Άρθρο 11 – Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ο ν.4070/2012 (Α’82), όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του Άρθρου 1, προστίθεται το εξής εδάφιο: «Οι διαδικασίες του Άρθρου 28 του παρόντος νόμου για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφαρμόζονται και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένης της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης.»

β) Στο άρθρο 2 ενότητα Β’ «Λοιποί Ορισμοί» του ν.4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής»: Δήλωση για την εγκατάσταση Ευκολιών, η οποία απαιτεί και την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής.
2. «Διαδρομή Όδευσης»: Η διαδρομή την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο πάροχος δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία αιτείται τα Δικαιώματα Διέλευσης καθώς και η διαδρομή για την οποία έχουν χορηγηθεί Δικαιώματα Διέλευσης σύμφωνα με την παρούσα, στον πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. «Δικαίωμα Διέλευσης»: Το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4070/2012 όπως ισχύει.
4. «Ευκολία»: Κάθε εγκατάσταση, υποδομή (όπως υπαίθρια μονάδα δικτύου, οικίσκος, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, στύλοι), τεχνικό μέσο, που σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου αυτού.
5. «Οικίσκος»: Μεταλλική ή άλλη συμβατική κατασκευή υπαίθριας εγκατάστασης, ενδεικτικών διαστάσεων 2,5x5x2,5 μέτρα (ΠxΜxΥ), η οποία εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ιδίως μονάδες μετάδοσης & συνδρομητικές), ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ικριώματα, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς ή και κλιματιστικές μονάδες, σύνδεση με ηλεκτρογεννήτρια, και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
6. «Περιοχή Εκσκαφής»: Η γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται εκατέρωθεν της διαδρομής όδευσης και καθ όλο το μήκος αυτής.
7. «Υπαίθρια Μονάδα Δικτύου (Καμπίνα − Cabinet)»: Kατασκευή υπαίθριας ή εσωτερικής εγκατάστασης, ενδεικτικών διαστάσεων 1,70×0,80×1,80 μέτρα (ΜxΠxΥ), η οποία εγκαθίσταται σε σταθερή βάση και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς, και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
8. «Πληροφοριακό Σύστημα»: Το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης/χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και η χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης.

γ) Το άρθρο 28 του ν.4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενεργούν βάσει απλών, αποτελεσματικών, διαφανών και προσιτών στο κοινό διαδικασιών που εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τα δικαιώματα αυτά.
3. Οι Δημόσιες Αρχές κατά την παραχώρηση ενοχικών ή περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε Δημόσια ή Κοινόχρηστα Ακίνητα ή ακίνητα ΟΤΑ, ή τη διάθεση της ελεύθερης χρήσης ή την παράδοση ή την παραχώρηση της κατοχής δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων ΟΤΑ ή/και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα ΟΤΑ σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με Σύμβαση Παραχώρησης μεριμνούν ώστε κατά την Περίοδο Παραχώρησης να μην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ζητούν Δικαιώματα Διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές βιώσιμες δυνατότητες για τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4. Σε περίπτωση που Δημόσια Αρχή παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε Δημόσιο ή Κοινόχρηστο Ακίνητο ή ακίνητο ΟΤΑ, σε πάροχο δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων ΟΤΑ ή/και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα ΟΤΑ σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με Σύμβαση Παραχώρησης υποχρεούται κατά την Περίοδο Παραχώρησης να μεριμνά ώστε να μην επέρχεται περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αυτή την αιτία.
