Β.8 Ένας οδικός χάρτης με το κατάλληλο μίγμα παρεμβάσεων

Όλες οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις ΤΠΕ «νέας γενιάς» εμπίπτουν στη παραπάνω λογική ώστε οι επενδύσεις να μην αποτελεί το απλό άθροισμα ποσών ή τεχνολογιών, αλλά όλες μαζί, να συμβάλουν σε κάτι μεγαλύτερο, στη δημιουργία αξίας και την επίτευξη των στόχων και του οράματος. Οι τομείς παρέμβασης είναι όλοι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων, πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο μείγμα του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και τοποθετούνται σε ένα σαφή οδικό χάρτη. Άπτονται σε ένα ευρύ πεδίο παρεμβάσεων που ενσωματώνουν τις τάσεις τόσο της τεχνολογίας όσο και κυρίως τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας για δημιουργία νέων συνθηκών παραγωγής και ποιότητας ζωής, αντάξιων της μεγάλης προσπάθειας ανάκαμψης από την κρίση.

 

Β.8.1  Άνοιγμα των δεδομένων – Open data

Ανάλυση

Το κράτος και οι δομές του, παράγουν ή συλλέγουν καθημερινά πληθώρα συνόλων δεδομένων, τα οποία αφορούν την οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών. Το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους και επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας του από τους πολίτες. Το data.gov.gr ως ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα φορέων της ελληνικής κυβέρνησης, δίνοντας προτεραιότητα σε όσα χαρακτηρίζονται από υψηλή αξία και όφελος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως οικονομικά στοιχεία, προμήθειες, αποφάσεις του κράτους, περιβάλλον,  επενδύσεις, πολιτισμός και τουρισμός, εκπαίδευση και έρευνα, κλπ. Τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα και η επαναχρησιμοποίησή τους αποτελούν στρατηγική επιλογή της Ψηφιακής Ατζέντας[1]

 

Προκλήσεις και εμπόδια

Η πληθώρα των δεδομένων που παράγει και τηρεί το Δημόσιο παραμένουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα αναξιοποίητα, τη στιγμή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες από Δημόσιους ή / και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας και τον εμπλουτισμό υπαρχόντων υπηρεσιών. Η ανοικτή διάθεση των δεδομένων ως επαναχρησιμοποιήσιμα και αυτόματα επεξεργάσιμα (reusable, machine readable) με ελεύθερη και ανοικτή μορφή, υποστηρίζεται όλο και πιο συχνά τόσο από διεθνή παραδείγματα όσο και από τον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται. Το άνοιγμα των δεδομένων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη προστασία των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό στις άδειες περί των όποιων πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις – Roadmap

 • Εγκαθίδρυση πολιτικής ανοίγματος δεδομένων του δημοσίου.
 • Εφαρμογή προτυποποιημένων μορφοδομών και μεταδεδομένων περιγραφής.
 • Οργάνωση των δεδομένων σε επίπεδο κεντρικής πλατφόρμας, με μηχανισμούς αναζήτησης στο κατάλογο των δημοσιευμένων δεδομένων, και επιπλέον συλλογή παράπλευρου υλικού για κάθε τύπο ή σύνολο δεδομένων, το οποίο θα μπορούν να συνεισφέρουν τόσο οι φορείς όσο και οι χρήστες.
 • Θεσμοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Κατάρτιση  και ευαισθητοποίηση σε όλα τα θέματα που αφορούν την «ανοικτότητα» και διαλειτουργία αυτών (τεχνολογικά, σημασιολογικά, θεσμικά, κοκ)

 

Ενδεικτικές δείκτες ως προϋπόθεση και ως αποτέλεσμα

Ανοικτά δεδομένα

A/A

Δείκτες αποτελέσματος (lagging)

Δείκτες αναγκαίοι επιτυχίας (leading)

 1. 1.        
Αριθμός συνόλων δεδομένων που είναι διαθέσιμα ανοικτάΠοσοστό δημόσιων πολιτικών με δήλωση «ανοικτότητας»
 1. 2.        
Ποσοστό επαναχρησιμοποίησης δεδομένων που είναι κοινά Αριθμός επιμορφώσεων σε τρόπους ασφαλούς ανοίγματος δεδομένων

