ΑΡΘΡΟ 8

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2882/2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η σύνθεση της Επιτροπής διευρύνεται με υπαλλήλους που κατέχουν ειδικές γνώσεις πολεοδομίας, τοπογραφίας, καθώς και οικοδομικών κατασκευών, γεωπονίας ή ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας και μεταλλειολογίας, μέλη των επίσημων επαγγελματικών οργανώσεων της ειδικότητάς τους,  στις περιπτώσεις που στα απαλλοτριούμενα περιλαμβάνονται κτίρια, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυτείες και φυτώρια, ουσιώδεις ηλεκτρομηχανολογικές παραγωγικές εγκαταστάσεις και μεταλλεία αντίστοιχα. Οι ανωτέρω προτείνονται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας τους, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας».

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων, μπορεί να εγκρίνονται πρότυπα εκθέσεων, κατ΄είδος απαλλοτριουμένων ακινήτων και επικειμένων, με τα οποία θα προσδιορίζονται οι παράγοντες που πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και των επικειμένων τους. Το πρότυπα αυτά, μετά την έγκρισή τους, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από τις επιτροπές του άρθρου αυτού.»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς αποζημίωση δύνανται να ζητήσουν τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης. Η εν λόγω Έκθεση εκτίμησης, μπορεί να αντικαθιστά την Έκθεση προεκτίμησης της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, ύστερα από αποδοχή του παραγγέλλοντος ή να χρησιμοποιείται παράλληλα για την απόδειξη της αξίας των απαλλοτριωθέντων.

Η έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) καλύπτει το σύνολο της αξίας των απαλλοτριουμένων ακινήτων και των επικειμένων τους, την μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων μετά την απαλλοτρίωση και την ύπαρξη ή μη ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 653/77 (ΦΕΚ 214 Α).»

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το φορέα που συνέταξε ή ενέκρινε το κτηματολογικό διάγραμμα και τον πίνακα και εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση. Αν η αίτηση διόρθωσης γίνει δεκτή, η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, στην αρμόδια ως εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης υπηρεσία, διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα. Μετά την έγκριση της διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων, η σχετική απόφαση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου Υπουργείου ή Φορέα. Εφόσον η Υπηρεσία που είναι αρμόδια, ως εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης, είναι διαφορετική από την Αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, κοινοποιείται στην τελευταία η απόφαση έγκρισης της διόρθωσης με δυο αντίγραφα του διορθωτικού Κτηματολογικού Διαγράμματος και Πίνακα προς ενημέρωση του φακέλου της απαλλοτρίωσης».

5. Η παράγραφος  8 του άρθρου 16 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κάθε αμφισβήτηση για την ακρίβεια ή την πληρότητα των στοιχείων του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα, λύεται κατά την δίκη για την αναγνώριση των δικαιούχων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την αρχική ή την μετ΄αναβολή δικάσιμο, στην αρχή που τα συνέταξε, προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων κατά τις προηγούμενες παραγράφους.»

 • Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού, περιπλέκεται αδικαιολόγητα η διαδικασία διόρθωσης των Κτηματολογικών Στοιχείων, σε βάρος τελικά του θιγόμενου πολίτη και καθιερώνεται μία ακόμα προθεσμία η οποία θα οδηγήσει στο να χάσει ο πολίτης τα δικαιώματά του.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 13:36 | Γιώργος

  Ίσως θα πρέπει ν’ απαλειφθεί η φράση «ύστερα από αποδοχή του παραγγέλοντος», γιατί μπορεί να δημιουργήσει θέματα αξιοπιστίας της σχετικής έκθεσης του ΣΟΕ. Ακόμα θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα προσδιορισμού αμοιβής του ΣΟΕ για τις ομαδικές εκτιμήσεις.

 • 17 Οκτωβρίου 2011, 07:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΣ

  Διορθωση στο προηγουμενο κειμενο ως εξης <>

 • 16 Οκτωβρίου 2011, 23:05 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΣ

