ΑΡΘΡΟ 1

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄17) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση, για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα οποία εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), η απαλλοτρίωση των αναγκαίων ακινήτων κηρύσσεται με  απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά περίπτωση, αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών και στο αρμόδιο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργείο αντίγραφο της απαλλοτριωτικής πράξης  και δύο αντίτυπα του οικείου κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα».

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το τίμημα της εξαγοράς καθορίζεται είτε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 15, είτε από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ), κατ΄ ανώτατο όριο, ύστερα από αίτημα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή του αρμόδιου Υπουργού κατά περίπτωση.»

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 19:58 | Αλέξανδρος Κανδαράκης

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Κ.Α.Α.Α.

  Ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων επιβάλλεται το ταχύτερον να αναμορφωθεί σύμφωνα με τις κρατούσες συνθήκες, διότι και με τις τροποποιήσεις δέκα νόμων (Ν. 2947/2001, 2971/2001, 2985/2002, 2990/2002, 3016/2002, 3027/2002, 3130/2003, 3175/2003, 3193/2003 και 3555/2007) στη δεκαετία εφαρμογής του δεν επιλύει τα ζητήματα που ανακύπτουν.

  Σχόλια επί του άρθρου 1

  Το Σ.Ο.Ε. στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι είναι περιττό και επιβάλλεται η κατάργησή του. Οι εκτιμήσεις της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων προσδιορίζονται στις αντικειμενικές αξίες προσαυξημένες κατά ελάχιστο ποσοστό.
  Η εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 15 προβαίνει στον ίδιο ακριβώς προσδιορισμό και αποφεύγεται η σύγκρουση μεταξύ των δύο Επιτροπών.

  Επί του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

  Κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγματος, «Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια, όταν και όπως ο νόμος ορίζει και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση.»
  Κατά το άρθρο 17 παρ. 4 εδ. 2 του Συντάγματος «Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη».
  Το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. που έχει κατά το άρθρο 28 του Συντάγματος αυξημένη έναντι των κοινών νόμων ισχύ, ορίζει ότι «παν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του.
  Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους.»
  Τέλος το άρθρο 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. ορίζει ότι «παν πρόσωπο έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσή του δικασθεί δικαίως, υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, το οποίο θα αποφασίσει επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως.»
  Οι παραπάνω διατάξεις θέτουν τις προϋποθέσεις στερήσεως της ιδιοκτησίας και περιουσίας, οι οποίες δεν ανατρέπονται από διατάξεις κοινών νόμων, ούτε αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων.
  Η στέρηση της ιδιοκτησίας ή περιουσίας για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, αναγκαία συνέπεια έχει την τήρηση ισορροπίας μεταξύ του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και της προστασίας των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων.
  Κατά την παρ. 2 του άρθρου 7Α η οποία δεν τροποποιείται «η κλήτευση των ιδιοκτητών που προβλέπεται να γίνεται κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 19 του K.A.A.A. (τοιχοκόλληση της αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου στο αρμόδιο δικαστήριο και στο κατάστημα του Δήμου, δημοσίευση σε εφημερίδες κλπ), αλλά παραλείφθηκε η κατά το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του ιδίου άρθρου κλήτευση με νόμιμη επίδοση της αίτησης, είναι μη νόμιμη και ισοδυναμεί με στέρηση παροχής έννομης προστασίας (άρθρο 20 Συν/τος).»
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7Α το οποίο αναφέρει ότι «στην αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη υποτίμηση της αξίας απομενόντων τμημάτων ή η άρση του τεκμηρίου ωφέλειας» οδηγεί στη μερική στέρηση της ιδιοκτησίας.
  Η απόφαση του Εφετείου με την οποία παρέχεται η άδεια προσωρινής κατάληψης και ο καθορισμός της εύλογης αποζημίωσης, είναι ανεπίτρεπτο να είναι αμετάκλητη, διότι επηρεάζει άμεσα το δικαστήριο του οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης.
  Δεν καθορίζεται η αφετηρία του 18μηνου έκδοσης ειδικού ομολόγου για το υπόλοιπο της αποζημίωσης.
  Συνεπώς οι προβλεπόμενες εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο άρθρο 7Α και οι επιχειρούμενες τροποποιήσεις και προσθήκες, καταργούν ευθέως τις Συνταγματικές διατάξεις και τις διατάξεις υπερνομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και αποστερούν την ιδιοκτησία και την περιουσία των πολιτών.
  Τα δημόσια έργα εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και οι δαπάνες εκτελέσεως αυτών βαρύνουν το κοινωνικό σύνολο και δεν αποστερούν την ιδιοκτησία των καθών η απαλλοτρίωση.

  Σχόλιο επί του άρθρου 4

  Η προστιθέμενη παρ. 6 στο άρθρο 8 του ν. 2882/2001 είναι ορθή με την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου κατά το οποίο η αποζημίωση πρέπει να είναι έντοκη από της παρακατάθεσης, αφού το Τ.Π.Δ.Α. διενεργεί τραπεζικές εργασίες.
  Η παρ. 4 εδ. τελευταίο του άρθρου 9 του ν. 2882/2001 κατά το οποίο όποιος δεν κλητεύτηκε ούτε έλαβε μέρος στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης δικαιούται να ασκήσει αίτηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης, μέσα σε έξι μήνες από τότε που έλαβε γνώση, επιβάλλεται να τροποποιηθεί και η προθεσμία να ορισθεί σε πέντε έτη, διότι η προθεσμία των έξι μηνών είναι ασφυκτική και οδηγεί σε απώλεια της ιδιοκτησίας.
  Η προστιθέμενη παρ. 5 στο άρθρο 9 του ν. 2882/2001 κατά την οποία η αποβολή από τα ακίνητα διατάσσεται με την απόφαση καθορισμού προσωρινής αποζημίωσης, αντιβαίνει στην προστασία της ιδιοκτησίας, η στέρηση της οποίας επέρχεται με την καταβολή της πλήρους αποζημίωσης που καθορίζεται οριστικώς.

  Σχόλιο επί του άρθρου 7

  Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 2882/2001 ως έχει εκπληρώνει το σκοπό της απαλλοτρίωσης και της αποζημίωσης του ιδιοκτήτη, διότι προβλέπει την όποια μείωση και την αχρήστευση, (όχι τη σημαντική), η προβλεπόμενη αντικατάσταση επιφέρει σύγχυση στον προσδιορισμό «κύρια ή δευτερεύουσα κατά προορισμό χρήση.»

  Σχόλιο επί του άρθρου 8

  Η προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 είναι θετική και καλύπτει όλες τις ανάγκες εκτιμήσεως της αξίας απαλλοτριούμενου ακινήτου και επικειμένων αυτού και απομένοντος τμήματος και ως εκ τούτου είναι περιττή η ύπαρξη Σ.Ο.Ε.
  Η προβλεπόμενη προσθήκη στην παρ. 3 του άρθρου 15 είναι θετική υπό την προϋπόθεση ότι οι παράγοντες θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
  Η διεύρυνση της Επιτροπής του άρθρου 15 §1 καθιστά περιττή την εκτίμηση του Σ.Ο.Ε. και δεν απαιτείται αντικατάσταση της παρ. 6.

  Σχόλιο επί του άρθρου 9

  Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2882/2001 ενδείκνυται να προστεθεί στο τέλος «για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας», προς αποφυγή του φαινομένου κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου διαδικασία που αξιώνεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, με αποτέλεσμα στις συνήθεις απαλλοτριώσεις με πολλούς διαδίκους να μη δικάζονται ποτέ οι υποθέσεις.
  Η αντικατάσταση που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2882/2001, επιφέρει κατάργηση των διατάξεων του Κ.Δ. και περιορίζει την ελάχιστη αμοιβή ανεξαρτήτως βαρύτητας της υπόθεσης.
  Η προσθήκη στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 18 από νομοτεχνικής πλευράς υπάγεται στο άρθρο 13, επέρχεται δε σύγχυση μεταξύ της Κτηματικής Υπηρεσίας και του Σ.Ο.Ε.
  Η προσθήκη εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 με περιορισμό της προσωρινής αποζημίωσης στο 80% του αντικειμενικού συστήματος, αντιβαίνει στην αγοραία αξία του ακινήτου, που πρέπει να επιδικάζεται για την αντικατάσταση του απαλλοτριουμένου.