Β.8.2                  Διαλειτουργικότητα – Interoperability

Ανάλυση

Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων επιτρέπουν τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον εκτεταμένης διαλειτουργικότητας, αποτελώντας ένα σημαντικό εφόδιο για την επιτυχή μεταρρύθμιση της Δημόσια Διοίκησης. Ήδη προωθείται η σταδιακή προσαρμογή υφιστάμενων συστημάτων σε σύγχρονες αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις (υπηρεσιοστραφείς αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες Web), καθώς και σε εφαρμογές και υποδομές για φορητές συσκευές, λόγω της αύξησης της χρήσης φορητών συσκευών και ασύρματων δικτύων.

Το EIF (European Interoperability Framework) καθορίζει 3 κύρια συστατικά της διαλειτουργικότητας: την τεχνική διαλειτουργικότητα, την οργανωτική διαλειτουργικότητα και την σημασιολογική διαλειτουργικότητα. Η τεχνική διαλειτουργικότητα αναφέρεται στην ένωση των πληροφορικών συστημάτων μέσα από κάποια συμφωνημένα Standards. Η οργανωτική διαλειτουργικότητα έχει να κάνει με την οργάνωση των επιχειρησιακών διεργασιών για να γίνεται ανταλλαγή δεδομένων. Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα επικεντρώνεται στην διασφάλιση ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσονται έχουν το ίδιο νόημα μεταξύ των συστημάτων που βρίσκονται σε επικοινωνία.

 

Προκλήσεις και εμπόδια

Παρά τις προσπάθειες που έχει γίνει, η ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού στο Δημόσιο δεν παρέχει εγγενή (by design) δυνατότητα ολοκλήρωσης και διαλειτουργικότητας των συστημάτων αυτών με τρίτα κρίσιμα συστήματα. Αποτέλεσμα ήταν οι επενδύσεις του Δημοσίου σε ΤΠΕ να μην αποδίδουν την αξία που θα μπορούσαν και τελικά επαναλαμβάνονταν δυσλειτουργικές εσωστρεφείς ηλεκτρονικές διεκπεραιώσεις.

 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις –  Roadmap

 • Αξιολόγηση διαλειτουργικών παροχών και αναγκών των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών του ελληνικού δημοσίου σε σχέση με τη αποτελεσματική χρήση των ίδιων δεδομένων από μια πηγή (πχ. Μητρώα κράτους) και εστιασμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης σταθερής και μόνιμης διαλειτουργίας
 • Εξέλιξη πλαισίου διαλειτουργικότητας, τομεακή εξειδίκευση
 • Αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριακών υποδομών
 • Ολοκλήρωση ψηφιοποίησης όλων των βασικών κρατικών μητρώων

 

 

Διαλειτουργικότητα

A/A

Δείκτες αποτελέσματος (lagging)

Δείκτες αναγκαίοι επιτυχίας (leading)

 1. 1.        
% αύξησης χρήσης ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (επίπεδο >4)Αριθμός βασικών συστημάτων και εφαρμογών που διαλειτουργούν
 1. 2.        
Ποσοστό φορμών που συμπληρώνονται και αποστέλλονται σε δημόσιες αρχέςΠοσοστό πληροφορίας στα δικαιολογητικά με αυτεπάγγελτη αναζήτηση που ανταλλάσσεται μέσω διαλειτουργίας συστημάτων

Β.8.3                  Έξυπνες εφαρμογές λογισμικούς και υπηρεσίες- Smart apps and services

Ανάλυση

Προωθείται η ανάπτυξη ενός συνεκτικού και οργανωμένου δημόσιου Ιστού, πλούσιου σε πληροφορία, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα οργάνωσης, παρουσίασης και διασύνδεσης του περιεχομένου, προσβάσιμου τόσο μέσω υπολογιστή και όσο και μέσω φορητών συσκευών. Η πολυκαναλική πρόσβαση με διαισθητικό τρόπο κυρίως από κινητές  / φορητές συσκευές, διαμοιράζοντας δεδομένα αποτελεί βασικό στοιχείο του «έξυπνου». Σημαίνει επίσης ότι ταιριάζει με τις ανάγκες του πολίτη και της επιχείρησης, επιδεικνύοντας φιλικότητα και «ευφυΐα» στην επαναχρησιμοποίηση γνωστών δεδομένων από έγκυρες / διαπιστευμένες πηγές με τη συγκατάθεση των χρηστών.

