Άρθρο 09 – Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών

1. Για αιτήματα επίλυσης διαφορών μεταξύ παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και φορέων εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Άρθρου 29 του ν.4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, ως αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών ορίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
2. Για αιτήματα επίλυσης διαφορών μεταξύ Παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπών φορέων εκμετάλλευσης δικτύων, εξαιρουμένων των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών ορίζεται ειδική υπηρεσία που συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συστήνεται διαρκής επιτροπή, με συμμετοχή όλων των φορέων που εποπτεύουν τους δυνητικά εμπλεκόμενους φορείς, η οποία, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα εξετάζει τις προκύπτουσες διαφορές και θα εκφέρει –μη δεσμευτική- γνωμοδότηση, εντός των προθεσμιών που θέτει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ειδικότερα θέματα για τη σύσταση και τη λειτουργία της Επιτροπής καθορίζονται στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφωνίας μεταξύ φορέων με αντικείμενο όσα περιγράφονται στα άρθρα του παρόντος νόμου, οποιαδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη δύναται να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβασή του αρμόδιου Εθνικού Οργάνου Επίλυσης Διαφορών με σκοπό την επίτευξη συµφωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων. Το αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα που σε κάθε περίπτωση είναι αναλογικά, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κατά τη λήψη της απόφασής της στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας επίλυσης διαφοράς. Στην περίπτωση που το αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών είναι η ΕΕΤΤ, ακολουθείται η διαδικασία επίλυσης διαφορών της ΕΕΤΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του Νόμου 4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Το αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών δύναται, για το σκοπό της επίλυσης διαφορών βάση του παρόντος νόμου, να ζητεί την υποβολή πληροφοριών από τα εμπλεκόμενα μέρη.
5. Το αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών δύναται να ορίζει με Απόφασή του το ύψος του παραβόλου που οφείλουν να καταβάλουν όσοι αιτούνται επίλυση διαφοράς σχετικά με θέματα πρόσβασης (άρθρο 3 και 4 του παρόντος νόμου) και τεχνικού συντονισμού (άρθρο 5 και 6 του παρόντος νόμου).
6. Οι αποφάσεις του αρμοδίου Εθνικού Οργάνου Επίλυσης Διαφορών αναφορικά με την επίλυση διαφορών βάση του παρόντος νόμου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
7. Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου ορίζεται το κατά περίπτωση αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών.