ΕΝΟΤΗΤΑ B. Η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη B.1 Μεθοδολογία διαμόρφωσής της – Ποιο είναι το στίγμα της

Η στρατηγική για την ψηφιακή ανάπτυξη είναι κατεύθυνση για το μέλλον, πλάνο που οδηγεί τη δράση, ιδέα που καθορίζει το επιχειρηματικό μοντέλο, το τι θα επιδιώξει η χώρα και πως θα ανταγωνισθεί, πως αντιλαμβάνεται και διαμορφώνει το μέλλον της. Το παρόν σχέδιο στρατηγικής διέπεται από συνοχή και συνέπεια, ενοποιεί συμπεράσματα από την εμπειρία (evidence based) και διακατέχεται από την αίσθηση ενιαίου σκοπού και μέσων, ο οποίος εμψυχώνει και παρακινεί τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης

• θέτει ως αξίωμα ότι μια χώρα σε κρίση χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά χρηματοδότηση για την καινοτομία και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη των νέων τεχνολογιών, καθώς και ότι η χώρα πρέπει να στοχεύει σε άλματα προκειμένου να επιτύχει την ανάκαμψη που θα την οδηγήσει στο ψηφιακό επίπεδο που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική και διεθνής πραγματικότητα, η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών και το όραμα για την Ελλάδα του 2021.
• στηρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση του Ψηφιακού Θεματολογίου ωστόσο σχεδιάστηκε προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στην αξιοποίηση και εξέλιξη υφιστάμενων ή δρομολογημένων υποδομών και στη διασυνδεσιμότητα υφιστάμενων ή δρομολογημένων συστημάτων-εφαρμογών.
• ενεργοποιεί όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας στον τομέα ΤΠΕ, ζητώντας δομημένα τη συμβολή τους, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση της, κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο την έννοια της «ιδιοκτησίας» και τη διάχυση της συνευθύνης στα ενδιαφερόμενα μέρη (τους stakeholders).
• εστιάζει στην ικανότητας διοίκησης και υλοποίησης έργων ΤΠΕ (management / implementation capacity), αποκωδικοποιώντας τα διδάγματα του παρελθόντος, διατυπώνοντας προτάσεις ώστε να δομηθεί ένα σύστημα διακυβέρνησης ΤΠΕ με έμφαση στη λογοδοσία και στο αποτέλεσμα από όλους του συντελεστές υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής.
Η ανάλυση ξεκίνησε με μια διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης που στόχο είχε να εντοπίσει τη στρατηγική που πράγματι εφαρμόζεται και να εκτιμήσει ποιες προσαρμογές απαιτούνται για τα επόμενα 7 έτη. Μέσα από μια ανάλυση ευκαιριών ανάπτυξης και δυνατοτήτων στον τομέα ΤΠΕ, διαπιστώθηκαν οι προσαρμογές που απαιτούνται ώστε η νέα στρατηγική να εκφράσει πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες και τις προοπτικές.

Η ανάλυση αναφέρεται στην διαμόρφωση στρατηγικής και συμπληρώνεται με μια δομή, παράγοντες και δείκτες αποτελέσματος που αφορούν την υλοποίηση. Υιοθετείται έτσι μια σαφή διάκριση της διαμόρφωσης από την υλοποίηση. Το σχέδιο και πρόγραμμα δράσης εκφράζει τις ενέργειες για υλοποίηση της στρατηγικής που επιλέγεται.

Για την ανάπτυξη του πλαισίου πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις επιμέρους συναντήσεις των υποεπιτροπών για θέματα Επιστημόνων και Επαγγελματιών, θέματα Αγοράς των ΤΠΕ και θέματα Θεσμικού πλαισίου στο πλαίσιο της Ομάδας Σχεδιασμού Πολιτικής που συστηματικά συνεδρίαζαν κατά το β’ εξάμηνο του 2013, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Κατά την διάρκεια αυτών, εξερευνήθηκαν και αναλύθηκαν σημαντικά ζητήματα που έθεσαν φορείς της Αγοράς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σχετικά με την ανάπτυξη και συμβολή των ΤΠΕ στην μεταστροφή της Ελληνικής οικονομίας και δόθηκαν προτάσεις / λύσεις για την διαμόρφωση της στρατηγικής αλλά και την υλοποίησή της στην πράξη.

Η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη απαντά στο τι (σχεδιαζόμενες δράσεις), στο γιατί (λόγος που καθιστά απαραίτητο το σχεδιασμό τους), και στο πώς (κατευθύνσεις υπό στρατηγική σκοπιά στο πλαίσιο των οποίων σχεδιάζονται οι παρεμβάσεις), ενώ δίνεται έμφαση και στο ποιος (οργανωτική δομή για την υποστήριξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής) καλείται να την υλοποιήσει.

Ακολουθεί η διαμόρφωση σχεδίου και προγράμματος δράσης που δείχνουν πως θα υλοποιηθεί η νέα στρατηγική. Ο κύκλος βημάτων τελειώνει με την εφαρμογή των σχεδίων αυτών στην πράξη και την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης. Η παρακολούθηση της προόδου παρέχει ανάδραση για αναμόρφωση της στρατηγικής και των σχεδίων.

Η μεθοδολογική ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξη αντιμετωπίζει τον τομέα ΤΠΕ τόσο ως οριζόντιο μοχλό μεγέθυνσης και ανάπτυξης του συνόλου των τομέων της οικονομίας όσο και σαν αυτοτελή τομέα, και ακολούθησε τα εξής βήματα :