώσιμη από το κοινό.

2. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση κεραιών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση απαιτείται από τον κάτοχο ή κατόπιν εντολής του από τον τεχνικό υπεύθυνο, η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης της ΕΜΣΚΚ στην ΕΕΤΤ. Ο κάτοχος υποβάλει την ηλεκτρονική δήλωση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εγκατάσταση και λειτουργία της ΕΜΣΚΚ και λαμβάνει από την ΕΕΤΤ τον αριθμό εγγραφής με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης. Η ηλεκτρονική δήλωση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

2.1. Τα στοιχεία του κατόχου και του τεχνικού υπευθύνου όπου απαιτείται.

2.2. Το γεωγραφικό στίγμα της εγκατάστασης.

2.3. Την ακριβή περιγραφή της θέσης εγκατάστασης.

2.4. Φωτογραφίες και/ή σκαρίφημα με τη θέση τοποθέτησης της ΕΜΣΚΚ, η οποία θέση πρέπει να προσδιορίζεται με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

2.5. Την κατηγορία στην οποία υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης.

2.6. Τα πλήρη ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά της κεραίας, όπως ισχύς εξόδου πομπού, κέρδος και τύπος κεραίας, ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών, γωνία ημίσειας ισχύος, αζιμούθιο, γωνία ανύψωσης.

2.7. Εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που η τοποθέτηση των ΕΜΣΚΚ επηρεάζει προστατευόμενες περιοχές ή κτίσματα.

2.8. Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας βάσει του οποίου λειτουργεί ο σταθμός.

3. Μέχρι τη δημιουργία της πληροφοριακής υποδομής από την ΕΕΤΤ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δημοσιεύουν σε ειδική ιστοσελίδα του ιστοχώρου τους, η οποία είναι προσβάσιμη από το κοινό, τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις τους και ενημερώνουν σχετικά την ΕΕΤΤ. Η υπόψη δημοσίευση στις ειδικές ιστοσελίδες περιλαμβάνουν το σύνολο των εγκαταστάσεων κεραιών των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που υπάγονται σε προηγούμενες αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ διατηρεί στον ιστοχώρο της κατάλογο με τους σχετικούς συνδέσμους προς όλες τις ανωτέρω ιστοσελίδες.

4. Με απόφαση της ΕΕΤΤ μπορούν να προστίθενται επιπλέον στοιχεία στην ηλεκτρονική δήλωση πέραν των ως άνω αναφερομένων και να καθορίζεται κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια σχετικά με την διαδικασία υποβολής και τήρησης των ηλεκτρονικών δηλώσεων.

5. Η ΕΕΤΤ εκδίδει ανακοίνωση όταν μεταφερθούν όλες οι πληροφορίες των ιστοσελίδων της παραγράφου 3 στην υποδομή της παραγράφου 2, οπότε παύει η υποχρέωση της τήρησης των ειδικών ιστοσελίδων.

6. Για τη σύνδεση της ΕΜΣΚΚ με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος ΕΜΣΚΚ υποβάλλει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλεκτρονικής δήλωσης και τον σχετικό αριθμό εγγραφής στο αρχείο της ΕΕΤΤ. Ο σχετικός αριθμός εγγραφής δίνεται ηλεκτρονικά από την ΕΕΤΤ εφόσον έχει γίνει ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.

7. Ο κάτοχος ΕΜΣΚΚ γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη του χώρου όπου τοποθετούνται οι ΕΜΣΚΚ τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλεκτρονικής δήλωσης ΕΜΣΚΚ.

 • Χαιρετίζουμε την πρόθεση να επιβάλλεται η ηλεκτρονική δήλωση εγκαταστάσεων ΕΜΣΚΚ.
  Ωστόσο πιστεύουμε ότι για να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση που απαιτείται για την επιτυχία της παραπάνω απόφασης, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία με την οποία θα υπάρχει ηλεκτρονική υποβολή, ακόμη και ενσωμάτωση δεδομένων από ήδη υπάρχουσες υποδομές και βάσεις δεδομένων.
  Το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών (AWMN) τόσο για λόγους σχεδιασμού όσο και για λόγους διαφάνειας, σχεδίασε και διατηρεί βάση δεδομένων ανοικτού λογισμικού για την καταγραφή όλων των ραδιοσταθμών του από το 2006. Η βάση ονομάζεται WiND (Wireless Nodes Database) και βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://wind.awmn.net

  Σε αυτό μπορεί κανείς ελεύθερα να πληροφορηθεί για τα παρακάτω

  1.Τα στοιχεία του κατόχου και του τεχνικού υπευθύνου.
  2.Το γεωγραφικό στίγμα της εγκατάστασης
  3.Φωτογραφίες σχετικές με τον κόμβο. Κατασκευή, θέα κτλ
  4.Τα πλήρη ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά καθώς και ο τύπος εξοπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί
  5.IP διευθυνσιοδότηση
  6.Αριθμοδότηση voip
  7.Υπηρεσίες που προσφέρει ο κόμβος
  8.Διακομιστές που φιλοξενούνται από τον κόμβο.

  Ο σύλλογος μας, όπως και κάθε άλλη φορά όταν του έχει ζητηθεί, προσφέρεται να βοηθήσει και να μοιραστεί τεχνογνωσία για την επιτυχή εφαρμογή του παραπάνω μέτρου. Παραπέρα η εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται είναι ανοιχτού κώδικα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατόφια με ελάχιστες αλλαγές για τον σκοπό αυτού του άρθρου

 • 20 Απριλίου 2011, 09:48 | Νίκος Κώνστας

  Και οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν σε εξέλιξη συγχρηματοδοτούμενα έργα εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, από το 3ο ΚΠΣ, συνολικού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ (τα οποία μάλιστα λόγω καθυστερήσεων και λήξης του 3ου ΚΠΣ, μάλλον θα αποπληρωθούν από το ΠΔΕ-Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή από την τσέπη μας).

 • 15 Απριλίου 2011, 18:45 | Γεωργία Ντάπα

  Το ηλεκτρονικό αρχείο που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι και σε γεωγραφικό υπόβαθρο ώστε να ελέγχεται η πυκνότητα των εγκαταστάσεων καθώς και οι περιοχές εμβέλειάς των

 • 15 Απριλίου 2011, 13:03 | Μάκης Πουλιάκης

  Υπάρχει το ενδεχόμενο η τροφοδοσία των ΕΜΣΚΚ να πραγματοποιείται μέσω φωροβολταϊκών στοιχείων λόγω των χαμηλών καταναλώσεων.

  Πιστέυω πως θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να είναι δυνατή και η εγκατάσταση των panel σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να διαταράσσεται το περιβάλλον και να μην είναι υποχρεωτική η χρήση παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

  Δρ. Μάκης Πουλιάκης
  Φυσικός ηλεκτρονικός ραδιοηλεκτρολόγος

 • 14 Απριλίου 2011, 20:05 | ΟΝΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΣΚΚ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΜΒΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΩΣΗΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ.