Άρθρο 09 – Διαφανής διαγραφή χρεών

(Άρθρο 9 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 «Ρυθμίσεις χρεών» του ν. 3891/10 (188 Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4337/15 (129 Α).