Άρθρο 17 – Γενικές απαιτήσεις και ποινικές κυρώσεις

(Άρθρο 17 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

1. Κάθε επιχείρηση εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια δικαιούται να αιτηθεί αδείας στην αρχή αδειοδότησης.
2. Δεν χορηγούνται άδειες ούτε παρατείνεται η ισχύς τους, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.
3. Κάθε επιχείρηση η οποία πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου δικαιούται να λάβει άδεια.
4. Δεν επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, εάν δεν είναι κάτοχοι κατάλληλης άδειας για τις εν λόγω υπηρεσίες.
Ωστόσο, η άδεια δεν εξασφαλίζει αυτή καθαυτή πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι η χορήγηση Πιστοποιητικού Ασφάλειας από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών του ΠΔ 160/07 (201 Α) και η παροχή πρόσβασης από το διαχειριστή υποδομής. Η παροχή πρόσβασης υλοποιείται με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και της σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος, η οποία κοινοποιείται στο ρυθμιστικό φορέα με ευθύνη του διαχειριστή υποδομής.
Όποιος χρησιμοποιεί την εθνική σιδηροδρομική υπο¬δομή χωρίς την άδεια της περίπτωσης 14 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της παράβασης του προηγούμενου εδαφίου.
5. Η Ε. Επιτροπή έχει θεσπίσει τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/171 της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαδικασίας αδειοδότησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 29/3 της 5.2.2015).