Άρθρο 07 – Ανεξαρτησία βασικών καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής

(Άρθρο 7 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

1. Τα βασικά καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για μια δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδομή, ανατίθενται στο διαχειριστή υποδομής και ασκούνται με γνώμονα την ίση μεταχείριση.
Τα βασικά καθήκοντα είναι:
α) λήψη αποφάσεων για την κατανομή των σιδηροδρομικών δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού και της αξιολόγησης της διαθεσιμότητας και της κατανομής μεμονωμένων σιδηροδρομικών δρομολογίων· και
β) λήψη αποφάσεων για τη χρέωση χρήσης υποδομής, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού και της είσπραξης των τελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παράγραφος 1.
Το κράτος μπορεί πάντως να αναθέτει σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, την ευθύνη συμμετοχής στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής, για παράδειγμα μέσω επενδύσεων, συντήρησης και χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9Α του ν. 3891/10 (188 Α), όπως ισχύει.
2. Ο ΟΣΕ ασκεί τα καθήκοντα του διαχειριστή της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, μεριμνά για τη συντήρηση, βελτίωση και επέκτασή της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής πολιτικής για τους σιδηρόδρομους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, του ν. 3891/10 (Α 188) και του ν. 2671/98 (Α 289), όπως ισχύουν.
3. Ο εταιρικός σκοπός του διαχειριστή υποδομής δεν μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και φορτίου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ο διαχειριστής υποδομής λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.Δ. 674/70 (Α 192), του ν. 3429/05 (Α 314) και του ν. 4270/14 (Α 143), όπως ισχύουν.
4. Δεν επιτρέπεται συνδεδεμένη, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εταιρία του διαχειριστή υποδομής να περιλαμβάνει στον εταιρικό της σκοπό και να ασκεί δραστηριότητες που αφορούν την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και φορτίου.
5. Η ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους του διαχειριστή υποδομής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους σιδηροδρομικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής υποδομής υποχρεούται να γνωστοποιεί τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά του στελέχη, πριν την ανάληψη των καθη¬κόντων τους, στο ρυθμιστικό φορέα του άρθρου 55 του παρόντος.