B.10 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατηγικής

B.10.1 Δείκτες Επίδοσης
Η μέτρηση της προόδου της χρήσης των ΤΠΕ και των επιπτώσεών της σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακής ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη μέτρηση δεικτών που αντικατοπτρίζουν το παραγόμενο όφελος προς την κοινωνία. Η θέσπιση στόχων για την εξέλιξη των δεικτών βοηθά στην ανάληψη εστιασμένων δράσεων προς ενίσχυσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανισμός παρακολούθησης της προόδου της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των ΤΠΕ (Θεματικός Στόχος 2) ως μέρος του στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη θα έχει ως στοχοθεσία τους αντίστοιχους βασικούς στόχους επιδόσεων του ψηφιακού θεματολογίου. Για τη διαμόρφωση των στόχων για την Ελλάδα λήφθηκαν υπόψη:
• Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ε.Ε. (DAE)
• Τα διαθέσιμα στοιχεία ως προς την εξέλιξη των δεικτών για την Ελλάδα
• Οι αναμενόμενες επιπτώσεις των έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί

Η θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, τόσο για την ποσοτικοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης (baseline) όσο και για:
• Τον καθορισμό της ιεράρχησης μεταξύ των δράσεων, δηλαδή καθορισμό της σημαντικότητας κάθε δράσης και της αλληλεξάρτησής της με άλλες.
• Τον καθορισμό της απόδοσης κάθε δράσης βάσει της συμβολής της στην υλοποίηση των στόχων (βάσει της επίδρασής τους στα επιθυμητά μεγέθη των δεικτών).

Οι δείκτες που καθορίζονται (σε πλήρη συμμόρφωση με αυτούς που χρησιμοποιούνται στον Πίνακα του Ψηφιακού Θεματολογίου), συνθέτουν ένα επιστημονικό μοντέλο, ικανό να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού αλλά και ως ένα διαχρονικό εργαλείο μέτρησης της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της χρήσης των ΤΠΕ στην ελληνική οικονομία. Τέτοιοι δείκτες μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων, που θεωρούνται απαραίτητοι για την επίτευξη άλλων μεταγενέστερων.

Οι κύριοι δείκτες επίδοσης που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Ψηφιακής Στρατηγικής παρουσιάστηκαν ανά τομέα παρέμβασης στη σχετική ενότητα C.5. και έχουν διττή αξία: δίνουν κατεύθυνση στόχευσης για την επιτυχία της υλοποίησης της στρατηγικής για κάθε ένα τομέα, ενώ παράλληλα οριοθετούν τον βαθμό επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων.
B.10.2 Μηχανισμός παρακολούθησης παρεμβάσεων τομέα ΤΠΕ
Με στόχο την πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο της εξέλιξης των παρεμβάσεων που υιοθετούνται στον τομέα ΤΠΕ και της επίτευξης των επιμέρους στόχων και δεικτών που έχουν τεθεί προτείνεται η υλοποίηση μίας δέσμης ενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 Πρόβλεψη σύστασης μηχανισμού παρακολούθησης για τη μέτρηση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των ΤΠΕ (Θεματικός Στόχος 2) σε εθνικό επίπεδο. Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία του έχει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει την αρμοδιότητα για την Ψηφιακή Ατζέντα (DAE). Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, ειδικός Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος ο οποίος θα εκπονεί συνεχή on going παρακολούθηση της προόδου των παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων αυτών (progress, monitoring & impact assessment), ή ένας θεσμοθετημένος φορέας σε εθνικό επίπεδο (Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ατζέντα).
 Πρόβλεψη ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα συνδράμει στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του μηχανισμού παρακολούθησης. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα δύνανται να είναι μία πλατφόρμα όπου θα καταγράφονται όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις του τομέα ΤΠΕ στην Ελλάδα, με δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης στοιχείων και εξαγωγή ολοκληρωμένου συστήματος δεικτών ώστε να καλύπτει επαρκώς όλες τις οριοθετημένες και επιλεχθείσες επενδυτικές προτεραιότητες. Η σύγκριση των εν λόγω δεικτών με τους ανάλογους που τίθενται από Πίνακα της Ψηφιακής Ατζέντας, θα αποτελέσει αυτομάτως ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της επίτευξης προόδου της ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας έναντι των τεθέντων στόχων της.
 Αποτύπωση του ολοκληρωμένου συστήματος δεικτών ώστε να καλύπτονται επαρκώς όλες οι οριοθετημένες και επιλεχθείσες επενδυτικές προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ε.Ε. (DAE), και σε εθνικό επίπεδο (Ψηφιακή Ατζέντα για την Ελλάδα) τα διαθέσιμα στοιχεία ως προς την εξέλιξη των δεικτών για την Ελλάδα και τις αναμενόμενες επιπτώσεις των έργων που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και την έγκρισή του, το σύστημα δεικτών θα προσαρμοσθεί στις τελικές και οριοθετημένες επενδυτικές προτεραιότητες για τη χώρα.
 Κατάρτιση δεικτών με ισχυρή σύνδεση με επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της εκπόνησης του/των Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων για τον Θεματικό Στόχο 2.
 Παρακολούθηση της συμβολής της προσφοράς αλλά και χρήσης των ΤΠΕ στο ΑΕΠ της χώρας, στο δείκτη απασχολησιμότητας, στους αναπτυξιακούς δείκτες επιλεγμένων τομέων (τουρισμός, γεωργία, εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα, λιανεμπόριο, ενέργεια, υγεία, μεταφορές, κοκ)
 Σύσταση μηχανισμού σχεδιασμού και παρακολούθησης δεικτών εθνικής Ψηφιακής Οικονομίας