  Σχόλιο επί του άρθρου 10

  Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2882/2001 κατά την οποία «αρμόδιο να προσδιορίσει οριστικά την αποζημίωση είναι το Εφετείο της έδρας του υποχρέου προς πληρωμή της αποζημίωσης» είναι άστοχη διότι θα σωρευθούν όλες οι υποθέσεις σε δύο έως τρία Εφετεία της χώρας, με αποτέλεσμα το μεν οι δικάζοντες δικαστές να μην έχουν επιτόπια αντίληψη των απαλλοτριώσεων και της ορθής εκτίμησης της αγοραίας (πραγματικής) αξίας των απαλλοτριουμένων ακινήτων, το δε να βραδύνει η έκδοση αποφάσεων.
  Επί πλέον, αφαιρεί δικηγορική ύλη από την περιφέρεια και ταλαιπωρεί τους καθών η απαλλοτρίωση.
  Το εδάφιο που προστίθεται στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 20 είναι άστοχο, διότι αποστερεί το φυσικό δικαστή να εκδώσει απόφαση, σύμφωνα με τα προσαχθέντα και επικληθέντα αποδεικτικά μέσα και την αγοραία αξία των απαλλοτριουμένων.
  Ο περιορισμός στο 80 % της αντικειμενικής αξίας αντιφάσκει στην επιτρεπόμενη ανταπόδειξη.
  Η προστιθέμενη παρ. 4 στο άρθρο 22 του ν. 2882/2001 είναι ορθή και επιλύει σε μεγάλο βαθμό το θέμα του παραδεκτού της συζήτησης.

  Σχόλιο επί του άρθρου 11

  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 2882/2001 ως διατυπούται αφαιρεί την έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τον τακτικό δικαστή και το μεταφέρει στην Κτηματική Υπηρεσία και στη δασική αρχή.
  Η ρύθμιση είναι άστοχη διότι το Δημόσιο γνωρίζει τα κτήματά του, τα δημόσια δάση και τις δημόσιες δασικές εκτάσεις.
  Ο φορέας της απαλλοτρίωσης επιβάλλεται να αποστέλλει στην Κτηματική Υπηρεσία και τη δασική αρχή τα διαγράμματα της απαλλοτρίωσης προκειμένου να προσδιορίζονται τα τυχόν δικαιώματα του Δημοσίου και το δασικό ή μη του απαλλοτριουμένου και να αποφεύγεται η σημαντική δαπάνη του κάθε καθού η απαλλοτρίωση.

  Αλέξανδρος Κανδαράκης
  Δικηγόρος

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 14:52 | ΔΕΗ ΑΕ

  Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Σχεδίου Νόμου το εξής:
  Κατ΄ εξαίρεση, για την εκτέλεση πάσης φύσεως ενεργειακών έργων, η απαλλοτρίωση των αναγκαίων ακινήτων κηρύσσεται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, και τα κτηματολογικά στοιχεία όπως διαγράμματα, πίνακες κτ.λ να θεωρούνται και να εγκρίνονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 13:46 | Vassilis

  Είναι χρήσιμο να συμπεριληφθεί επιπλέον στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/01 και η κατηγορία των σιδηροδρομικών έργων τα οποία εντάσσονται και αυτά σε αντίστοιχα Διευρωπαικά Δίκτυα και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωσή.

 • 18 Οκτωβρίου 2011, 13:17 | Γιώργος

  Έχω τη γνώμη ότι με την ευκαιρία τροποποίησης του ΚΑΑΑ θα πρέπει να διευκρινιστούν και τα θέματα της αρμοδιότητας της αιρετής Περιφέρειας ως προς τη διαχείριση των απαλλοτριώσεων τόσο εκείνων που αφορούν έργα αρμοδιότητας της, όσο και της Κεντρικής Διοίκησης.

 • 13 Οκτωβρίου 2011, 22:32 | Παντελής Πρέζας

  Θυμάμαι όταν πριν από χρόνια έπρεπε να βγει η τιμή για απαλλοτρίωση για ένα μεγάλο οδικό άξονα, η δικαστίνα που θα έβγαζε την απόφαση ήταν σε ενδιαφέρουσα. Ο αρμόδιος λοιπόν κυβερνητικός, της τηλεφωνούσε τακτικά για την υγεία της στο σπίτι της.
  Αυτή ήταν στην αρχή της εγκυμοσύνης και τελικά το (μεγάλο) οδικό έργο καθυστέρησε μόνο γι΄αυτό το λόγο οχτώ μήνες.Αυτό είναι πραγματικό γεγονός και όχι φανταστικό παράδειγμα.Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους με τις απαλλοτριώσεις σ΄όλα τα έργα. Μεγάλο είναι και για μένα π.χ. η κάλυψη ενός χειμάρρου που τακτικά πλημμυρίζει ένα δυο σπίτια δημοτών.Αλλά και να φροντίσει επιτέλους το κράτος να μην κάνει πανηγύρι όποιος η περιουσία του απαλλοτριώνεται. Να μην χάνει ο πολίτης, αλλά και να μην του πέφτει ο πρώτος λαχνός του λαχείου! Επειδή τελικά τα αυξημένα κέρδη του τα πληρώνει ο (ταλαιπωρημένος πολλαπλά) έλληνας φορολογούμενος.Για να μην αναφερθώ στις επαναχαράξεις έργων που κάνουν οι πολιτικοί μας, για να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους τους. Αλλά επαναχάραξη στην επαναχάραξη, τελικά τα έργα δεν γίνονται καθόλου. (βλ. νέα σιδηροδρομική γραμμή Πλάτανος- Διακοπτό- Αίγιο)Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 13 Οκτωβρίου 2011, 22:22 | Παντελής Πρέζας