  Επειδη σε κανενα απο τα αρθρα της διαβουλευσης δεν τιθεται θεμα συμπληρωσης του αρθρου 14 του Ν. 2882/2001 θα ηθελα να θιξω ορισμενα θεματα.
  Σχετικα με τον αποκλεισμο καθε νομεα,μισθωτη η κατοχου ακινητου η υπαιθριας εκτασης απο τα δικαστηρια προσδιορισμου τιμης μοναδος και αναγνωρισης δικαιουχων ο Αρειος Παγος ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ αναφερει τα εξης <>
  Απο τα παραπανω προκυπτουν τα εξης ερωτηματα
  Α)Συμφωνα με το τμημα νομοτεχνικης επεξεργασιας σχεδιων και προτασεων νομων της Βουλης στο νομοσχεδιο <> αναφερει στην τέταρτη παραγραφο.
  <>
  Επομενως τοσο η αποφαση του Ευρωπαικου Δικαστηριου οσο και η αποδοχη της απο την νομοτεχνικη υπηρεσια της Βουλης ερχεται σε αντιθεση με το οτι η νομη δεν θεμελιωνει δικαιωμα αποζημιωσης και οτι ο μισθωτης ούτε αξίωση αποζημιώσεως έχει για το δικαίωμα κατοχής του επί των απαλλοτριωθέντων επικειμένων συστατικών του μίσθιου ακινήτου και την ασκούμενη επ΄ αυτού επιχείρησή του, ούτε νομιμοποιείται ενεργητικώς να ζητήσει τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημιώσεως (προσωρινής και οριστικής) για τα συστατικά και την επιχείρηση αυτή.Ποσο δε μαλλον οτι η ρύθμιση αυτή δεν προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε (μαζί με τη Σύμβαση) με το ν.δ. 57/1974 και έχει αυξημένη έναντι των κοινών νόμων ισχύ (άρθρ. 28 παρ.1 του Συντάγματος) η οποία επιβάλλει το σεβασμό της περιουσίας κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και απαγορεύει να στερηθεί κάποιος της περιουσίας του, παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπομένους από το νόμο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους.
  Η γνωμοδοτηση της νομοτεχνικης επιτροπης εχει ημερομηνια 12-11-2001 και ο Νομος 2882/2002 δημοσιευτηκε στις 6-2-2002.Επομενως ο Νομοθετης ηταν γνωστης για την νομολογιακη αποψη του Δικαστηριου του Στρασβουργου που ειχε διατυπωθει απο τις 25-3-1999.ΓΙΑΤΙ δεν αλλαξε την διαταξη του ν.797/1971 αλλα την διατηρησε ως αρθρο 14 του νομου 2882/2001 ? και απο οτι φαινεται θα διατηρηθει και στο καινουργιο νομοσχεδιο.
  Β) Στην υποθεση Παναγιωτου κατα Ελλαδας στην αποφαση του το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ του ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ έχει κρίνει ότι, παρά το περιθώριο εκτιμήσεως του Κράτους, οσάκις το απαλλοτριούμενο είναι το «εργαλείο της δουλειάς» του «καθ’ ου η απαλλοτρίωση», η καταβαλλόμενη αποζημίωση δεν είναι «ευλόγως ανάλογη της αξίας του αγαθού» εάν, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν καλύπτει αυτή την ιδιαίτερη απώλεια (βλ. Lallement κατά της Γαλλίας, nο 46044/99, § 18, 11 Απριλίου 2002).Στην περιπτωση που μισθωτης ασκει επιχειρηματικη δραστηριοτητα στο απαλλοτριουμενο ακινητο πως ειναι δυνατον να επικαλεστει τον ορο <> απο την στιγμη που δεν του επιτρεπεται η παρουσια του στο δικαστηριο προσδιορισμου τιμης ωστε να τυχει ευνοϊκότερης τιμης απο οτι ο ιδιοκτητης του ακινητου που ασκει διαφορετικο επαγγελμα?
  Γ)Στην ανωθεν αναφορα του Αρειου Παγου οτι <>,σε συνδυασμό με την εφαρμογη του αρθρου 39 του Νομου 3130/2003 παραγραφος 10 οπου στην αιτιολογικη εκθεση που αναφερεται σε αυτην αναφερεται<>
  Συμφωνα με τα παραπανω τα επικειμενα θα επρεπε να μοιραστουν σε ολους τους ιδιοκτητες του απαλλοτριωμενου ακινητου αφου <>.Επομενως ειναι φανερο οτι η εφαρμογη της διαταξης έγκειται στην διαθεση του νομοθετη.
  Δ)Οσο αφορα την παραπανω παραγραφο δ)<> γεννιέται το ερωτημα. Γιατι ο εκμισθωτης ιδιοκτητης να πεσει σε περιπετειες διεκδικοντας περιουσιακα στοιχεια μισθωτη (για λογαριασμο του μισθωτη) για τα οποια το πιθανοτερο ειναι (συμφωνα με τα ανωτερω) ο μισθωτης να τον συρει σε δικαστικους αγωνες διεκδικοντας περισσοτερα απο οτι ο εκμισθωτης ιδιοκτητης τυχον εισεπραξε?
  Το φυσιολογικοτερο δεν ειναι ο εκμισθωτης ιδιοκτητης να αδρανήσει ως προς την διεκδικηση περιουσιακων στοιχειων του μισθωτη (για τα οποια το πιθανοτερο ειναι οτι δεν γνωριζει την πραγματικη τους αξια) και για την σταση του αυτη δεν προβλεπεται απο τον νομο καμμία νομικη
  διεκδικηση σε βαρος του,με τελικο οφελος υπερ του ενεργουντος την απαλλοτριωση,που στις περισσοτερες περιπτωσεις ειναι το Δημοσιο?