Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για την «Εξαίρεση από την αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών»

  1. Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΥΜΕΔΙ και στην ιστοσελίδα του Δικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων OpenGov.gr Ανοικτή Διακυβέρνηση, αναρτάται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Εξαίρεση από την αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών».
  2. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την  20-4-2011.
  3. Το υπόψη προσχέδιο ΚΥΑ αφορά σε εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και των κεραιών τους με  χαμηλή ηλεκτρομαγνητική και περιβαλλοντική όχληση. Οι Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών (ΕΜΣΚΚ) είναι σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας (με τις αντίστοιχες κατασκευές κεραιών και τα απαραίτητα για την λειτουργία τους παρελκόμενα), μικρού βάρους, μικρών διαστάσεων και χαμηλών εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας.
  4. Για τις κεραιοεγκαταστάσεις αυτές λόγω της μηδαμινής περιβαλλοντικής όχλησης,  δεν απαιτείται η έκδοση αδειών εγκατάστασης σταθμού και  κατασκευής κεραίας, ούτε περιβαλλοντική αδειοδότηση και πολεοδομική έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3431/2006. Οι κεραίες (ΕΜΣΚΚ) χρησιμοποιούνται σε μια σειρά από σημαντικές τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές (π.χ. σταθερή ασύρματη  πρόσβαση στο ιντερνέτ, σταθμοί και κατασκευές κεραιών, που καλύπτουν ανάγκες παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και τοποθετούνται εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων κλπ).
  5. Για την εγκατάσταση χωρίς άδεια των μικρών αυτών κεραιών, προβλέπεται με μέριμνα και δαπάνη της ΕΕΤΤ να δημιουργηθεί πληροφοριακή υποδομή ηλεκτρονικής δημοσίευσης των εγκαταστάσεων ΕΜΣΚΚ, με βάση τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις σε κατάλληλη ιστοσελίδα ηλεκτρονικά αναγνώσιμη από το κοινό. Συνεπώς δεν θα εκδίδονται μεν άδειες για τις μικρές αυτές κεραίες αλλά θα καταγράφονται σε ειδική ιστοσελίδα προκειμένου να ικανοποιείται η ανάγκη για διαφάνεια και για πληροφόρηση του κοινού.
  6. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θίγουν διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.
  7. Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση του υπόψη προσχεδίου ΚΥΑ, επ’ ωφελεία της ανάπτυξης και βελτίωσης των δικτύων ραδιοεπικοινωνιών στη χώρα μας, οι απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά την διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