  Θυμάμαι όταν πριν από χρόνια έπρεπε να βγει η τιμή για απαλλοτρίωση για ένα μεγάλο οδικό άξονα, η δικαστίνα που θα έβγαζε την απόφαση ήταν σε ενδιαφέρουσα. Ο αρμόδιος λοιπόν κυβερνητικός, της τηλεφωνούσε τακτικά για την υγεία της στο σπίτι της.
  Αυτή ήταν στην αρχή της εγκυμοσύνης και τελικά το (μεγάλο) οδικό έργο καθυστέρησε μόνο γι΄αυτό το λόγο οχτώ μήνες.Αυτό είναι πραγματικό γεγονός και όχι φανταστικό παράδειγμα.

  Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους με τις απαλλοτριώσεις σ΄όλα τα έργα. Μεγάλο είναι και για μένα π.χ. η κάλυψη ενός χειμάρρου που τακτικά πλημμυρίζει ένα δυο σπίτια δημοτών.

  Αλλά και να φροντίσει επιτέλους το κράτος να μην κάνει πανηγύρι όποιου η περιουσία απαλλοτριώνεται. Να μην χάνει ο πολίτης, αλλά και να μην του πέφτει ο πρώτος λαχνός του λαχείου! Επειδή τελικά τα αυξημένα κέρδη του τα πληρώνει ο (ταλαιπωρημένος πολλαπλά) έλληνας φορολογούμενος.

  Για να μην αναφερθώ στις επαναχαράξεις έργων που κάνουν οι πολιτικοί μας, για να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους τους. Αλλά επαναχάραξη στην επαναχάραξη, τελικά τα έργα δεν γίνονται καθόλου. (βλ. νέα σιδηροδρομική γραμμή Πλάτανος- Διακοπτό- Αίγιο)

 • 11 Οκτωβρίου 2011, 15:45 | Κώστας Δημητρίου

  …Και κάτι ακόμα:
  …Μετά την δήθεν απελευθέρωση των επαγγελμάτων, αντιμετωπίζεται ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προσπαθούν να τις νέμονται μεγαλογραφεία και δε μένει τίποτε για τον δικηγόρο -τον απλό και μαχόμενο- τον δικηγόρο του τόπου όπου βρίσκεται και το ακίνητο.
  Ο νόμος αυτός ουσιαστικά δεν κάνει τίποτε περισσότερο, παρά να γίνεται προσπάθεια εφαρμογής άμεσα ή έμμεσα του μνημονίου…

  ΚΥΡΙΕ ΦΥΛΑΞΟΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΟΥ!

 • Θα πρέπει να εισαχθεί ρητή πρόβλεψη για την εύλογη χρονική διάρκεια της ισχύος οιασδήποτε απαλλοτρίωσης, ώστε αυτή να μη δεσμεύει τη περιουσία κάποιου εσαεί, αν δεν έχει υλοποιηθεί -με ευθύνη του κράτους- ο σκοπός που η απαλλοτρίωση θα εξυπηρετούσε. Υπάρχουν Σχέδια Πόλης ανά την επικράτεια που εκπονήθηκαν πριν από 20 και 30 χρόνια και δεν υλοποιήθηκαν ούτε έχουν γίνει Πράξεις Εφαρμογής, αλλά αντί να ακυρώνονται αυτόματα, ταλαιπωρούν τους ιδιοκτήτες της γης στον αιώνα τον άπαντα.

