Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των προβλέψεων της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 • Παρακαλώ να ληφθούν υπ όψη τα κάτωθι:

  Α. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία , προβλέπεται » κατάλληλος προγραμματισμός και συντονισμος και μείωση του διοικητικού φόρτου», που σημαίνει ότι πρέπει να φροντιστεί σε διοικητικό επίπεδο να υπάρχουν λιγότερα άτομα, και να αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες που γίνεται να αυτοματοποιηθούν.

  Β. Είναι κοινός τόπος ότι στην Ελλάδα δεν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ipv6 για τα δίκτυα επικοινωνιών, οπότε σαφώς θα έχουμε καθυστερήσεις στις επικοινωνίες (λόγω υπερκερασμού των ip διευθύνσεων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο). Έχουμε παραμείνει στο πρωτόκολλο Internet protocol 4.

  Γ. Είναι κοινός τόπος επίσης, ότι οι οπτικές ίνες που φτάνουν μέγιστες ταχύτητες μετάδοσης έχουν μεγάλο κόστος αλλά η χρήση τους δεν πρέπει να αποφεύγεται γιατί είναι πολύ αποδοτικές.

  Δ. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες καλό είναι να αποφεύγονται, ώστε να έχουμε άμεσο έλεγχο της κατάστασης (κοινώς να «πατάμε στη γη».

  Ε. Τα υψίρρυθμα δικτύα ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν πρέπει κατ ανάγκη να είναι ασύρματα, όπως προβλέπει ο αριθμός 7 της οδηγίας, καθ’ότι οι πάροχοι στις ελληνικές ζεύξεις χρησιμοποιούν αρκετά υψηλή εκπομπή ακτινοβολιών. Θα πρέπει να ζητήσουμε επί τούτο οδηγίες και τεχνογνωσία από την ΕΕ, εάν δεν υπάρχει.

  Συμπερασματικά, η οδηγία πρέπει να συζητηθεί για περαιτέρω προσαρμογή στα μέτρα της Ελλάδος. Ο νόμος όπως είναι διαμορφωμένος, στοχεύει σε ΑΛΛΑ επαγγελματικά πλαίσια, ΑΠΟ τα ζητούμενα.

  Σάς ευχαριστώ!