5. Σε περίπτωση που Δημόσια Αρχή παραχωρεί ή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε Δημόσιο ή Κοινόχρηστο Ακίνητο ή ακίνητο ΟΤΑ, ή έχει διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων ΟΤΑ ή/και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα ΟΤΑ σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με Σύμβαση Παραχώρησης οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητούν, κατά την Περίοδο Παραχώρησης, Δικαιώματα Διέλευσης από τον φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί το εν λόγω δικαίωμα ή έχει διατεθεί η ελεύθερη χρήση ή έχει παραδοθεί ή παραχωρηθεί η κατοχή ή/και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης (εφεξής «Παραχωρησιούχος») για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο Δημόσιο ή Κοινόχρηστο Ακίνητο ή ακίνητο ΟΤΑ, και ο Παραχωρησιούχος, υποχρεούται να ικανοποιεί το αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Όλοι οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση Δικαιωμάτων Διέλευσης φορείς υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για τα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή για την καταγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο, β) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων τους σχετικά με το αντικείμενο που τους ανατίθεται.
Μετά τη θέση σε λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, οι ανωτέρω πληροφορίες δημοσιεύονται σε ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου όλοι οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση Δικαιωμάτων Διέλευσης φορείς, υποχρεούνται να ενημερώσουν την ΕΕΤΤ όταν επέρχονται αλλαγές σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών. Μετά τη λήψη των ανωτέρω στοιχείων, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να τα δημοσιεύει στον ιστοχώρο της.
7. Ο αρμόδιος φορέας, ενώπιον του οποίου έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με την έγκριση ή τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης εξετάζει το αίτημα ακολουθώντας τις διαδικασίες, όρους και προθεσμίες που ορίζονται στο Παράρτημα Χ, στο οποίο καθορίζονται η μονοαπευθυντική διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων έγκρισης/χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης, η διαδικασία που ακολουθείται κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, ο τρόπος καταβολής των τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών, εφαρμογής καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης/χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και η χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης, ως και κάθε σχετικό θέμα. Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες του Παραρτήματος Χ υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.
8. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, η οποία ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης/χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και η χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ, όλα τα αιτήματα έγκρισης/χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης υποβάλλονται σε αυτό. Στο Πληροφοριακό Σύστημα, αποκτούν πρόσβαση όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εγκρίνουν ή χορηγούν Δικαιώματα Διέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη σχετική ενημέρωσή – ειδοποίηση τους από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
9. Άρνηση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ. Κατά αποφάσεων των αρμόδιων φορέων σχετικών με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και περιορισμών ή όρων αυτών, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με κανονισμό που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ, καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου. Ο καθορισμός των τελών διέπεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης.
10. Με επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζημίωσης, να συστήσουν προσωπική δουλεία σε βάρος ακινήτων ιδιωτών, οικοδομημένων και μη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, στο έδαφος ή/και το υπέδαφός τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή/και διέλευση ή/και συντήρηση ή/και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδομής κ.λ.π. των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
11. Η αρχική χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης, η οποία παρέχεται στον εκάστοτε δικαιούμενο φορέα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών συντήρησης ή και αποκατάστασης βλαβών, με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 4, 5 και 7 του Παραρτήματος Χ του παρόντος νόμου.
12. Στις περιπτώσεις που δημόσιες αρχές, αρμόδιες για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων, που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται με την κυριότητα ή τον έλεγχο των ως άνω επιχειρήσεων.
13. Πέραν της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου, σχετικού με τα ανωτέρω, τέλους.
14. Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση αυτού, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ, του φορέα έγκρισης/χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος καιΕνέργειας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, χαρακτηρίζονται ως έργα χαμηλής όχλησης, έργα εγκατάστασης ή/και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή/και επέκτασης μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων, έργα συντήρησης ή/και επισκευής δικτύων και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται απλοποιημένες διαδικασίες για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και εγκατάστασης για τα έργα αυτά, ο τρόπος καταβολής των, τυχόν, τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

δ) Στο νόμο ν.4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει, προστίθεται Παράρτημα Χ «Διαδικασία Χορήγησης / Έγκρισης Δικαιωμάτων Διέλευσης» ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο
1. Με το παρόν Παράρτημα καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο τρόπος καταβολής των σχετικών τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων καθορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 72146/2316/30−12−08 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 21/07.01.2009) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει.
