ΑΡΘΡΟ 6

1. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 αντικαθίστανται ως εξής:

«Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ολική ή μερική ανάκληση της απαλλοτρίωσης, γίνεται με απόφαση της Αρχής η οποία την έχει κηρύξει και με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 1, ύστερα από καταβολή στον βαρυνόμενο με την δαπάνη της  απαλλοτρίωσης αποζημίωσης ίσης με την αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο προσδιορισμού αυτής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος  άρθρου.

Ο καθορισμός της καταβλητέας αποζημίωσης γίνεται: α) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εάν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί υπέρ του Δημοσίου και β) με απόφαση του υπερ ού η απαλλοτρίωση σε κάθε άλλη περίπτωση.

Για τον καθορισμό του ύψους της επιστρεπτέας αποζημίωσης του ακινήτου, γνωμοδοτεί η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ή και το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα, εντός δύο μηνών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Ως κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο καθορισμού της, παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, καθώς και οι δυνατότητες προσόδου του ακινήτου. Η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής του αξίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος της επιστρεπτέας αποζημίωσης, ο οριστικός καθορισμός της γίνεται κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερομένου στα αρμόδια δικαστήρια κατά τα άρθρα 18 έως 25 του παρόντος, η οποία ασκείται εντός εξήντα (60) ημερών, από της κοινοποιήσεως της απόφασης καθορισμού της. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος δικαστής προσδιορίζει δικάσιμο προς συζήτηση της αίτησης σε χρόνο όχι βραχύτερο από τριάντα ημέρες και όχι μακρότερο από εξήντα ημέρες από την κατάθεσή της και συγχρόνως διατάσσει να επιδοθεί η αίτηση με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου, με επιμέλεια του αιτούντος και τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την δικάσιμο, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Κατά τα λοιπά ισχύουν, αναλογικώς εφαρμοζόμενα, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ανάκληση της απαλλοτρίωσης θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την εφάπαξ παρακατάθεση ποσού ίσου με το 30% της αξίας του ακινήτου που έχει καθορισθεί αρμοδίως, κατά την προηγούμενη παράγραφο, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δικαιούχο το φορέα υπέρ του οποίου έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση. Το ως άνω ποσοστό παρακατατίθεται εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της αξίας του ακινήτου από την αρμόδια για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης αρχή.  Το υπόλοιπο της επιστρεπτέας αποζημίωσης παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις. Τα ως άνω ποσά αποδίδονται εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο δικαιούχο μετά την κατάθεση του συνόλου της επιστρεπτέας αποζημίωσης. Αν οι δόσεις δεν παρακατατεθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η αρμόδια αρχή του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δύναται να κηρύξει, με απόφασή της, ματαιωθείσα την ανάκληση της απαλλοτρίωσης και επιστρεπτέα τα ποσά που κατέβαλε ο αιτών την άρση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Νέα αίτηση για άρση της απαλλοτρίωσης δεν δύναται να κατατεθεί.»

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 21:58 | Κωνσταντίνος Κατερινοπουλος

  ΑΘΗΝΑ 18/10/2011
  ΤΗΛ. 2103623801

  ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ,

  Είναι τόσα πολλά τα θέματα και τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν που ξαναδιαβάζοντας βρίσκεις και άλλα.

  Στις εκτός σχεδίου περιοχές όπου κυρίως υπάρχουν ανακλήσεις απαλλοτριώσεων, δεν υπάρχουν παντού αντικειμενικές και ειδικά όπου υπάρχει ΖΟΕ μόνο η ΔΟΥ κάνει εκτίμηση και το έντυπο της αντικειμενικής της b-logica δεν έχει πρόβλεψη για τις ΖΟΕ οπότε ο όρος «η εκτιμώμενη να μην είναι μικρότερη της αντικειμενικής» είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεφάρμοστος, πέρα από την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης διότι ορίζει την αντικειμενική ως αμάχητο τεκμήριο. Και βέβαια ποια αντικειμενική? δεν επεκτείνομαι όμως ,διότι δεν μου επιτρέπεται, όπως προανέφερα.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 19:03 | Κωνσταντίνος Κατερινοπουλος

