Άρθρο 60 – Κατάργηση διατάξεων και μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
α) του ΠΔ 41/05 (60 Α), όπως ισχύει.
β) του ΠΔ 158/06 (168 Α).
γ) του ΠΔ 145/08 (201 Α).
δ) του ΠΔ 149/09 (192 Α).
ε) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3891/10 (188 Α), όπως ισχύει, και οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως.
στ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3891/10 (188 Α), όπως ισχύει, και οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αναριθμούνται αναλόγως.
ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 34Α του ν. 3891/10 (188 Α), όπως ισχύει.
η) του άρθρου 41 του ν. 3891/10 (188 Α), όπως ισχύει, και τα επόμενα άρθρα του ιδίου νόμου αναριθμούνται αναλόγως.
θ) του άρθρου 3 του ΠΔ 38/08 (68 Α) και τα επόμενα άρθρα του ιδίου ΠΔ αναριθμούνται αναλόγως.
ι) των άρθρων 25 έως 28 του ΠΔ 160/07 (201 Α), όπως αυτό ισχύει, και τα επόμενα άρθρα του ιδίου ΠΔ αναριθμούνται αναλόγως.
ια) της με ΑΠ Φ4.2/53159/5501/13 (25 Β) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Αναπροσαρμογή του ποσού του παραβόλου που συνυποβάλλεται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά την αίτηση για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 41/2005 (60/Α΄)».
2. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση διατάξεων που καταργούνται δυνάμει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση των κανονιστικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος νόμου.
Οι ατομικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση διατάξεων που καταργούνται δυνάμει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διατηρούνται σε ισχύ.
3. Στις διατάξεις αφενός της ισχύουσας νομοθεσίας και αφετέρου των εν ισχύι κανονιστικών και ατομικών πράξεων, οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά σε διατάξεις που καταργούνται δυνάμει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, νοείται, στο εξής, ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.