Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η συμμετοχή στη διαβούλευση κρίνεται μάλλον ικανοποιητική εν μέσω θέρους. Πολλά σωματεία και σύλλογοι εργαζομένων στην πολιτική αεροπορία εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με δύο κυρίως ζητήματα. Το πρώτο είναι η μεταφορά προσωπικού και με ποια κριτήρια θα επιτευχθεί. Το δεύτερο είναι η παραχώρηση των αεροδρομίων σε ΝΠΙΔ και οι επιπτώσεις αυτής της κίνησης σε θέματα ασφάλειας και οικονομίας της χώρας. Κατά τα λοιπά υπάρχουν αρκετά σχόλια σχετικά με ορισμένες διατάξεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΥΜΔ καθώς και για το γεγονός ότι αυτή τέθηκε σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης από εδώ.

Σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις»

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνέταξε σχέδιο νόμου με το οποίο:

  • Αναδιαρθρώνεται και αναβαθμίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η οποία εναρμονίζεται με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού», συστήνεται φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που επιβάλλουν αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια, την εξειδίκευση, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
  • Θεσπίζονται διατάξεις για σύγχρονο νομικό πλαίσιο αξιοποίησης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των κρατικών αεροδρομίων, με τη δυνατότητα ίδρυσης ανωνύμων εταιρειών, των οποίων το σύνολο των μετοχών ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Οι εταιρείες αυτές θα αναλάβουν, είτε οι ίδιες είτε μέσω των θυγατρικών τους, τη διοίκηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση κρατικών αεροδρομίων. Παράλληλα, με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων υπουργών μπορούν να παραχωρείται, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας και με συμβάσεις παραχώρησης, σε ιδιωτικές εταιρείες η οργάνωση και λειτουργία των αεροδρομίων.
  • Απελευθερώνεται η αγορά παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (ground handling) σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες, με την κατάργηση του μονοπωλίου που ισχύει στα τριάντα τέσσερα (34) περιφερειακά αεροδρόμια και ρυθμίζεται το περιεχόμενο των Βασικών και των Οικείων Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης που εφαρμόζονται στους ελληνικούς αερολιμένες.
  • Συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων, προκειμένου να επιτευχθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης και αξιοποίησης των κρατικών αεροδρομίων και η ίδρυση αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας (υδατοδρόμια).
  • Ρυθμίζονται ζητήματα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειας σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμοί 300/2008 και 185/2010) και τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του νέου Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ).
  • Λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά του συνόλου του προσωπικού –Ιπτάμενοι Χειριστές και Μηχανικοί-από τις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» στην ΥΠΑ, καθώς θα προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της λόγω αδυναμίας ένταξης τους.
  • Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της χρηματοδότησης της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων, η οποία συστήθηκε με το ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α’ 40), με τον καθορισμό του ύψους, των υπόχρεων καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης ανταποδοτικών τελών.

Σχόλια & προτάσεις επί του παρόντος σχεδίου νόμου μπορούν να υποβάλλονται στο www.opengov.gr/yme μέχρι την Τρίτη 10/8/2010.