  ΑΘΗΝΑ 18/10/2011
  ΤΗΛ. 2103623801

  ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1) Προβλέπεται η εξόφληση με κατάθεση στο ΤΠΔΑ. Έχει μετά ο καταθέτης την υποχρέωση να κοινοποιεί το γραμμάτιο στον υπέρ ου? Δεν αναφέρεται κάτι, αν όχι πως ο τελευταίος θα γνωρίζει, ότι έγινε η καταβολή αν ναι γιατί να επιβαρύνεται ο καταθέτης? και γιατί καταργείται το ισχύον σύστημα μέσω ΔΟΥ ή δεν θεσπίζεται απευθείας πληρωμή στο ταμείο του υπέρ ου?
  Πότε θα εκδίδεται η ανακλητική απόφαση με την ολοσχερή εξόφληση ή με την πρώτη δόση? τι νόημα έχει η αναφορά ότι με την καταβολή του 30% θεωρείται ότι έγινε η ανάκληση? αφού εάν δεν καταβληθούν τα υπόλοιπα θα κηρύσεται ματαίωση.
  2) Δεν διευκρινίζεται αν δεν γίνει προσφυγή σε 60 ημέρες στο Δικαστήριο, θα ακολουθήσει επίδοση από την Αρχή της ίδιας πράξης και θα τρέξουν οι 3 μήνες για την καταβολή του 30%? ή η προθεσμία των 60 ημερών και των 3 μηνών τρέχουν παράλληλα? Αλλά τότε τι γίνεται? η προθεσμία των 3 μηνών τρέχει από την επίδοση που κάνει ο υπέρ ου? αφού στην παρ. 4 αναφέρει μόνο από την επίδοση τςη Αρχής, άρα αν δεν έχουμε προσφυγή πρέπει να γίνει διπλή επίδοση της ίδιας απόφασης. Επιδίδουν και οι 2 το ίδιο έγγραφο? Αν τρέχουν παράλληλα οι προθεσμίες τι γίνεται με την δικαστική προσφυγή εφόσον μειώσει πολύ το ποσό και έχει ήδη εξοφληθεί? Δεν προβλέπεται αναστολή. Εάν η Αρχή κοινοποιεί μόνο τη δικαστική απόφαση τότε προφανώς δεν τρέχει η προθεσμία των 3 μηνών, αλλά ποια απόφαση κοινοποιεί του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου? Αν του Πρωτοδικείου τι γίνεται με τα επιπλέον ή τα λιγότερα χρήματα που θα έχουν στο μεταξύ κατατεθεί?
  3) Μάλλον το σύστημα γίνεται πολύπλοκο και χρήζει πολλών νομοτεχνικών επεξεργασιών και καλής προετοιμασίας. Ο 2882/2001 είχε μια εσωτερική λογική και συγκρότηση στο άρθρο 12 τώρα χάνονται αυτά και αντί για επιτάχυνση θα έχουμε επιβράδυνση. Γιατί να εφαρμόζεται και το 19 περί προσωρινής? κατευθείαν να γίνεται μόνο οριστικός προσδιορισμός στο Εφετείο και η διάταξη να παραπέμπει στα άρθρα 20-25 χωρίς Μονομελές Πρωτοδικείο και χωρίς προηγούμενη απόφαση ούτε της Αρχής ούτε του υπέρ ου. Μόνο έτσι θα γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Αλλιώς με το προτεινόμενο σύστημα χριεάζονται 3-4 χρόνια για να τελειώσουν οι διαδικασίες για την επιστροφή των ποσών.
  4) Να προβλεφθεί ρητά η αναγνώριση υπόχρεων πληρωμής (με παραπομπή στη σχετική διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων) οι οποίοι θα είναι υπόχρεοι να καταβάλλουν και υπέρ των οποίων θα γίνεται η μεταγραφή, όταν προκύπτει αμφισβήτηση για τα πρόσωπα.
  Γενικά υπάρχουν και πολλά άλλα κενά και ασάφειες και χρειάζονται πολύ επεξεργασία τα θέματα.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 15:18 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ

  ΣΤΟ ΑΡ.12 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ 2882/01 ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Η ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΥ , ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 15:25 | Κωνσταντίνος Κατερινοπουλος

  ΑΘΗΝΑ 18/10/2011
  Τηλ. 2103623801

  Παρατηρήσεις διαδικαστικές & νομοτεχνικές.