Ο πολίτης και η επιχείρηση αντλούν πληροφορίες που αφορούν στις υποθέσεις τους ανά πάσα στιγμή από πολλά κανάλια, και έτσι πρέπει να συναλλάσσονται με όσες υπηρεσίες απαιτείται. πλήρως ηλεκτρονικά (υπηρεσίες «επιπέδου 4»), χρησιμοποιώντας τα δικά τους επιλεγμένα μέσα πρόσβασης. Ο σχεδιασμός των εφαρμογών σέβεται τα άτομα με αναπηρία.

 

Προκλήσεις και εμπόδια

Η αξιολόγηση και ωρίμανση των υπηρεσιών σε «επίπεδο 4 και πάνω», η περαιτέρω ανάπτυξη της κεντρικής Πύλης του Πολίτη “ΕΡΜΗΣ” ως ενιαία πύλη εισόδου του πολίτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες των δημοσίων οργανισμών, ενιαίο μητρώο και μηχανισμός ταυτοποίησης του «ψηφιακού πολίτη» και επέκταση χρήσης της ψηφιακής Υπογραφής, όπου απαιτείται καθώς και εγκατάσταση και λειτουργία ενός περιβάλλοντος αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ των Υπουργείων. Επιπλέον,  κρίσιμη είναι η διαρκής και συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις –  Roadmap

 

 • Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών πρόσβασης, όπως για παράδειγμα μέσω φορητών συσκευών, τηλεφώνου, τηλεόρασης, κλπ, σε συνδυασμό με δράσεις όπως free wifi
 • Πρόσβαση των πολιτών και επαγγελματιών υγείας στον ηλεκτρονικό φάκελο τους και από το εξωτερικό (Ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, κλπ)
 • Κίνητρα για ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών επί των ανοιχτών δεδομένων του κράτους (π.χ. υπηρεσίες γειτονιάς, προστασίας, εύρεσης εργασίας, community based, επιχειρηματικότητας)
 • Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίου και εξωτερικών χρηστών των υπηρεσιών του αρχικά με ορισμένες επαγγελματικές ομάδες (δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί, κλπ)
 • Έξυπνες εφαρμογές δια βίου μάθησης, εμπειρίας ψηφιακού πολιτισμού
 • Απλές, έξυπνες εφαρμογές προσωποποιημένες e-business, smart city apps, εξοικονόμησης ενέργειας, μεταφορών με χρήση κοινών υποδομών και ανοικτών δεδομένων

 

Έξυπνες Εφαρμογές & Υπηρεσίες

A/A

Δείκτες αποτελέσματος (lagging)

Δείκτες αναγκαίοι επιτυχίας (leading)

 1. 1.        
# φακέλων ασθενών που είναι προσβάσιμη με ασφάλεια από το διαδίκτυο % αύξησης e-business εφαρμογών
 1. 2.        
Κλείσιμο ραντεβού με ιατρό μέσω διαδικτύουΑριθμός έξυπνων διακριτών εφαρμογών που αναπτύσσονται σε τομείς
 1. 3.        
Αριθμός επιχειρήσεων που υποβάλλουν προσφορά ηλεκτρονικά μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων προμηθειών (eprocurement)% αύξησης έξυπνων εφαρμογών που δημιουργούνται με χρήσηη συνόλων ανοικτών δεδομένων ή μεταδεδομένων
 1. 4.        
% μείωσης κατανάλωσης ενέργειας  
 1. 5.        
% αύξησης downloads από κινητές συσκευές ειδικών εφαρμογών που επικεντρώνονται στην προώθηση του Τόπου (πχ. τουρισμός, πολιτισμός, υγεία) 

Β.8.4                  Προσβασιμότητα – Access & Accessibility

Ανάλυση

Το Εθνικό Ευρυζωνικό Πλάνο περιλαμβάνει τρεις φάσεις (3-phase Strategy) στρατηγικής και αποτυπώνεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δικτυτακές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας πρέπει να καθίστανται προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε γεωγραφική θέση κι αν βρίσκονται με εγγυημένη ποιότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επέκταση υποδομών δικτύωσης, σύμφωνα με τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας, και η δημιουργία μέτρων και κινήτρων για την εξασφάλιση επαρκούς τηλεπικοινωνιακής κάλυψης όλων των περιοχών από τις επιχειρήσεις επικοινωνιών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε οι υπάρχουσες όπως και οι νέες υπηρεσίες να ακολουθούν διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιτρέποντας τη απρόσκοπτη χρήση τους από όλες τις ομάδες του πληθυσμού.

