B.7 Ο Ψηφιακός Στρατηγικός Χάρτης με μια ματιά

Στο παραπάνω πλαίσιο, αποτυπώνεται με μια ματιά, ένας Ψηφιακός Στρατηγικός Χάρτης που συνδέει τους στόχους με τους τομείς παρέμβασης καταγράφοντας ενδεικτικά σε τι πρέπει να πετύχουμε απαραίτητα (κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας) ώστε να επιτευχθούν οι δείκτες (που μετρούν αν επιτύχαμε τους στόχους).
Οι παρεμβάσεις (δράσεις / έργα/ επενδύσεις) αποτελούν ενδεικτικά τις ενέργειες εκείνες που θα συντελέσουν συμπληρωματικά, στην επίτευξη των δεικτών και έτσι των στρατηγικών στόχων. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και οι δείκτες είναι χαρακτηριστικοί μεν αλλά ενδεικτικοί δε.

 

B.7.1 Συμπληρωματικές πρωτοβουλίες και προϋποθέσεις
Με δεδομένη την δυσμενή οικονομική συγκυρία , οι τομές που επιχειρούνται με την στρατηγική στρατηγική, θα επιτύχουν αν βασιστούν στην ισχυρή δέσμευση των φορέων που θα αναλάβουν την παρακολούθηση ή / και υλοποίησή της καθώς στον θεσμικό εκσυγχρονισμό δομών και λειτουργιών που αναστέλλουν την επίτευξη των στόχων των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται παρακάτω επιμέρους ενέργειες σε διάφορα επίπεδα παρέμβασης (νομοθετικό, θεσμικό πλαίσιο, capacity building, κ.ο.κ.), η υιοθέτηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την παραγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων προστιθέμενης αξίας στους επιμέρους τομείς παρέμβασης.

Έτσι, όσον αφορά αρχικά στο πλαίσιο χρηματοδότησης εγχώριων και ξένων ιδιωτικών επενδύσεων ΤΠΕ είναι αναγκαίο να προχωρήσει:
– ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών λειτουργίας του επενδυτικού περιβάλλοντος και του επιχειρησιακού (φορολογικά, ασφαλιστικά, κ.ο.κ.),
– η προτεραιοποίηση των επενδύσεων ΤΠΕ που στοχεύουν σε τομείς της οικονομίας που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, όπως είναι η ναυτιλία, ο τουρισμός, η ενέργεια, η γεωργία, η διακίνηση προϊόντων, κ.ά.,
– η προβολή της χώρας στον τομέα των ΤΠΕ, με συμμετοχή σε διεθνή fora / εκθέσεις, κλπ,
– η κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων επενδύσεων στον τομέα των ΤΠΕ και η αξιοποίηση κάθε δυνατού σημείου

