Άρθρο 15 – Υποβολή των αναγκαίων πληροφοριών στην Ε. Επιτροπή

(Άρθρο 15 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

Για την παρακολούθηση της αγοράς από την Ε. Επιτροπή, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σεβόμενο τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, υποβάλλει στην Ε. Επιτροπή σε ετήσια βάση τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δικτύων και την εξέλιξη των όρων πλαισίου του τομέα των σιδηροδρόμων.
Η Ε. Επιτροπή έχει θεσπίσει τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1100 της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της παρακολούθησης των αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών (EE L 181/1 της 9.7.2015).