 

Προκλήσεις και εμπόδια

Η κύρια πρόκληση στον τομέα της πρόσβασης είναι η εξέλιξη των δικτύων Νέας Γενιάς παντού, ενώ της προσβασιμότητας είναι η διασφάλιση ότων εμπιστοσύνης στις συναλλαγές και ασφάλειας. H ασφάλεια, η προστασία της ιδιωτικότητας και η δυνατότητα από τη μεριά του πολίτη να ελέγχει ποια δεδομένα του τηρούνται και από ποιον είναι πρωταρχικής σημασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ‘Σύζευξις’ παρέχει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου που διασυνδέει. Απαιτείται ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις απομακρυσμένες περιοχές, θεσμοθετώντας ειδικά μέτρα όταν η κάλυψη των περιοχών αυτών είναι οικονομικά ασύμφορη για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με βιώσιμο τρόπο.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις –  Roadmap

 

 • Αποτίμηση των πολιτικών ασφάλειας και ιδιωτικότητας που ακολουθούν τα πληροφοριακά συστήματα των δημοσίων φορέων με στόχο τη σταδιακή σύγκλιση σε σύγχρονα διεθνή πρότυπα για το σύνολο του δημοσίου τομέα.
 • Σεβασμός στην αρχή «Σχεδιάζοντας  για Όλους» από την σύλληψη μέχρι την υλοποίηση
 • Η ολοκλήρωση των έργων Ευρυζωνικής Κάλυψης Λευκών Περιοχών (RURAL BROADBAND) και ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
 • Η υλοποίηση του FTTH, και του free wi-fi
 • Η αξιοποίηση των μητροπολιτκών δικτύων (MAN)

 

Προσβασιμότητα

A/A

Δείκτες αποτελέσματος (lagging)

Δείκτες αναγκαίοι επιτυχίας (leading)

 1. 1.        
Σύνολο εσόδων του τομέα τηλεπικοινωνιώνΕνσύρματη και ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη
 1. 2.        
Συνολικός αριθμός ενσύρματων ή/και ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεωνΕνσύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις διαφόρων ταχυτήτων
 1. 3.        
Χρήση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου μέσω κινητών τηλεφώνων Ποσοστό συμμόρφωσης διαδικτυακών τόπων με αρχές προσβασιμότητας
 1. 4.        
Αριθμός ατόμων με πρόσβαση στο internet μέσω κινητών τηλεφώνων 

Β.8.5                  Επίτευξη κρίσιμης μάζας – Achieving critical mass

Ανάλυση

Η επίτευξη της κρίσιμης μάζας αναφέρεται τόσο στην πλευρά της ζήτησης υπηρεσιών όσο και στην πλευρά της προσφοράς. Η στήριξη της δημιουργίας κατά κύριο εξαγώγιμων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ – κυρίως σε niche αγορές,  αποτελεί κύρια κινητήρια δύναμη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την παροχή υπηρεσιών κάθε χρονική στιγμή, παντού και σε κάθε συσκευή, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.  Τεχνολογίες που είναι σε συνεχή εξέλιξη και εξαπλώνονται γρήγορα όπως το cloud computing, τα big data, οι συνεχώς και πιο έξυπνες κινητές εφαρμογές, κλπ αλλάζουν ριζικά τον τρόπο διάδρασης των πολιτών με την πραγματικότητα, το καταναλωτικό περιβάλλον, τον τρόπο συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, το μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας, αποτελώντας, μαζί με το υψηλό τεχνικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα.