Με βάση την εμπειρία κατά την υλοποίηση πράξεων ΤΠΕ στις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους :
1. δημιουργείται ενιαίος χώρος σχεδιασμός και κεντρικός συντονισμός μέσω μίας συγκεκριμένης, ενοποιημένης, ευέλικτης και αποτελεσματικής δομής υλοποίησης και παρακολούθησης για θέματα ΤΠΕ, η οποία να αναφέρεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λήψης στρατηγικών αποφάσεων (περιγράφηκε παραπάνω)
2. αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο νομικού και θεσμικού πλαισίου αλλά και σε επίπεδο δημιουργίας ικανότητας στο πεδίο των ΤΠΕ (ICT capacity building). Χαρακτηριστικά στο επόμενο διάστημα:
– υιοθετείται ενιαίο, κατανοητό, ρεαλιστικό και ορθολογικό μοντέλο κοστολόγησης των επενδύσεων (έργων) ΤΠΕ με βάση διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες
– διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης έργων ΤΠΕ και η υιοθέτηση σύγχρονων μορφών διαγωνιστικών διαδικασιών (συμφωνία πλαίσιο, ανταγωνιστικός διάλογος, κ.ο.κ.) αλλά και συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τις διαδικασίες ανάθεσης (ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης), εκεί που αξιολογούνται ως πιο δόκιμες ή αποδοτικές μέθοδοι
– γίνονται προτάσεις για δραστική απλοποίηση των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες των έργων ΤΠΕ, ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές
– εισάγεται ένας μοναδικός υπεύθυνος για τα έργα ΤΠΕ ο οποίος θα φέρει, με την υπογραφή του, την ευθύνη και θα είναι υπόλογος κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία καθώς και ενός μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας των έργων ΤΠΕ (τύπου ΕΣΠΕΛ).
– καταρτίζεται μητρώου επιστημόνων ΤΠΕ, ως δεξαμενή άντλησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων
– ξεκαθαρίζει ο ρόλος και ενισχύεται η συστηματοποίηση εργασιών των ομάδων και μητρώων αξιολογητών, των γνωμοδοτικών επιτροπών, των επιτροπών αξιολόγησης των διαγωνισμών και των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής σύνθετων έργων, όπου χρειάζεται
– η διαχειριστική επάρκεια των φορέων που θα έχουν το ρόλο Δικαιούχου στα έργα ΤΠΕ της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και των φορέων που θα κληθούν να λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, αποκτούν ουσία
– δημιουργούνται ομάδες στις δομές υλοποίησης, οι οποίες στελεχώνονται με όλα τα κατάλληλα εξειδικευμένα προσόντα ΤΠΕ που ενισχύουν την ικανότητα διοίκησης και υλοποίησης των Δικαιούχων
– στελεχώνονται επαρκώς (ποσοτικά και ποιοτικά) οι δομές χρηματοδότησης και εποπτείας των έργων ΤΠΕ, με ικανή εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, στους όρους επιλεξιμότητας και στις διαδικασίες εκτέλεσης και διοίκησης έργων ΤΠΕ, με έμφαση στην ελεγκτική πρακτική και τις τεχνολογίες που τα αφορούν.
3. δίνεται προτεραιότητα στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εκπαίδευση προσωπικού, τη λειτουργία, τη διασφάλιση των αποτελεσμάτων κ.ο.κ. Κάθε δράση πληροφορικής πρέπει να συνοδεύεται, ιδανικά μέσω μίας ενιαίας πηγής χρηματοδότησης, από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση επιχειρησιακής και οργανωτικής ανασυγκρότησης με βάση τις δυνατότητες που παρέχει η διαλειτουργικότητα, η αυτοματοποίηση και η διάθεση υπηρεσιών. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός των πράξεων θα συμβάλλει περαιτέρω στην εξάλειψη φαινομένων καθυστερημένης εκκίνησης των δράσεων, ή ανάγκης ριζικών αλλαγών στην προσέγγιση τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
4. δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κατάλληλα στις χρηματοοικονομικές ιδιαιτερότητες, ώστε να γίνουν πραγματικά εργαλεία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και να επιταχυνθεί ο ρυθμός αξιοποίησης
5. οι κρατικές ενισχύσεις είναι στοχευμένες και προσαρμοσμένες στις πραγματικές συνθήκες της οικονομικής ύφεσης, της οποίας οι επιπτώσεις θα παραμείνουν ορατές στην αγορά, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Η προσαρμογή αυτή αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, τη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, αλλά και τους όρους και απαιτήσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης.
6. αξιοποιείται η εθνική και διεθνής εμπειρία σε έργα ΤΠΕ, και συστηματοποιείται η αποδοχή και η προσαρμοσμένη ενσωμάτωση των καλών πρακτικών από χώρες που βρίσκονται λιγότερα, ή περισσότερα βήματα μπροστά από την Ελλάδα, με αντίστοιχες προτεραιότητες και στόχους θα συμβάλλουν σημαντικά στη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων και στην ελαχιστοποίηση των αστοχιών και των προβλημάτων.
7. οι δράσεις σχεδιάζονται «από έξω προς τα μέσα», δηλ. επίκεντρο δεν αποτελεί η αυτοματοποίηση της γραφειοκρατίας, αλλά, μέσω της διαβούλευσης με την ανοικτή επιχειρηματικού τύπου καινοτομική σκέψη, ο σχεδιασμός είναι εξωστρεφής και, κατ’ αρχήν, πολιτοκεντρικός.
8. το ανθρώπινο δυναμικό στις ΤΠΕ υποβοηθάται να απελευθερώσει και να θέσει σε κίνηση την επιχειρηματικότητά του μέσω σύγχρονων, απλών και προσβάσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ειδικά προσαρμοσμένων στην αγορά των ΤΠΕ και ευέλικτων, με δεδομένο το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
9. δεν υπάρχει νέα επένδυση σε ΤΠΕ που να μην αξιοποιεί επενδύσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και αποφεύγοντας αποκλίνουσες στοχεύσεις ή ασύνδετες ενέργειες, μεγιστοποιώντας έτσι το αποτέλεσμα των επενδύσεων.
10. ενθαρρύνεται η συστηματική δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου εταιρειών – προμηθευτών ΤΠΕ, αξιοποιώντας και τα επιμέρους μητρώα προμηθευτών που έχουν δημιουργηθεί από διάφορους δημόσιους φορείς, στο πλαίσιο της προώθησης και υποστήριξης της χρήσης του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και συνολικά των διαδικασιών ανάθεσης των έργων, θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχή υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.
11. επιλέγονται τεκμηριωμένες, ιεραρχημένες, εμβληματικές και επενδύσεις με δυναμική να αποφέρουν γρήγορες επιτυχίες που δημιουργούν την «πρώτη ύλη» και δυναμική για την επίτευξη της απαραίτητης κρίσιμης μάζας.
12. γίνεται ακόμα πιο εστιασμένη παρέμβαση στην άρση όλων των εμποδίων πρόσβασης στους δημόσιους διαγωνισμούς χωρίς διακρίσεις ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογικές επιλογές που βασίζονται στην ουδετερότητα, στην ανοικτότητα και επαναχρησιμοποίηση και στην κλιμάκωση σε όρους βιώσιμων επενδύσεων κόστους – οφέλους.
13. Οργανώνονται πρωτοβουλίες σε εθνική κλίμακα για ευαισθητοποίηση των πολιτών για δράση πχ. στο θέμα των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων, σε θέματα ελέγχου για την αύξηση της συμμετοχής

