Άρθρο 63 – Έναρξη ισχύος

O παρών νόμος αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.