 

Προκλήσεις και εμπόδια

Οι καινοτόμες ελληνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αλλά και η απαιτητική οικονομική κατάσταση της χώρας σε συνδυασμό με την γεωγραφική της θέση και τη ρευστότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν μία μεγάλη πρόκληση για την ανάπτυξη του κλάδου των ΤΠΕ. Η δημιουργία μιας επιχείρησης όπως και η μετέπειτα διαχείριση των σχέσεων της με το κράτος θα πρέπει να είναι μια απλή ηλεκτρονική συναλλαγή, όπου το κράτος δίνει έμφαση στον έλεγχο συμμόρφωσης μετά, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη στην επιχειρηματικότητα. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζονται σημαντικά χρονοβόρες, γραφειοκρατικές διαδικασίες και απελευθερώνονται πόροι τόσο για το δημόσιο, που έχει την ευκαιρία να εξορθολογήσει το κόστος και να εκσυγχρονίσει το μοντέλο λειτουργίας του, όσο και για τον επιχειρηματικό κόσμο, που μπορεί να επικεντρώνονται καλύτερα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις-  Roadmap

 

 • Η περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος ίδρυσης και λειτουργίας νεοσύστατων επιχειρήσεων με έμφαση στις διαδικτυακά καινοτομικά μοντέλα σε όλους τους τομείς
 • Ενθάρρυνση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της νεανικής και επιστημονικής επιχειρηματικότητας.
 • Ευρεία διάθεση μια σειράς χρηματοδoτικών εργαλεία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ΤΠΕ καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των εταιρειών
 • Υποστήριξη έρευνας και ανάπτυξης των εταιριών ΤΠΕ για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων ανάλογα με το επιχειρηματικό πλάνο σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Προώθηση συνεργιών μεταξύ δημοσίου – επιχειρήσεων ΤΠΕ – ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/ερευνητικών ινστιτούτων με στόχο ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Δημιουργία Ειδικών Θεματικών Οικονομικών Ζωνών με επίκεντρο τις ΤΠΕ και υποστήριξη της διεθνοποίησης της Ελλάδας στον τομέα των ΤΠΕ.
 • Ενθάρρυνση συμμετοχής στην διάθεση περιεχομένου από τους χρήστες
 • Εγκαθίδρυση κοινών ασφαλών υποδομών και μηχανισμών ψηφιακών αγορών (e-commerce).
 • Παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών επαναχρησιμοποιούμενων υπηρεσιών στη βάση ανοικτών δεδομένων από το κράτος

 

Επίτευξη κρίσιμης μάζας

A/A

Δείκτες αποτελέσματος (lagging)

Δείκτες αναγκαίοι επιτυχίας (leading)

 1. 1.        
% χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας Συνολική επένδυση σε δίκτυα από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
 1. 2.        
Διάβασμα / «κατέβασμα» online εφημερίδων / ενημερωτικών περιοδικώνΕπιχειρήσεις που συνεργάζονται σε κοινά ICT projects ή clusters
 1. 3.        
Δημοσιοποίηση περιεχομένου από χρήστεςΝοικοκυριά με πρόσβαση στο ιντερνετ
 1. 4.        
Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή βιντεοκλήσεις μέσω διαδικτύουΑριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν laptop/tablet για πρόσβαση στο διαδίκτυο εκτός οικίας ή εργασιακού χώρου
 1. 5.        
Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα δια βίου μάθησης# νέων που ίδρυσαν επιχείρηση στον τομέα του ICT μετά από ειδικά προγράμματα επιχειρηματικότητας
 1. 6.        
 # κεφαλαίων που αντλήθηκαν από χρηματοδοτικά εργαλεία σε σχέση με το αποτέλεσμα

Β.8.6                  Ψηφιακός εγγραμματισμός και δεξιότητες – Digital literacy / e-skills

Ανάλυση

Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν και να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχονται ηλεκτρονικά. Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις από την εξοικείωση δημιουργούν πιέσεις για καλύτερες ηλεκτρονικά παρεχόμενες, υπηρεσίες. Η ένταξη των  κοινωνικών ομάδων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον απαιτεί την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων για το σύνολο του γενικού πληθυσμού, των δημοσίων υπαλλήλων, των απόφοιτων δευτεροβάθμιας, των φοιτητών και νέων ανθρώπων που θέλουν και βλέπουν μια προοπτική απασχόλησης και καριέρας, των επαγγελματιών άλλων κλάδων, των επιχειρηματιών για την αξία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό των ΤΠΕ ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κλπ.