 • 23 Απριλίου 2014, 14:07 | ΕΕΚΤ

  ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΕΕΚΤ)

  IT διακυβέρνηση & αλλαγή

  Σχόλιο: Το στελεχιακό δυναμικό των έργων πληροφορικής πρέπει να διαθέτει υψηλή γνώση ΙΤ καθώς και υψηλές ικανότητες συντονισμού και διαχείρισης έργων ΤΠΕ.

  Σελ 35
  Με βάση την εμπειρία κατά την υλοποίηση πράξεων ΤΠΕ στις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους :

  1. δημιουργείται ενιαίος χώρος σχεδιασμός και κεντρικός συντονισμός μέσω μίας συγκεκριμένης, ενοποιημένης, ευέλικτης και αποτελεσματικής δομής υλοποίησης και παρακολούθησης για θέματα ΤΠΕ, η οποία να αναφέρεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λήψης στρατηγικών αποφάσεων (περιγράφηκε παραπάνω)

  Σχόλιο: Να προστεθεί η δημιουργία ενιαίας βάσης – κεντρικού καταλόγου έργων
  Θα πρέπει όλα τα έργα που παρακολουθούνται από τη «νέα διακυβέρνηση» και εποπτεία εκτέλεσης της Ψηφιακής Στρατηγικής να είναι εμφανή και διαφανή για όλους (πολίτες και παρόχους)

  Σελ 36
  ξεκαθαρίζει ο ρόλος και ενισχύεται η συστηματοποίηση εργασιών των ομάδων και μητρώων αξιολογητών, των γνωμοδοτικών επιτροπών, των επιτροπών αξιολόγησης των διαγωνισμών και των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής σύνθετων έργων, όπου χρειάζεται

  Σχόλιο: Πέραν των ρόλων και τις συγχώνευσης των αναφερόμενων ομάδων που πρέπει να γίνει για λόγους πρακτικούς προτείνετε η καταγραφή της διαδικασίας με έμφαση σε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των ενεργειών τους και αναφορά σε διαδικασίες ενστάσεων

  Σελ 36
  10. ενθαρρύνεται η συστηματική δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου εταιρειών – προμηθευτών ΤΠΕ, αξιοποιώντας και τα επιμέρους μητρώα προμηθευτών που έχουν δημιουργηθεί από διάφορους δημόσιους φορείς, στο πλαίσιο της προώθησης και υποστήριξης της χρήσης του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και συνολικά των διαδικασιών ανάθεσης των έργων, θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχή υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.

  Σχόλιο: Προτείνουμε να προστεθούν στην δημιουργία ενιαίου μητρώου εταιριών η ενημέρωση και επικαιροποίηση δικαιολογητικών των εταιριών που απαιτούνται σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό.