Άρθρο 02 – Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

(Άρθρο 2 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

1. Το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν μόνον αστικές, προαστιακές ή περιφερειακές μεταφορές σε τοπικά και περιφερειακά μεμονωμένα δίκτυα για υπηρεσίες μεταφορών σε σιδηροδρομικές υποδομές ή σε δίκτυα που προορίζονται μόνο για την εκτέλεση αστικών, προαστιακών ή περιφερειακών μεταφορών.
Παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, όταν μια τέτοια σιδηροδρομική επιχείρηση τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο επιχείρησης ή άλλης οντότητας που εκτελεί ή ενσωματώνει δρομολόγια σιδηροδρομικών μεταφορών, πλην των αστικών, προαστιακών ή περιφερειακών, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος νόμου. Το άρθρο 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται επίσης στις εν λόγω σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της σιδηροδρομικής επιχείρησης και της επιχείρησης ή οντότητας που την ελέγχει άμεσα ή έμμεσα.
2. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 7, 8, 13 και του κεφαλαίου ΙV του παρόντος νόμου η ιδιωτική σιδηροδρομική υποδομή που υπάρχει αποκλειστικά για χρήση από τον ιδιοκτήτη της υποδομής για ίδιες δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευμάτων.
3. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος νόμου, εκτός του άρθρου 14, και του κεφαλαίου IV, κάθε σιδηροδρομική υπηρεσία που παρέχεται με διαμετακόμιση διά της ελληνικής επικράτειας.
4. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις αστικές και προαστιακές μεταφορές που διενεργούνται στην υποδομή του μετρό, του τραμ και των ηλεκτροκίνητων σιδηροδρόμων.