 

Προκλήσεις και εμπόδια

Οι πρωτοβουλίες ενάντια στον ψηφιακό αναλφαβητισμό πρέπει να συνοδεύονται με κατάλληλη στόχευση και κατάλληλη οργάνωση ώστε οι ευκαιρίες να φτάνουν σε κάθε έναν που επιθυμεί να γνωρίσει το πώς μπορεί να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες για τη βελτίωση της ζωής του και της επιχείρησής του. Προς αυτό απαιτούνται πρωτοβουλίες ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου για την χρησιμότητα των ΤΠΕ και για τις δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, ειδικά όσων δεν προβάλλονται και οι πολίτες ή επιχειρήσεις δεν τις γνωρίζουν  Από την άλλη απαιτείται η λήψη μέτρων για την μείωση του φαινομένου του brain drain ιδιαίτερα στον τομέα του ICT, με ενεργά μέτρα πολιτικής και στήριξη από ειδικές επενδυτικές δράσεις.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις-  Roadmap

 

 • Ενημερωτικά, εκπαιδευτικά και προωθητικά προγράμματα για τις δυνατότητες στα κατάλληλα σημεία και σε στοχευμένες ομάδες
 • Πλατφόρμες και μέσα προώθησης της ψηφιακής έκφρασης και συμμετοχής στα κοινά.
 • Προώθηση των σύγχρονων τεχνολογιών σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού
 • Σχεδιασμός «έξυπνων» δράσεων ιδίως για νέους τελειόφοιτους, απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ για σύνδεση με την απασχόληση, μέσω της μαθητείας (apprenticeship) σε ΜΜΕ ή την ενθάρρυνση δημιουργίας δικιάς τους επιχείρησης, μέσω fast track enterpreneurship.
 • Εξειδικευμένη κατάρτιση σε επιστήμονες/επαγγελματίες ΤΠΕ – Ενίσχυση απόκτησης πιστοποιημένων γνώσεων ΤΠΕ.
 • Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού τομέα, δημοσίων πανεπιστημίων, δημοσίου τομέα και άλλων φορέων πιστοποίησης/εκπαίδευσης
 • Συμπλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με πραγματικές ανάγκες με διεθνή προσανατολισμό, για εξειδικευμένες γνώσεις ΤΠΕ και δημιουργία υποδομών και δομών, κατάλληλων για πιστοποιήσεων γνώσεων, ενθάρρυνση πιστοποιήσεων κοκ.

 

Ψηφιακές δεξιότητες

A/A

Δείκτες αποτελέσματος (lagging)

Δείκτες αναγκαίοι επιτυχίας (leading)

 1. 1.        
% αύξησης ατόμων ανά κοινωνική ομάδα που απόκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυοΑριθμός ατόμων με πιστοποιημένες δεξιότητες ανάλογα με το επίπεδο γνώσης και αναγκών
 1. 2.        
Διάβασμα / «κατέβασμα» online εφημερίδων / ενημερωτικών περιοδικών (πρόσβαση σε περιεχόμενο)Αριθμός ατόμων με ψηφιακές δεξιότητες από επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή από άτυπη εκπαίδυεση
 1. 3.        
Αύξηση περιεχομένου που παράγεται από τους ίδους χρήστες πχ. κοινωνικά δίκτυαΑπασχολούμενοι που χρησιμοποιούν υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο στον εργασιακό χώρο
 1. 4.        
Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή βιντεοκλήσεις μέσω διαδικτύου# θέσεων σε πιστοποιημένα προγράμματα εξειδικευμένων αντικειμένων με απήχηση, στοχευμένων σε άνεργους τον τομέα του ICT
 1. 5.        
Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν e learning για τη δια βίου μάθηση# νέων που απέκτησαν εμπειρία και γνώσεις από μαθητεία και εξειδικευμένη κατάρτιση στον τομέα του ICT
 1. 6.        
Ρυθμός ανάσχεσης φυγής νέων (ειδικά στον τομέα του ICT) 

 

Β.8.7                  Διακυβέρνηση Πληροφορικής και Αλλαγή – IT governance and change

