B.2 Συμμετοχή και ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων μερών και εταίρων (stakeholders) στη διαμόρφωση της στρατηγικής

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε μία αρχική διαβούλευση σε συντονισμό με τις Περιφέρειες και τους κύριους συντελεστές τομεακής πολιτικής (17 Υπουργεία, 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 13 Περιφέρειες και 6 άλλους μεγάλους Δικαιούχους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»). Το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης ήταν η αποτύπωση των αναγκών τους, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και η διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών της επόμενης περιόδου, μέσω της επεξεργασίας των απαντήσεων σε δομημένο ερωτηματολόγιο με σημαντική ανταπόκριση. Η μελέτη τελικά ενσωματώνει την αποτύπωση των αναγκών, το όραμα, τους κύριους στόχους, την εκτίμηση του βαθμού ολοκλήρωσης και των αποτελεσμάτων της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και την αφετηρία της νέας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020), τα κύρια διδάγματα (lessons learned), καθώς και τις ικανότητες (capacity building) που χρήζουν βελτίωσης. Το αποτέλεσμα ελήφθη υπόψη κατά το πρώτο κείμενο πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.

Τον Ιούνιο 2013 εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το έγγραφο «Πρόταση Βασικών Πολιτικών Κατευθύνσεων για την Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την Περίοδο 2014 – 2020 “future-proof Greece”» που εμπεριέχει μία αρχική αποτύπωση των επενδυτικών προτεραιοτήτων για τον τομέα ΤΠΕ. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), στο διάστημα εξειδίκευσης των κατευθύνσεων και επιλογών για τον Θεματικό Στόχο 2, διεύρυνε τον κύκλο των εταίρων και ζήτησε απόψεις από θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς ΤΠΕ (ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΚΚΕΕ), οργανώσεων του κλάδου (ΤΕΕ, ΕΜηΠΕΕ, ΕΠΕ, EΠΥ), κ.ο.κ. με αποτέλεσμα την εξειδίκευση και τον εμπλουτισμό της υπό διαμόρφωση στρατηγικής και του περιεχομένου των αναγκαίων επενδύσεων σε ΤΠΕ.
Στη συνέχεια, βασικοί αρωγοί και εμπλεκόμενοι στην κατάρτιση της στρατηγικής αποτέλεσαν τα κάτωθι εργαλεία – μηχανισμοί:
 Οι εργασίες της Ομάδας Σχεδιασμού και Κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγράμματος για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΟΣΠ ΤΠΕ), στο πλαίσιο σχεδιασμού του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) περιόδου 2014-2020.
Η ΟΣΠ ΤΠΕ , αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο διαβούλευσης που εμπλέκει όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη, stakeholders και φορείς χάραξης πολιτικής του τομέα της Ψηφιακής Ανάπτυξης της χώρας. Επιπλέον στην ΟΣΠ συμμετείχαν ειδικοί εμπειρογνώμονες, αναλόγως των θεμάτων της εκάστοτε συνεδρίασης. Έργο της ομάδας ήταν η υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατ΄ επέκταση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων στις διαδικασίες του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 στον τομέα της Ψηφιακής Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της ΟΣΠ συστήθηκαν τρεις (3) υπο-επιτροπές, οι εργασίες των οποίων εκτελούνταν παράλληλα:
Α. Αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με αντικείμενο τη σύνδεση του αναπτυξιακού προγραμματισμού με τις ανάγκες ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ (όπου συμμετέχουν οι φορείς της αγοράς)
Β. Επιστημόνων / Επαγγελματιών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με αντικείμενο τη σύνδεση του αναπτυξιακού προγραμματισμού με τις δυνατότητες του στελεχιακού δυναμικού στον τομέα ΤΠΕ (όπου συμμετέχουν επιστημονικοί και ακαδημαϊκοί φορείς)
Γ. Θεσμικού Πλαισίου, με αντικείμενο την κατάρτιση προτάσεων για νέα στρατηγική διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και υλοποίησης έργων ΤΠΕ (όπου συμμετέχουν σημαντικοί δικαιούχοι, φορείς του Δημοσίου και εκπρόσωποι των δυο προηγούμενων ομάδων).
 Η ενεργή συμμετοχική διαβούλευση με τους φορείς και εταίρους που διαμορφώνουν τόσο τη ζήτηση (demand) όσο και τη προσφορά (supply), με αποτέλεσμα την εξειδίκευση των επενδυτικών προτεραιοτήτων στα πλαίσια του ΣΕΣ2014-2020, ιεράρχηση και τον προϋπολογισμό τους.
 Τα αποτελέσματα των συνεδρίων και εκθέσεων εμπειρογνωμόνων RIS3 στις περιφέρειες.
 Τα αποτελέσματα της θεματικής πλατφόρμας έξυπνης εξειδίκευσης (smart specialization) για τις ΤΠΕ, που έχει οργανώσει σε εθνικό επίπεδο η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), και στην οποία συμμετέχει ενεργά η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ).

Τα εργαλεία διαβούλευσης και επικαιροποίησης θα εμπλουτιστούν με διαρκή και ανοικτό διάλογο με φορείς και από άλλους τομείς της οικονομίας, με κοινωνικές ομάδες, καθώς και από κάθε τομέα πολιτικής.