  1) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
  Η ισχύουσα ρύθμιση για τον εκδότη της πράξης, δεν χρειάζεται αλλαγή, πρέπει να παραμείνει ο ΥΠ. ΟΙΚ. αν είχε συμπράξει αλλιώς η αρχή κήρυξης.
  Υπάρχει πρόβλημα αντισυνταγματικότητας και παράβασης της ΕΣΔΑ να εκδίδει ο υπέρ ου (που είναι ιδιώτης ή ΝΠΔΔ ή ΔΕΚΟ αλλά ΑΕ π.χ. ΔΕΗ) την απόφαση καθορισμού του ποσού, γιατί εκδίδει πράξη υπέρ του εαυτού του, με δυσμενείς εξαναγκαστικές συνέπειες για τον αντίδικο του, ιδίως από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη γνωμοδότηση που προβλέπεται. Μια τέτοια αντιδικία απαγορεύεται από την αρχή ισότητας των διαδίκων, αφού θα είναι αντίδικοι στα πολιτικά δικαστήρια, όπου δεν νοείται το ένα μέρος να έχει εκδώσει ήδη μονομερώς δεσμευτική απόφαση για το τι το ίδιο θα εισπράξει, από το άλλο μέρος. Έχει ακυρότητες και Θα δημιουργήσει περιπλοκές και καθυστερήσεις με την προβολή σχετικών ενστάσεων. Μάλιστα η επιτροπή απλά γνωμοδοτεί και με βάση τη διάταξη όπως είναι τώρα, ο υπέρ ου δεν δεσμεύεται από την γνωμοδότηση.
  Επίσης θα έχουμε και άλλα προβλήματα, όπως ποιος είναι ο υπέρ ου, που θα πρέπει να εκδώσει την πράξη όταν έχουν γίνει μεταβολές π.χ. απαλλοτρίωση υπέρ ΟΣΚ, τα ακίνητα έχουν μετά περιέλθει στον τοπικό Δήμο ποιος θα εκδώσει την απόφαση? Ή μεταξύ ΕΟΤ & ΕΤΑ ποιος είναι αρμόδιος ο τότε υπέρ ου ήταν ο ΕΟΤ σήμερα όμως διαχειρίζεται η ΕΤΑ την περιουσία. Έχει κριθεί από το Σ.Ε. [2349-2352/2010] ότι ο ΕΟΤ δεν έχει έννομο για την πράξη καθορισμού επιστρεπτέας με τον 2882/2001 ή τον 797/1971. Τώρα λοιπόν ποιος θα εκδώσει την πράξη ?
  Αντί για επιτάχυνση θα δημιουργηθούν προβλήματα ερμηνείας και καθυστερήσεις.

  2) ΑΣΑΦΕΙΑ.
  Η διάταξη της παρ. 3 προβλέπει κοινοποίηση «της απόφασης καθορισμού της» προφανώς από τον υπέρ ου, (αφού δεν αναφέρει την Αρχή όπως η παρ. 4) και πρόκειται για την απόφαση που θα έχει συντάξει ο ίδιος ο υπέρ ου και από την κοινοποίηση της, θα έχουμε έναρξη της προθεσμίας των 60 ημερών για τη δικαστική προσφυγή.
  Επίσης η διάταξη της παρ. 4 προβλέπει κοινοποίηση «της πράξης καθορισμού αποζημίωσης» από την αρμόδια Αρχή πλέον, άρα αναφέρεται προφανώς στη δικαστική απόφαση καθορισμού και όχι στην πράξη που εξέδωσε ο υπέρ ου και αναφέρεται στην παρ. 3 οπότε υπάρχει σύγχυση γιατί ενώ η κάθε παράγραφος χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις [απόφαση καθορισμού της αξίας] αναφέρεται προφανώς σε άλλη απόφαση άρα χρήζει νομοτεχνικής επεξεργασίας. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλη ορολογία για την αρχική απόφαση καθορισμού (εφόσον διατηρηθεί) και άλλη για τη δικαστική. Υπάρχει έτσι ασάφεια όσον αφορά και την έναρξη της προθεσμίας για την καταβολή του 30% από την επίδοση της παρ. 3 από την προσωρινή (απόφαση Πρωτοδικείου) ή της οριστική (απόφαση Εφετείου). Τι θα πει «αρμοδίως» όλοι οι παραπάνω αρμόδιοι είναι. Τι θα επιδίδει τελικά η Αρχή?

