Β.5 Στρατηγικοί Στόχοι, ένα ρεαλιστικό σενάριο για το 2021 & τομείς παρέμβασης

Η εκπλήρωση του οράματος που διατυπώθηκε, περνά μέσα από τη συστηματική επιδίωξη και υλοποίηση ενεργειών για την επίτευξη των παρακάτω πέντε (5) διακριτών Στόχων


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε όρους αποτελέσματος (και δεικτών ψηφιακής ατζέντας) η επίτευξη των στόχων αυτών έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν την Ελλάδα σε 10 έτη, μέχρι δηλαδή το 2021 στο εξής ρεαλιστικά εφικτό σενάριο:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4. Πώς θα είναι η Ελλάδα το 2021 από πλευράς Ψηφιακής ανάπτυξης

Οι πέντε Στρατηγικοί Στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν εστιάσουμε τις προσπάθειες σε επτά (7) τομείς παρέμβασης, οι οποίοι δεν αποτελούσαν εως σήμερα εμφανείς προτεραιότητες και συνιστούσαν εντοπισμένες αδυναμίες. Οι τομείς παρέμβασης συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές τάσεις και τον ασυνεχή χαρακτήρα των εξελίξεων στις ΤΠΕ (disruptiveness), που έχουν τη δυναμική ανατροπής παραδοσιακών μορφών παραγωγής και διοίκησης:

• Ανοιχτά δεδομένα (Open data): αφορά σε δημόσια ανοικτά δεδομένα δηλαδή σε δεδομένα ή σύνολα δεδομένων που αφορούν το συλλογικό γίγνεσθαι και για τα οποία υφίσταται μια συνειδητή και συνεπής πολιτική η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση τους. Η αξιοποίηση των επικοινωνιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο δημιουργεί νέες προοπτικές για την αξιοποίηση των δημοσίων δεδομένων που αν συνδυαστούν με ανοιχτές πολιτικές πρόσβασης μπορούν να δώσουν νέα δυναμική στην κοινωνία της πληροφορίας. Το άνοιγμα των δεδομένων συμβάλλει στην επίτευξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών στόχων: (α) στην διαφάνεια της διοίκησης και την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής , (β) στην ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της γνώσης , και (γ) στην καλύτερη λειτουργία της ίδιας της διοίκησης.
• Διαλειτουργικότητα (interoperability): η διαλειτουργικότητα συστημάτων και πληροφοριών αποκτά όλο και περισσότερη σημασία καθώς οι χρήστες απαιτούν την παροχή πλήρων διαδικτυακών υπηρεσιών. Σε ότι αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση η διαλειτουργικότητα αναφέρεται στην συνεργασία των διάφορων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες. H διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση γίνεται όλο και περισσότερο ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας. Η χώρα μας έχει έως σήμερα ολοκληρώσει αρκετά ηλεκτρονικά συστήματα που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες – η δημόσια διοίκηση όμως είναι περισσότερο επικεντρωμένη στην ολοκλήρωση αυτών των συστημάτων ως αυτόνομες οντότητες και δεν δίνει την απαραίτητη σημασία στην διαλειτουργικότητά τους, η οποία είναι επιτακτική για τη βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου της δημόσιας διοίκησης και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων (ενιαία σημεία πρόσβασης).
• Έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες (Smart applications and services): εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται με εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ και μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής ανεπτυγμένες με σύγχρονα εργαλεία που αξιοποιούν το Cloud και παρέχουν πρόσβαση από κάθε κανάλι με
• Προσβασιμότητα (Access): Η ηλεκτρονική πρόσβαση και προσβασιμότητα καθορίζει τις πρωτοβουλίες με τις οποίες θα εξασφαλισθεί για όλους τους πολίτες πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών με την άρση των τεχνικών, νομικών, ή άλλων φραγμών στους μπορεί να προσκρούει η χρήση υπηρεσιών που συνδέονται με τις ΤΠΕ. Οι διαδικτυακές υποδομές και πρόσβαση σε εγγυημένης ταχύτητας δίκτυα νέας γενιάς δίνουν νόημα σε όλες τις εφαρμογές που αξιοποιούν το (δια)δίκτυο.
• Επίτευξη κρίσιμης μάζας (critical mass): αφορά στην ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας με σκοπό τη δημιουργία της απαιτούμενης προσφορά αλλά και την ενίσχυση της ζήτησης. Αποτελεί συνδυασμένο αποτέλεσμα
• Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital skills): Εξοικείωση των πληθυσμιακών ομάδων – στόχων (target groups) με δυνατότητες ψηφιακής χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και δημιουργία ζήτησης μέσω ενίσχυσης ομάδων και μείωσης του ψηφιακού χάσματος. Έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων των επαγγελματιών/επιστημόνων ΤΠΕ
• IT διακυβέρνηση & αλλαγή: Τα έργα πληροφορικής απαιτούν συνεχή διαχείριση της ανθρώπινης αλλαγής (διεργασιών και μορφών) και ευθυγράμμιση με τους κύριους στόχους καθώς και ενσωματωμένες κοινές αρχές σχεδιασμού σε έργα κάθε κλίμακας ώστε να μην υπάρχουν αποσπασματικές νησίδες. Η μεθοδολογία διοίκησης υλοποίησης, οι αρχές και κανόνες, οι σύγχρονες μέθοδες διοίκησης κλιμακούμενων έργων ανάλογα με το business case με σκοπό τη διασφάλιση συνεργιών και πραγματικό όφελος συγκεκριμένες επιχειρησιακές αλλαγές.