Ανάλυση

Η βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεων σε ΤΠΕ και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθούν με τη δημιουργία ενός κεντρικού περιβάλλοντος συνεργασίας μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, το οποίο θα επιτρέπει τον διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση στοιχείων (υποσυστημάτων, υπηρεσιών, πηγαίου κώδικα κλπ) και θα συνεισφέρει στην ανταλλαγή γνώσεων και στη διάχυση της τεχνογνωσίας κατά μήκος των διαφορετικών φορέων του κρατικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, με τη δημιουργία κεντρικών μητρώων διαθέσιμου εξοπλισμού και λογισμικού, μπορεί να προωθείται η επαναχρησιμοποίηση και από κοινού αξιοποίηση υποδομών και η διαχείριση με αποτελεσματικότερο τρόπο των απαιτήσεων σε πληροφοριακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Επίσης, οι κανόνες διακυβέρνησης στη λήψη αποφάσεων, η ιδιοκτησία και η σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πχ. επίτευξης των αποτελεσμάτων, αποτελεσματικής διαχείρισης των συνεργιών και διαχείρισης κινδύνων αποτελεί το μόνο τρόπο ενίσχυσης της ικανότητας παραγωγής αποτελεσμάτων από τις επενδύσεις σε ΤΠΕ.

 

Προκλήσεις και εμπόδια

Τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις αποφάσεις για επενδύσεις του Δημοσίου σε ΤΠΕ, η απόδοση τους ήταν περιορισμένη. Βασική αιτία αποτέλεσαν η έλλειψη ισχυρής δέσμευσης της ηγεσίας των φορέων, η ιδιοκτησία των αποτελεσμάτων των επενδύσεων (ownership), το αποσπασματικό και κατακερματισμένο μοντέλο ενσωμάτωσης των τεχνολογιών αυτών το οποίο οδήγησε σε φαινόμενα επικαλύψεων, ασυμβατοτήτων και συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών φορέων, κι ενίοτε του ίδιου φορέα. Για τους λόγους αυτούς αναδιαμορφώνεται το μοντέλο διακυβέρνησης των επενδύσεων σε ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση με έμφαση στη συστηματική, καλά διαρθρωμένη ενιαία λήψη αποφάσεων σε ένα συνεκτικό πλαίσιο οργανωτικών δομών ψηφιακής διακυβέρνησης.

 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις-  Roadmap

 

 • §   Οριζόντιος συντονισμός και ευέλικτες όσο και επαρκείς δομές ψηφιακής διακυβέρνησης 
 • §   Ενεργά μέτρα έγκαιρης επικοινωνίας για την αποφυγή επικαλύψεων, ασυμβατοτήτων και συγκρούσεων
 • §   Εγκαθίδρυση προγραμματικών γραφείων διαχείρισης των συνεργειών στις θεματικές συντονιστικές ομάδες από τα χαρτοφυλάκια των επενδύσεων σε ΤΠΕ
 • §   Επαναχρησιμοποίησης και διάχυση της τεχνογνωσίας μέσω κεντρικών υποδομών
 • §   Προγραμματισμός ημερίδων ενημέρωσης και σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του δημοσίου τομέα με στόχο την εξοικείωσή τους στο νέο περιβάλλον ανάπτυξης και διαχείρισης ΤΠΕ.

 

ΙΤ Διακυβέρνηση & αλλαγή

A/A

Δείκτες αποτελέσματος (lagging)

Δείκτες αναγκαίοι επιτυχίας (leading)

 •  
Μείωση του χρόνου επίτευξης αποτελεσμάτων μέσω δημόσιων διαγωνισμώνΑριθμός πιστοποιημένων φορέων σε θέματα διακυβέρνησης πληροφορικής
 •  
Μείωση κόστους λειτουργίας των συστημάτωνΠοσοστό δηλώσεων συμμόρφωσης με πρότυπα και προδιαγραφές
 •  
Μείωση της παράτασης υλοποίησης των έργων # συνεδριάσεων θεματικών ομάδων (και μεταξύ τους) για την επίλυση προβλημάτων
 •  
Αύξηση της βιωσιμότητας των επενδύσεων δια της μείωσης εμφάνισης αναγκών «συμπληρωματικών» έργων (αστοχίες) 

 


[1] http://www.epsiplatform.eu/sites/default/files/150100928-2013-06-Public-Funding-and-Open-Data.pdf

Περιεχόμενο Άρθρου

 • 23 Απριλίου 2014, 14:16 | ΕΕΚΤ

  ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΕΕΚΤ)

  Παράγραφος Β.8.3
  • Υποστήριξη για την Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίου και εξωτερικών χρηστών των υπηρεσιών μέσω του Mobile ID authendication/signatue (τεχνολογική υποστήριξη).
  • Έξυπνες εφαρμογές που αξιοποιούν τις τεχνολογίες Μ2Μ/IoT και Cloud για την απομακρυσμένη επίβλεψη και διαχείριση των πόρων της επιχείρησης καθώς και την διαχείριση ενέργειας επιτυγχάνοντας αύξηση παραγωγικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους.

