ΑΡΘΡΟ 3

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, που προστέθηκε  με την παρ.3 του άρθρου 1 του  Ν.2985/2002 (Α 18), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Με την απόφασή του αυτή το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο για την κήρυξη της απαλλοτριώσεως όργανο, να προβαίνει στην κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του ίδιου έργου, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, που προστέθηκε  με την παρ.3 του άρθρου 1 του  Ν.2985/2002 (Α 18), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στην αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη υποτίμηση της αξίας απομενόντων τμημάτων ή η άρση του τεκμηρίου ωφέλειας.»

Η απόφαση του Εφετείου με την οποία παρέχεται η άδεια προσωρινής κατάληψης και ο καθορισμός της εύλογης αποζημίωσης είναι οριστική και αμετάκλητη και σε κανένα ένδικο μέσο δεν υπόκειται και ούτε παράγει δεδικασμένο ως προς τους καθορισμούς της πλήρης αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν. 2882/01.

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, που προστέθηκε  με την παρ.3 του άρθρου 1 του  Ν.2985/2002 (Α 18), προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, ως εξής:

«Με την απόφαση του Εφετείου διατάσσεται ταυτόχρονα η αποβολή του κατόχου από το ακίνητο, με τον όρο της κατάθεσης στο ΤΠΔ, κατά την προηγούμενη παράγραφο 3, του ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης και την παροχή της εγγύησης για το υπόλοιπο. Η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, που προστέθηκε  με την παρ.3 του άρθρου 1 του  Ν.2985/2002 (Α 18), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο βαρυνόμενος, καταλαμβάνοντας, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, το ακίνητο, προβαίνει υποχρεωτικά στην έκδοση υπέρ του δικαιούχου ειδικού ομολόγου διάρκειας όχι μεγαλύτερης των δεκαοκτώ (18) μηνών για το υπόλοιπο της αποζημίωσης αυτής, ενώ μπορεί επίσης να καταθέτει στο ΤΠΔ ποσό που ισούται με το υπόλοιπο, το οποίο παραμένει υπέρ του δικαιούχου και αποδίδεται μαζί με την προσωρινώς ή οριστικώς καθοριζόμενη αποζημίωση.»

 • Με το άρθρο αυτό δεν επέρχεται καμία ουσιαστική βελτίωση σε μία διαδικασία που συμπεριελήφθη μεταγενέστερα στον Κ.Α.Α.Α. ενόψει των Ολυμπιακών Έργων και ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη λόγω και των σοβαρών θεμάτων συνταγματικότητας που αντιμετώπιζε. Με τις τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου ρητά πλέον αναφέρεται ότι στην αποζημίωση δεν λαμβάνεται υπόψη η απομείωση της αξίας του εναπομείναντος τμήματος της απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας και η εξαίρεση από το τεκμήριο ωφέλειας, κάτι που εκθέτει τον πολίτη στις μακροχρόνιες σχετικές διαδικασίες, προκειμένου να εισπράξει την πλήρη αποζημίωσή του που ορίζει το Σύνταγμα, ιδίως όταν η παραπάνω ιδιαίτερη αποζημίωση είναι συχνά μεγαλύτερη από αυτή που δικαιούται για το απαλλοτριούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας του. Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι η εγγύηση του υπόλοιπου της αποζημίωσης μέσω ειδικού ομολόγου -καίτοι αναφέρεται ήδη στον Κ.Α.Α.Α.- παρουσιάζει ενόψει της σημερινής ζοφερής οικονομικής πραγματικότητας σοβαρά προβλήματα εγγυήσεων για τους πολίτες και σίγουρα δεν αποτελεί πραγματική αποζημίωση για τον πολίτη που το λαμβάνει ο οποίος δεν μπορεί άμεσα να το αξιοποιήσει για την αντικατάσταση του απαλλοτριωμένου ακινήτου, σύμφωνα με το πνεύμα του Κώδικα και του Συντάγματος.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 13:52 | Γιώργος

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος απόδοσης του παρακατεθέντος ποσού σε περίπτωση που το Δημόσιο καταστεί εκπρόθεσμο στις υποχρεώσεις του και συγκεκριμένα να παρακαταθέσει την προσωρινή ή οριστική αποζημίωση.

 • 11 Οκτωβρίου 2011, 16:25 | Κώστας Δημητρίου

  …Πίστευα ότι βρισκόμαστε σε καπιταλιστική χώρα και γι’ αυτό αγωνίστηκαν κάποτε οι Έλληνες . Αν ήθελαν κομμουνισμό θα ‘χε επικρατήσει ο δημοκρατικός στρατός, όμως επικράτησε ο εθνικός στρατός.