 • 23 Απριλίου 2014, 14:30 | ΕΕΚΤ

  ΣΧΟΛΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΕΕΚΤ)

  Β.5 Στρατηγικοί Στόχοι, ένα ρεαλιστικό σενάριο για το 2021 & τομείς παρέμβασης

  Σελ 29
  Η δημόσια διοίκηση έχει ψηφιοποιήσει το σύνολο των διεργασιών, υπηρεσιών και δεδομένων της και επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από κάθε μέσο ιδίως κινητών
  Σχόλιο – Να προστεθεί: …δίχως την απαίτηση φυσικής παρουσίας

  Σελ 30
  Σε όρους αποτελέσματος (και δεικτών ψηφιακής ατζέντας) η επίτευξη των στόχων αυτών έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν την Ελλάδα σε 10 έτη, μέχρι δηλαδή το 2021 στο εξής ρεαλιστικά εφικτό σενάριο:
  Τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού, σε >50% της ελληνικής επικράτειας διασυνδέεται σε δίκτυο πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA) με εξαιρετικά γρήγορες συνδέσεις (>100Mbps) στο διαδίκτυο (NGN connected)
  Σχόλιο: Απαιτείται αποσαφήνιση του άνω σεναρίου, το >50% της ελληνικής επικράτειας αφορά πληθυσμιακό ή γεωγραφικό κριτήριο? Ως ρεαλιστικά εφικτό σενάριο θα μπορούσε να τεθεί ως στόχος το 50% του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε εξαιρετικά γρήγορες συνδέσεις 100Mbps και υπό την προϋπόθεση μέτρων ενίσχυσης της ζήτησης ο στόχος για τέτοιες συνδέσεις θα μπορούσε να είναι το 50% του καλυπτόμενου πληθυσμού (25% του συνόλου)

 • 14 Απριλίου 2014, 11:35 | Γιώργος Σταθόπουλος (ΟΤΕ)

  <50% της ελληνικής επικράτειας διασυνδέεται σε δίκτυο πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA) με εξαιρετικά γρήγορες συνδέσεις (>100Mbps) στο διαδίκτυο (NGN connected)>>

  Σχόλιο: Απαιτείται αποσαφήνιση του άνω σεναρίου, το >50% της ελληνικής επικράτειας αφορά πληθυσμιακό ή γεωγραφικό κριτήριο? Ως ρεαλιστικά εφικτό σενάριο θα μπορούσε να τεθεί ως στόχος το 50% του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε εξαιρετικά γρήγορες συνδέσεις 100Mbps και υπό την προϋπόθεση μέτρων ενίσχυσης της ζήτησης ο στόχος για τέτοιες συνδέσεις θα μπορούσε να είναι το 50% του καλυπτόμενου πληθυσμού (25% του συνόλου)