Άρθρο 5 Κάτοχος ΕΜΣΚΚ, τεχνικός υπεύθυνος, τεχνικός φάκελος

1. Για κάθε ΕΜΣΚΚ τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή και οι σχετικές διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422.

2. Για κάθε ΕΜΣΚΚ εξαιρουμένων των περιπτώσεων Γ’ και Ε’ του άρθρου 3 της παρούσης, ορίζεται από τον κάτοχό της, τεχνικός υπεύθυνος ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης τεχνικού φακέλου ΕΜΣΚΚ στον οποίο περιλαμβάνονται:

α) Τεχνική περιγραφή της ΕΜΣΚΚ στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο η περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού , ηλεκτρολογικό διάγραμμα της εγκατάστασης, οδηγίες εγκατάστασης και διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας

β) Τεχνική δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία πιστοποιείται ότι η ΕΜΣΚΚ πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων και ακολουθούνται οι οδηγίες εγκατάστασης των κεραιών και τις εφαρμοζόμενες κατά περίπτωση, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε. και οι αντίστοιχες Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Η Τεχνική δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται και υπογράφεται από τον τεχνικό υπεύθυνο της ΕΜΣΚΚ.

γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ηλεκτρική ασφάλεια του εξοπλισμού

δ) Φωτογραφίες ολόκληρης της ΕΜΣΚΚ με σκαρίφημα ή τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες της θέσης τοποθέτησης της ΕΜΣΚΚ. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα τηρείται εφόσον αυτό απαιτείται από ειδικότερες διατάξεις.

ε) Δήλωση πιστότητας των κατασκευαστών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50385.

3. Ο τεχνικός υπεύθυνος έχει την υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων που τηρούνται στον τεχνικό φάκελο και την ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών.

4. Ο κάτοχος της ΕΜΣΚΚ υποχρεούται να παρουσιάζει τον τεχνικό φάκελο στις αρμόδιες αρχές όποτε ζητηθεί.

 • Προτείνουμε την ακόλουθη διαμόρφωση του 5.2

  2. Για κάθε ΕΜΣΚΚ εξαιρουμένων των περιπτώσεων Γ’ και Ε’ του άρθρου 3 της παρούσης, ορίζεται από τον κάτοχό της, τεχνικός υπεύθυνος ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης τεχνικού φακέλου ΕΜΣΚΚ στον οποίο περιλαμβάνονται:
  α) Τεχνική περιγραφή της ΕΜΣΚΚ στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο η περιγραφή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ηλεκτρολογικό διάγραμμα της εγκατάστασης, οδηγίες εγκατάστασης και διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας.
  β) Τεχνική δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία πιστοποιείται ότι η ΕΜΣΚΚ πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή των μηχανημάτων και ακολουθούνται οι οδηγίες εγκατάστασης των κεραιών και τις εφαρμοζόμενες κατά περίπτωση, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε. και οι αντίστοιχες Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Η Τεχνική δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται και υπογράφεται από τον τεχνικό υπεύθυνο της ΕΜΣΚΚ.
  γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ηλεκτρική ασφάλεια του εξοπλισμού, σε περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης της ΕΜΣΚΚ με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
  δ) Φωτογραφίες ολόκληρης της ΕΜΣΚΚ με σκαρίφημα ή τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες της θέσης τοποθέτησης της ΕΜΣΚΚ. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα τηρείται εφόσον αυτό απαιτείται από ειδικότερες διατάξεις.
  ε) Δήλωση πιστότητας των κατασκευαστών σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50385.