 • 11 Οκτωβρίου 2011, 08:42 | Γεράσιμος Ιατρού

  Ναί στην αναγκαστική απαλλωτρίωση αλλά υπό προυποθέσεις. Αμεση εκτέλεση του έργου και απόδοσή του στο κοινό. Άμεση καταβολή σε πραγματική τιμή της απολλωτριωθεισας έκτασης στον ιδιοκτήτη της.
  Ενημέρωση του ιδιοκτήτη και του κοινού για το έργο.

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 20:20 | antonios

  Αναφερετε προς το συμφερον του δημοσιου , αλλα δεν αναφερετε οχι σε βαρος του πολιτη ,χωρις τους πολιτες δεν υπαρχει πολιτεια αλλα ουτε και κρατος.προταση1/τιμη απαλλοτριωσης να ειναι η εκαστοτε ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ .προταση2/Αν ειναι εργο πραγματι για το συμφερον του τοπου να συμμετεχουν και οι τοπικοι φορεις αφου γινουν πραγματικες ενημερωσεις πολιτων και παρευρισκονται και αντιπροσωποι αυτων .βεβαια χωρις τοπικα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ. ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ.

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 14:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΚΥΡΙΟΙ: ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΕΔΩ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ. ΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ Η ΤΡΙΠΛΑΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. [ΒΛΕΠΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ,ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,ΜΩΛΟΥ Κ.Λ.Π.] ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΟΧΙ ΣΕ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΠΙΝΑΚΕΣ
  ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΩΝ.ΑΛΛΗΘΕΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΣΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΩΣ ΓΕΩΤΡΥΣΕΙΣ.[ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ.] ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΡΙΞΗ.

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 13:11 | Christos Kallitsis

  «Η καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου» αναφέρεται ως ένας από τους 4 σκοπούς του παρόντος νομοσχεδίου.

  Ποιός υπερασπίζεται το ελληνικό δημόσιο σήμερα;

  Ποιός από τους αναρίθμητους υπουργούς (συντάκτες νόμων) που εμπλέκονται σε υποθέσεις που έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον τα τελευταία χρόνια τιμωρήθηκε;

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 12:46 | Eυστάθιος Ζωγραφάκης

  Θα πρότεινα να προβλεφθεί η ακύρωση της απαλλοτρίωσης, αν δεν εκτελεστεί το έργο, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έγιναν απαλλοτριώσεις στο παρελθόν, π.χ. πριν από 50 χρόνια, προκειμένου να διαπλατυνθεί κάποιος δρόμος και το έργο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Όμως δεν έχει ακόμη ακυρωθεί η απαλλοτρίωση. Θα πρέπει λοιπόν με τον παρόντα νόμο να προβλεφθεί η ακύρωση όσων απαλλοτριώσεων του παρελθόντος, δεν έχουν γίνει τα έργα, μέχρι σήμερα.

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 10:37 | X.Δ.

  Εαν μέσα στην ζώνη απλλοτρίωσης υπάρχουν «παράνομες» ή/και «αυθαίρετες» κατασκευές, αυτές αντιμετωπίζονται και πως ?

 • 10 Οκτωβρίου 2011, 09:12 | Σωκράτης

  Διαφωνώ πλήρως με τη χρήση των υποτιθέμενων Σωμάτων Ορκωτών Εκτιμητών. Ποιος εγγυάται την αμερόληπτη στάσης τους? κανένας. υπάρχουν πολλά παραδείγματα που Υπουργός με υπουργικές αποφάσεις βγάζει-βάζει εκτάσεις από το σχέδιο πόλεως. μου φαίνεται στημένο παιχνίδι όπου εμπλέκονται εκτιμητές, ορκωτοί λογιστές κλπ. Μπορεί να δίνει εκτίμηση το ΣΟΕ αλλά είναι να μπορεί να προσφεύγει και στα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης ενάντια στις εκτιμήσεις και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, ειδικά για ανθρώπους που έχουν μικρή περιουσία που χρησιμοποιούν και όχι αγροτεμάχια που ποτέ δεν χρησιμοποίησαν.

 • 9 Οκτωβρίου 2011, 19:41 | Κώστας Δημητρίου

  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ .
  ΤΟ ΟΡΘΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ .

  ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ! ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ.

  ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΣΗΜΕΙΩΝΩ : ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΘΑ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. (ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΛΠ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ)

 • 6 Οκτωβρίου 2011, 16:32 | Κώστας Δημητρίου

  Γιατί αλήθεια τόσο αποσπαματικές ρυθμίσεις; Αφού γίνεται προσπάθεια για εξορθολογισμό κλπ. , γιατί δεν γίνεται προσπάθεια για νέο κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων;