Άρθρο 23 – Εδαφική και χρονική ισχύς και ενημέρωση της αρχής αδειοδότησης

(Άρθρο 23 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

1. Η άδεια ισχύει στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης.
2. Η άδεια ισχύει ενόσω η σιδηροδρομική εκμετάλλευση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζει το παρόν κεφάλαιο. Με τη συμπλήρωση πέντε ετών, αλλά και ανά πέντε έτη, από τη χορήγηση της άδειας, η αρχή αδειοδότησης επανεξετάζει τη χορηγηθείσα άδεια, προβαίνοντας σε επαλήθευση και επικαιροποίηση των στοιχείων της αδειοδοτημένης σιδηροδρομικής επιχείρησης που τηρούνται στο φάκελο που διατηρεί, προκειμένου να διαπιστώσει εάν εξακολου¬θούν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια.
2. Πέραν της ανά πενταετία εξέτασης των στοιχεί¬ων της αδειοδοτημένης σιδηροδρομικής επιχείρησης, η αρχή αδειοδότησης παρακολουθεί αδιαλείπτως την τήρηση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια.
3. Ειδικές διατάξεις για την αναστολή ή την ανάκληση άδειας μπορούν να περιλαμβάνονται στην ίδια την άδεια.
4. Η άδεια είναι αμεταβίβαστη, αποκλειόμενης μάλιστα και της εκχώρησης.
5. Η αδειοδοτημένη σιδηροδρομική επιχείρηση, οφείλει να ενημερώνει, υποβάλλοντας τα σχετικά συμπληρω¬ματικά στοιχεία εντός 30 ημερών, την αρχή αδειοδότησης, για οποιαδή¬ποτε αλλαγή στους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων της χορηγήθηκε η άδεια, και ιδίως για τις μεταβολές στα πρόσωπα των νομίμων εκπροσώπων, των χρηματοοικονομικών της στοιχείων, του οργανογράμματος και του καθεστώτος κάλυψης της αστικής της ευθύνης καθώς και στα θέματα που αφορούν την επαγγελματική ικανότητα.
6. Προκειμένου η αρχή αδειοδότησης να είναι σε θέση να παρακο¬λουθεί και να ελέγχει την τήρηση των απαιτήσεων που θεσπίζει ο παρών νόμος για σιδηροδρομικές επιχειρή¬σεις στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια από την αρχή αδειοδότησης άλλου κράτους μέλους και οι οποίες σκοπεύουν να δραστη¬ριοποιηθούν στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να ενημερώνουν την αρχή αδειοδότησης κοινοποιώντας της την άδειά τους πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων τους στην ελληνική επικράτεια.