ΑΡΘΡΟ 4

1. Η  παράγραφος  5 του άρθρου 8 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 20 ημερών, τον καταθέτη της αποζημίωσης σχετικά με την έκδοση εντάλματος πληρωμής και την είσπραξη αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση.»

2. Στο άρθρο 8 του ν. 2882/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από της συντελέσεως της απαλλοτρίωσης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να επιστρέψει οίκοθεν στον καταθέτη τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συσταθέντος γραμματίου παρακαταθήκης. Προς τούτο ο καταθέτης γνωστοποιεί στο Τ.Π.Δ. είτε τον οικείο λογαριασμό του, είτε τη σύσταση νέου γραμματίου παρακαταθήκης για την αποπληρωμή άλλων απαλλοτριώσεων του ιδίου φορέα, ύστερα από προηγούμενη έκδοση συμψηφιστικού εντάλματος πληρωμής. Εφόσον η αξίωση του ιδιοκτήτη δεν έχει παραγραφεί, κατά το άρθρο 10, αυτός στρέφεται κατά του υπόχρεου προς πληρωμή. Από την κοινοποίηση σχετικής εκτελεστής απόφασης, ο δικαιούχος της απαλλοτρίωσης δικαιούται τόκων υπερημερίας, μέχρι την εξόφληση.»

3. Στο άρθρο 9 του ν. 2882/2001 προστίθεται, μετά την παράγραφο 4, νέα παράγραφος 5, ως εξής:

«Όταν η εκτέλεση δημοσίων έργων που επισπεύδεται από το δημόσιο κηρύσσεται επείγουσα, με την απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης, η αποβολή των εγκατεστημένων στα ακίνητα διατάσσεται οριστικά και τελεσίδικα με την απόφαση καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από το δημόσιο, με την αίτηση καθορισμού της αποζημιώσεως ή και με τις προτάσεις του, που κατατίθενται στην περίπτωση αυτή δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη δικάσιμο.»

4. Η  παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωσης που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά παραγράφεται μετά την παρέλευση οκταετίας από της αποδεδειγμένης καταλήψεως του απαλλοτριωθέντος ακινήτου και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δεκαετίας από την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος. Εάν η οριστική αποζημίωση καθορισθεί μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και την κατάληψη του ακινήτου, η αξίωση για την είσπραξη της τυχόν διαφοράς μεταξύ οριστικής και προσωρινής αποζημίωσης παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης που καθορίζει την οριστική τιμή.»

 • Με την παρ. 2, καθιερώνεται για πρώτη φόρα χρόνος απόδοσης των χρημάτων από το Τ.Π.Δ. στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση διαφορετικός από αυτόν της παραγραφής της αξίωσης για είσπραξη της αποζημίωσης. Ωστόσο στον τυχόν ενδιάμεσο χρόνο (ανάμεσα στην επιστροφή του υπολοίπου του συσταθέντος γραμματίου και στην παραγραφή της αξίωσης) ο δικαιούχος της αποζημίωσης, μπορεί να αντιμετωπίσει ανυπέρβλητα προβλήματα για είσπραξη της αποζημίωσής του απευθείας από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση, ιδίως όταν αυτός έχει ταμειακές δυσκολίες και ενόψει των συντομότατων χρόνων παραγραφής του άρθρου 10, το γεγονός ότι η αξίωση του δικαιούχου είναι έντοκη δεν κατοχυρώνει καλύτερα τον πολίτη δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός φορέων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. δεν πτοούνται από τις τυχόν έντοκες αξιώσεις των πολιτών σε βάρος τους και δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές υποχρεώσεις τους. Εξάλλου με την παρ. 4 του σχεδίου νόμου, γίνεται σύντμηση των ήδη συντομότατων προθεσμιών παραγραφής της αξίωσης του πολίτη σε βάρος των δικαιωμάτων του, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει την αποζημίωσή του, τη στιγμή που το Δημόσιο δεν ωφελείται πραγματικά από τη σύντμηση αυτή διότι ήδη από την παρακατάθεση της αποζημίωσης, η οποία αποτελεί συντέλεση της απαλλοτρίωσης, μπορεί να προχωρήσει κανονικά το έργο, ανεξάρτητα από το χρόνο που ο ιδιοκτήτης θα εισπράξει τελικά την αποζημίωσή του.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 15:10 | ΔΕΗ ΑΕ

  Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Σχεδίου Νόμου ως εξής:
  2. Στο άρθρο 8 του ν. 2882/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
  «6. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από της συντελέσεως της απαλλοτρίωσης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να επιστρέψει οίκοθεν στον καταθέτη τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συσταθέντος γραμματίου παρακαταθήκης. Τα αδιάθετα υπόλοιπα επιστρέφονται εντός 2 μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος εκ του καταθέτη της αποζημίωσης, άλλως μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η επιστροφή τελείται νομιμότοκα. Προς τούτο ο καταθέτης γνωστοποιεί στο Τ.Π.Δ. είτε τον οικείο λογαριασμό του, είτε τη σύσταση νέου γραμματίου παρακαταθήκης για την αποπληρωμή άλλων απαλλοτριώσεων του ιδίου φορέα, ύστερα από προηγούμενη έκδοση συμψηφιστικού εντάλματος πληρωμής. Εφόσον η αξίωση του ιδιοκτήτη δεν έχει παραγραφεί, κατά το άρθρο 10, αυτός στρέφεται κατά του υπόχρεου προς πληρωμή. Από την κοινοποίηση σχετικής εκτελεστής απόφασης, ο δικαιούχος της απαλλοτρίωσης δικαιούται τόκων υπερημερίας, μέχρι την εξόφληση.»

  Να τροποποιηθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Σχεδίου Νόμου ως εξής:
  3. Στο άρθρο 9 του ν. 2882/2001 προστίθεται, μετά την παράγραφο 4, νέα παράγραφος 5, ως εξής:
  «Όταν η εκτέλεση δημοσίων έργων που επισπεύδεται από το δημόσιο ή οποιονδήποτε άλλον υπέρ ου η απαλλοτρίωση κηρύσσεται επείγουσα, με την απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης, η αποβολή των εγκατεστημένων στα ακίνητα διατάσσεται οριστικά και τελεσίδικα με την απόφαση καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από το δημόσιο, με την αίτηση καθορισμού της αποζημιώσεως ή και με τις προτάσεις του, που κατατίθενται στην περίπτωση αυτή δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη δικάσιμο.»

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 13:39 | Γιώργος

  Η αποβολή των εγκατεστημένων από τα απαλλοτριούμενα με την ίδια απόφαση του καθορισμού της αποζημίωσης, δεν απαιτείται να έχει κηρυχτεί η απαλλοτρίωση ως κατεπείγουσα, γιατί μπορεί να καταστεί κατεπείγουσα εξελισσόμενης της απαλλοτρίωσης και συνεπώς πόσο θα ήταν χρήσιμο να παρέχεται η εν λόγω δυνατότητα σε κάθε περίπτωση.

 • 11 Οκτωβρίου 2011, 16:34 | Κώστας Δημητρίου

  Σχετικά με την αξίωση για είσπραξη της αποζημίωσης, η αναφερόμενη προθεσμία είναι μικρή. Πρέπει να γίνει 20ετής από την δημοσίευση της απόφασης για οριστική τιμή.
  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που για να γίνει η διαδικασία χρειάζεται να γίνουν απαραίτητες ενέργειες πριν και γενικά δεν είναι πάντα εύκολο να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχου… Δεν έχουμε κτηματολόγιο και αυτό πρέπει να το λάβει κανείς υπόψη !