B.9 Οριζόντιες σχεδιαστικές αρχές

Στο πλαίσιο της μελέτης «Στρατηγική για την κοινωνία της Πληροφορίας και της Καινοτομίας στην Ελλάδα (έκδοση 10)», της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Κυβέρνησης (τομέας ευθύνης για τις ΤΠΕ) τονίζεται η ανάγκη εγκαθίδρυσης μια πολιτικής που συνίσταται σε βασικές αρχές σχεδιασμού (technical επιλογές των rfp, κλπ) που πρέπει να ισχύουν για όλους και να επηρεάζουν όλα τα υπό σχεδίαση έργα, κάτι που αποτελούσε και αποτελεί διαρκές ζητούμενο. Αυτή η τεχνολογική οριζόντια πολιτική είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας όποιων νέων υπηρεσιών και έργων ενταχθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο παρεμβάσεων που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και εξυπηρετούν τις επιμέρους στρατηγικές πχ. μετασχηματισμός του κράτους, βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόνωση της επιχειρηματικότητας, κλπ.

Κατά αναλογία με την αντίστοιχη πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου «Digital by default», απαιτείται μια πολιτική που να συνδέει την έγκριση (συγ)χρηματοδότησης με την εκπλήρωση κριτηρίων σχεδιασμού που θα μπουν σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπό το συντονισμό μιας αρχής συντονισμού του τομέα των ΤΠΕ και θα ενισχύει την πεποίθηση ότι οι πόροι στοχεύονται σε έργα που έχουν και αναπτυξιακό αποτέλεσμα αλλά και πληρούν αρχές που αφορούν και το χρονικό διάστημα μετά την υλοποίηση (value for money). Για να επιτευχθεί όμως αυτό, εγκαθιδρύεται μια ισχυρή δομή που δημιουργεί, όπως περιγράφηκε προηγούμενα, συντηρεί και συντονίζει όλες τις διαδικασίες «συμμόρφωσης» και συμβουλευτικής με τα εν λόγω σχεδιαστικά standards, ενώ πρέπει να γίνει σημαντική δουλειά αφύπνισης (awareness), στο πλαίσιο μιας συμβολικής πρωτοβουλίας, μιας συμμαχίας «πολιτικής διαλειτουργικότητας», ώστε να είναι γνωστό σε όλους ποιες επιλογές προτείνονται για ποιο τύπο επενδυτικών έργων, ποια skills πρέπει να έχει το ελληνικό δημόσιο για να αλλάξει το κλασσικό τρόπο προμήθειας, σε συνδυασμό με την εν εξελίξει αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες προμήθειες, κλπ.

Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο ανάπτυξης της στρατηγικής «Ψηφιακή Ελλάδα 2021», οι οριζόντιες αρχές και οι προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν τη δομή του προκειμένου να επιτύχει αυτή τη μετάβαση και την εξέλιξη που επιδιώκει, διαμορφώνεται πάνω σε δύο βασικούς και πρωταρχικούς πυλώνες:

Τεχνολογία

1. Προσέγγιση με επίκεντρο την πληροφορία (data oriented):
Μία τέτοια στρατηγική προσέγγιση μας μεταφέρει από το επίπεδο διαχείρισης εγγράφων που βρισκόμαστε σε μία νέα, πιο σύγχρονη πραγματικότητα διαχείρισης διακριτών τμημάτων πληροφορίας, ανοιχτών δεδομένων και περιεχομένου τα οποία μπορούν εύκολα να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας, να χαρακτηριστούν, να διαμοιρασθούν, να επαληθευτούν, να διασφαλισθούν, και να παρουσιασθούν με έναν τρόπο που είναι πολύ πιο χρήσιμος και αποδοτικός για τον αποδέκτη της πληροφορίας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα της πραγματικής και πλήρους αυτοματοποίησης ενός μεγάλου εύρους διαδικασιών.
2. Προσέγγιση Κοινής Πλατφόρμας (shared platform):
Αποτελεί προϋπόθεση συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες δομές του κράτους (Υπουργεία, διευθύνσεις, φορείς, κλπ) προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες, να προωθηθεί η ανάπτυξη, να εφαρμοσθούν συνεκτικά πρότυπα, και να διασφαλισθεί η δημιουργία και παράδοση δεδομένων και πληροφοριών με συνοχή και αξιοπιστία.
3. Πελατοκεντρική (customer oriented) προσέγγιση:
Επιδρά στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε, διαχειριζόμαστε και παρουσιάζουμε δεδομένα μέσω ιστοσελίδων, κινητών εφαρμογών, συνόλων ανοικτών δεδομένων και άλλων μέσων παράδοσης δεδομένων, και επιτρέπουν στους «πελάτες» να επεξεργαστούν, να μοιραστούν και να «καταναλώσουν» δεδομένα όποτε και όπως αυτοί επιθυμούν.
4. Πλατφόρμα «Ασφάλειας και ιδιωτικότητας»:
Διασφαλίζει το γεγονός ότι όλες οι αλλαγές και η μετάβαση γίνεται με τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο ενώ παράλληλα διασφαλίζει το ότι η μεταφορά και η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται με τρόπο που προστατεύει την πληροφορία και την ιδιωτικότητα.

Επενδύσεις

1. Παροχή στοχευμένων κινήτρων για επενδύσεις και ενθάρρυνση μεγαλύτερης κλίμακας.
Εισαγωγή κινήτρων με βάσει κλάδους και εξαγωγική δραστηριότητα για επενδύσεις και εξωστρέφεια (π.χ.,παραγωγική δυναμικότητα εντός ή εκτός χώρας, τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη)
2. Άρση αντι-κινήτρων και εμποδίων για επίτευξη κρίσιμη κλίμακας (π.χ., νομικοί ή εργασιακοί περιορισμοί, φορολογία μικρομεσαίων επιχειρήσεων)
3. Ίδρυση επενδυτικών σχηματισμών (ιδιωτικών ή ΣΔΙΤ) για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων στο τομέα των ΤΠΕ
4. Επανασχεδιασμός πλαισίου συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων σε θέματα έρευνας/ανάπτυξης και επιχειρείν στο πλαίσιο των ΤΠΕ, καθώς και του πλαισίου ευρεσιτεχνιών για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον κλάδο