ΑΡΘΡΟ 7

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2882/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ομοίως, δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου, μετά την θεσμοθέτηση ζώνης αστικής ανάπλασης».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Εάν απαλλοτριωθεί τμήμα ακινήτου με αποτέλεσμα η αξία του τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την κύρια ή αποδεδειγμένως υφιστάμενη δευτερεύουσα κατά προορισμό χρήση, μπορεί να προσδιορίζεται με την απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης και ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη και η οποία καταβάλλεται μαζί με την αποζημίωση για το απαλλοτριούμενο. Για τον προσδιορισμό της ιδιαίτερης αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο, ιδίως, η κατάσταση του ακινήτου πριν και μετά την απαλλοτρίωση, η σημαντική επιδείνωση των γεωμετρικών στοιχείων και της οικονομικής και εμπορικής εκμεταλλεύσεως αυτού, όπως επίσης ότι η ζημία του απομένοντος θα επέλθει μετά βεβαιότητας μετά την απότμηση του απαλλοτριούμενου ή κατασκευή ή λειτουργία του έργου το οποίο αφορά η απαλλοτρίωση».

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 15:21 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ

  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΛ/ΣΗΣ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 15:25 | ΔΕΗ ΑΕ

  Να προστεθεί νέα παράγραφος στο άρθρο 7 του Σχεδίου Νόμου ως εξής:
  Η παράγραφος 2 του Άρθρου 13 του Ν.2882/01 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου δεν λαμβάνεται υπόψη μετά την κήρυξη. Ο υπερ ού έχει την δυνατότητα να πιστοποιεί τυχόν βελτιώσεις με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για έλεγχο και αποφυγή τους, τα δε στοιχεία αυτά να λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια δικαστήρια».

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 13:22 | Γιώργος

  Η ισχύουσα ρύθμιση έχει ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου, σε ότι αφορά τον καθορισμό ιδιαίτερων αποζημιώσεων με απίθανες αιτίες, ιδιαίτερα στις εκτός σχεδίου περιοχές με πιθανολόγηση ότι θα επισυμβεί η ζημιά (για μέτρηση αυτής ούτε λόγος) π.χ. περιβαλλοντική υποβάθμιση των αγρών από τη διάνοιξη ενός δρόμου κλπ. Πρότασή μου είναι η προτεινόμενη ρύθμιση να γίνει πιο περιοριστική και ενδεχομένως κάποιες από τις ζημιές να παραπέμπονται στην τακτική διαδικασία ώστε να κρίνεται με ασφάλεια η ύπαρξη ή μη της ζημιάς και αφού λειτουργήσει το έργο ώστε να είναι μετρήσιμη η ζημιά που προξένησε αυτό.