  Αντί λοιπόν να βάλεται η περιουσία τόσο βάναυσα, καλό είναι οι συντάκτες να διαβάσουν την μονογραφία του Αλ. Σβώλου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση. Θα καταλάβουν ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι θεσμός κατ’ εξαίρεση και βεβαίως προσβολή ατομικού δικαιώματος.
  ΑΛΗΘΕΙΑ: Ποιος νους σκέφτηκε ότι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην αποζημίωση ενδεχόμενη υποτίμηση της αξίας απομενόντων τμημάτων ή η άρση του τεκμηρίου ωφελείας; Σκέφτηκε κανείς λ.χ. κάποιος ιδιοκτήτη ενός άκτιστου οικοπέδου, ο οποίος στο εναπομείναν τμήμα γης δεν θα μπορεί να κτίσει λόγω μη αρτιότητας κλπ. ;

  κ.κ. λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει! …
  Και βεβαίως αν όλα συγκλίνουν στην εθνική προσπάθεια για εφαρμογή μνημονίου, σκεφθήκατε ότι μ’ αυτό τον τρόπο φορτώνετε τα δικαστήρια με σειρά υποθέσεων για αυτό που προτείνετε την θέσπιση εξαίρεσης;
  Γιατί δεν ρωτάτε κάποιον από την τρόικα να σας το πει; …

  υ.γ.: Αρκούσε να ρωτήσετε και έναν δικηγόρο της μαχόμενης δικηγορίας για να σας τα πει αυτά.

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 17:28 | ngounaris

  Είναι αδιανόητο ο δικαιούχος να αναγκάζεται να προβεί σε ξεχωριστή δικαστική διαδικασία για να ζητήσει την αποζημίωση των εναπομενόντων τμημάτων γης τα οποία δεν απαλλοτριώνονται αλλά μεταβάλλουν αρνητικά την αξία τους εξαιτίας της απαλλοτρίωσης. Η διάταξη είναι απαράδεκτη και πρέπει να καταργηθεί.
  Άλλωστε αυτό έρχεται σε αντίθεση και με την προσθήκη που προβλέπεται στο Άρθρο 3 περί αποτύπωσης των ιδιοκτησιών σε ικανό βάθος ώστε να καθορίζεται η μέιωση της αξίας τους ή η ωφέλειά τους από την απαλλοτρίωση και τις επιπτώσεις του έργου.
  Ζητείται η γνώση της βλάβης ή της ωφέλειας αλλά μόνο για να μειωθεί η αποζημίωση σε περίπτωση ύπαρξης ωφέλειας αλλά όχι το αντίστροφο. Πολύ έξυπνο

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 09:48 | MΙΧΑΛΗΣ

  Δεν περιλαμβάνεται στην αποζημίωση η απομείωση της αξιας εναπομενόντων τμημάτων από την απαλλοτρίωση;;;;
  Αυτό ποιός εγκέφαλος το σκέφθηκε;
  Η αποζημίωση πρέπει να περιλαμβάνει την πραγματική αγοραία αξία των απαλλοτριούμενων σε πραγματικές τιμες περιόδου των αξιών γης.
  Μέρος αυτής που υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία των εναπομενόντων τμημάτων της απαλλοτριώσης καταβάλλεται στο δικαιούχο ως βλαπτική μεταβολή της περιουσίας του προς τα κάτω.
  Αυτή να ανέρχεται πάντοτε στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας των τμηματων που απομένουν στον αρχικό ιδιοκτήτη.
  τούτο απαιτούν οι συναλλακτικές συνήθειες και η καλή πίστη μιας ευνομούμενης πολιτείας με τους πολίτες της.

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 09:22 | Σωκράτης

  «Στην αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη υποτίμηση της αξίας απομενόντων τμημάτων ή η άρση του τεκμηρίου ωφέλειας.»

  είναι κατάφωρη αδικία αυτό καθότι η υποβάθμιση μπορεί να αποφέρει μεγάλο οικονομικό πλήγμα. επίσης η κατάτμηση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε οικονομικό πλήγμα, ακόμα και εάν είναι αγροτεμάχιο? θα υπάρχουν δρόμοι, δίκτυα (πχ ύδρευσης, ηλεκτρικό) στα εναπομείναντα? ή θα είναι τυφλά και άχρηστα πλέον? θα δηλώνονται ως ιδιοκτησίες στην εφορία?

  μεγάλη απάτη η σχετική προσθήκη.