Άρθρο 58 – Κανόνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

(Άρθρο 58 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4281/14 (160 Α), καθώς και τυχόν αναθεωρήσεων αυτού.