  3) ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Εφόσον πρόκειται για καθορισμό τρέχουσας αξίας γιατί να προηγείται μια πράξη του υπέρ ου (αντισυνταγματική ρύθμιση, Γιάννης κερνάει – Γιάννης πίνει) ή έστω και της Αρχής που πρότεινα εγώ, χωρίς δέσμευση από τη γνωμοδότηση της επιτροπής ή του ΣΟΕ? Γιατί δεν προβλέπεται ακριβώς η ίδια διαδικασία όπως στην κήρυξη? Με κατευθείαν δικαστικό προσδιορισμό.
  Αντίστροφο παράδειγμα [Είναι δυνατόν ο καθ’ ου στην κήρυξη να ορίζει το ποσό που θέλει με απόφαση του! και μετά ο υπέρ ου να προσφεύγει στο Δικαστήριο].
  Δύο εναλλακτικές για βελτίωση α) κατευθείαν δικαστικός προσδιορισμός πιο σύντομη διαδικασία και με εχέγγυα αμεροληψίας όπως στην κήρυξη, β) η γνωμοδότηση να είναι υποχρεωτική, οπότε στην Επιτροπή ή στο ΣΟΕ να καλείται ο πρώην ιδιοκτήτης ή οι διάδοχοι του να καταθέσουν τα στοιχεία εκείνα από τα οποία προκύπτει κατ’ αυτούς η αξία, αλλιώς η διαδικασία που προτείνεται έχει ακυρότητες και θα προκαλέσει πολλές καθυστερήσεις.

  4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Ήδη θεσπίστηκε με το άρθρο 17 του ν. 3986/2011.
  Από τη θέση που έχω ως συνήγορος δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Άλλωστε θα κριθεί δικαστικά και μάλιστα από διαφορετικά Δικαστήρια και το πιθανότερο να έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Μια παρατήρηση μόνο, για την αποκατάσταση της τάξης, η σχετική θέση της εισηγητικής όσον αφορά τους πρώην ιδιοκτήτες, είναι παντελώς λαθεμένη και νομικά και ηθικά. Προφανώς ο συντάκτης της δεν είχε με ακρίβεια την πραγματική εικόνα.

 • Πληροφορίες : Π.Κανελλάκης
  Τηλέφωνο : 210 64 66 383
  Fax : 210 64 66 192
  Αριθ. Φ. : 203/248/2463

  ΑΘΗΝΑ 14/10/2011
  Θέμα: Νομοσχέδιο «Επιτάχυνση και εξορθολογισμός διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Σχετικά: – Σχέδιο νόμου για αναγκαστική απαλλοτρίωση αναρτημένο στο
  διαδίκτυο
  – Ν.2882/2001

  Κρίνουμε επιβεβλημένο να παρέμβουμε στη διαβούλευση που αναφέρεται στο θέμα και σας αναφέρουμε ότι :
  Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών αποτελεί τον επίσημο εκτιμητικό φορέα του κράτους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.1041/80, άρθρο 39, § 3, Ν.2753/99, άρθρο 22, § 2 κ.λπ.) απαιτείται εκτίμηση του Σ.Ο.Ε., σε οποιαδήποτε μεταβίβαση πραγματοποιείται από και προς το Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
  Για το λόγο αυτό, αλλά και λόγω της τεράστιας εμπειρίας του Σ.Ο.Ε. σε εκτιμήσεις ακινήτων και της τράπεζας πληροφοριών, οι υπηρεσίες του χρησιμοποιήθηκαν από το ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, για την σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης για όλα, τα δεκάδες χιλιάδες ακίνητα, που απαλλοτριώθηκαν και συνεχίζουν να απαλλοτριώνονται λόγω των «συμβάσεων έργων παραχώρησης» του Εθνικού Οδικού Δικτύου της χώρας (βλ. και Ν.3555/2007 άρθρο 4).
  Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις πρέπει να γίνουν με τον ανάλογο τρόπο και με τροποποιημένο τιμολόγιο αμοιβής του Σ.Ο.Ε., ανάλογα με το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης.
  Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, η οποία αντικαθίσταται, θα πρέπει να ορίζει ότι :
  «Το τίμημα της εξαγοράς καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών……………………………».
  Ακόμα ότι το άρθρο 15 του Ν.2882/2001 πρέπει να καταργηθεί ολόκληρο.
  Τέλος θα πρέπει να παραληφθούν όλα τα άρθρα, ή τμήματά τους, τα οποία αναφέρονται σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αποτίμησης της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων (π.χ. ολόκληρο το άρθρο 8 του νομοσχεδίου) πλην των εκτιμήσεων του Σ.Ο.Ε .
  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποφασισθεί να μη καταργηθεί το άρθρο 8 του νομοσχεδίου, θα πρέπει να ενημερωθούμε, ώστε να υποβάλλουμε προτάσεις για την αναμόρφωσή του.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία,

  Με τιμή
  Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. Σ.Ο.Ε.
  και α/α ο Γενικός Διευθυντής

  Παύλος Κανελλάκης