  Παράγραφος Β.8.6
  Ενδεικτικές παρεμβάσεις- Roadmap:
  Η υλοποίηση του FTTH
  Σχόλιο: Για το συγκριμένο έργο δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και μη ανταγωνιστικό ιδιωτικών επενδυτικών πλάνων. Τα δημόσια έργα/υποδομές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να προτεραιοποιούνται ως συμπληρωματικές δράσεις όπου αποδεδειγμένα υπάρχει market failure.
  Στο κείμενο δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε δράσεις που αφορούν το στόχο 2 της ψηφιακής ατζέντας (ευρυζωνική κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού με ταχύτητες >30Mbps) ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών περιοχών όπου ιδιωτικές επενδύσεις είναι βιώσιμες και μη αστικών περιοχών όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει κατά προτεραιότητα να συμπληρωθούν με δημόσιες παρεμβάσεις για να είναι βιώσιμες.
  Επιπρόσθετα με τα δημόσια έργα/υποδομές, θα πρέπει να υπάρχει ρυθμιστικό/νομικό πλαίσιο που να διευκολύνει και να προωθεί – την από κοινού ανάπτυξη κοστοβόρων ευρυζωνικών υποδομών, ώστε να διαφυλάσσεται το περιβάλλον και να επιτυγχάνονται οικονομίες από συνέργειες στις ιδιωτικές επενδύσεις.

  Παράγραφος Β.8.5
  Να προστεθεί το παρακάτω :
  • Ανάπτυξη του οικοσυστήματος και των υποδομών ανέπαφων κινητών ηλεκτρονικών πληρωμών / εμπορίου με βάση το Secure Element στην SIM κάρτα, τόσο από την πλευρά των κινητών εταιρειών, όσο και από την πλευρά όλων των εμπλεκόμενων μερών (τράπεζες, έμποροι με NFC GPRS POSes κτλ).

  Παράγραφος Β. 8. 7
  Δείκτες αποτελέσματος: Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή βιντεοκλήσεις μέσω διαδικτύου
  Σχόλιο: να αντικατασταθεί η διατύπωση «μέσω διαδικτύου» με το «μέσω δικτύων νέας γενιάς (NGA/NGN)»

  σελ 45-Σχόλιο: Στους δείκτες αποτελέσματος πρέπει να προστεθεί “Αυστηρή οριοθέτηση και παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων”

 • 14 Απριλίου 2014, 11:58 | Γιώργος Σταθόπουλος (ΟΤΕ)

  Ενδεικτικές παρεμβάσεις- Roadmap:
  Η υλοποίηση του FTTH
  Σχόλιο: Για το συγκριμένο έργο δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και μη ανταγωνιστικό ιδιωτικών επενδυτικών πλάνων. Τα δημόσια έργα/υποδομές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να προτεραιοποιούνται ως συμπληρωματικές δράσεις όπου αποδεδειγμένα υπάρχει market failure.
  Στο κείμενο δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε δράσεις που αφορούν το στόχο 2 της ψηφιακής ατζέντας (ευρυζωνική κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού με ταχύτητες >30Mbps) ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών περιοχών όπου ιδιωτικές επενδύσεις είναι βιώσιμες και μη αστικών περιοχών όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει κατά προτεραιότητα να συμπληρωθούν με δημόσιες παρεμβάσεις για να είναι βιώσιμες.

 • 14 Απριλίου 2014, 11:05 | Γιώργος Σταθόπουλος (ΟΤΕ)

  Στο σχήμα Δημόσια έργα/υποδομές (κυρίως όπου υπάρχει market failure) να διαγραφεί το κυρίως.