3. Η χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε αιγιαλό, παραλία, χερσαία ζώνης λιμένος, συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθμένα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄ 285), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 2 – Υποβολή Αιτήσεων για την παροχή Δικαιωμάτων Διέλευσης.
1. Οι Πάροχοι αιτούνται τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
2. Ο Πάροχος με δήλωσή του καθίσταται υπεύθυνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986, να διασφαλίζει με ατομική του ευθύνη ότι τα στοιχεία που υποβάλει στους αρμόδιους φορείς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος σε ηλεκτρονική μορφή είναι επαρκή, αληθή, ακριβή και δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους αντιφάσεις.
3. Από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών προς τους αρμόδιους φορείς για την έγκριση ή την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Για τα έγγραφα που υποβάλλονται από τον αιτούντα στο Πληροφοριακό Σύστημα και δεν φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να διατηρεί, για κάθε αίτημα Δικαιωμάτων Διέλευσης, φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα σε έντυπη μορφή και να τα διαθέτει άμεσα σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιους φορείς.
ΑΡΘΡΟ 3 – Αρμόδιοι φορείς για την έγκριση και χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
Οι αρμόδιοι φορείς για την έγκριση και χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό σύστημα είναι οι ακόλουθοι:
3.1. Αρμόδιοι για την παροχή έγκρισης για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης.
Η χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση των παρακάτω αρμόδιων φορέων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
β. Σε παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
γ. Επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΓΕΕΘΑ.
δ. Επί, υπέρ ή υπό χώρων όπου είναι απαραίτητη η κοπή δένδρων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την κατά νόμο αρμόδια αρχή.
ε. Σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
στ. Για την εγκατάσταση υποδομών/κατασκευών, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της οικοδομικής άδειας από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Για την εγκατάσταση Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου και οικίσκων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) αλλά έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
ζ. Της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 37 του Ν. 3028/2002, όπως ισχύει, η οποία μπορεί αιτιολογημένα να αρνηθεί την έγκριση σε περιπτώσεις εγκατάστασης ευκολιών πλησίον μνημείων, εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, όπου ασκείται ο υποχρεωτικός προληπτικός αρχαιολογικός έλεγχος ή δύναται να ζητήσει την εκτέλεση των έργων παρουσία αρχαιολόγου.
η. Του Οργανισμού Λιμένα και Λιμενικών Ταμείων για διελεύσεις από περιοχές αρμοδιότητας τους όπου θα ακολουθούνται οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων.
θ. Σε δάση ή αναδασωτέες εκτάσεις απαιτείται η έγκριση από την κατά νόμο αρμόδια αρχή.
ι. Της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου σε περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου.
3.2. Αρμόδιοι για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
Αρμόδιοι για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης είναι:
3.2.1 Οι Δημόσιες Αρχές, οι οποίες έχουν την υποχρέωση συντήρησης του συγκεκριμένου Δημόσιου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου, ή ακινήτου ΟΤΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3.2.2 Σε περίπτωση που Δημόσια Αρχή παραχωρεί ή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε Δημόσιο ή Κοινόχρηστο Ακίνητο ή ακίνητο ΟΤΑ, ή έχει διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων ΟΤΑ ή/και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα ΟΤΑ σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με Σύμβαση Παραχώρησης, ο φορέας στον οποίο έχει παραχωρηθεί το εν λόγω δικαίωμα ή έχει διατεθεί η ελεύθερη χρήση ή έχει παραδοθεί ή παραχωρηθεί η κατοχή ή/και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης (εφεξής «Παραχωρησιούχος»), για όσο διαρκεί η Περίοδος Παραχώρησης.
ΑΡΘΡΟ 4 – Διαδικασία έγκρισης και χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
4.1. Υποβολή Δήλωσης Εργασιών Εκσκαφής
Ο ενδιαφερόμενος Πάροχος υποβάλλει, ένα μήνα πριν την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, «Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής», σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι, συνοδευόμενη από σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη όδευση και οι αντίστοιχες συντεταγμένες, σε ψηφιακή μορφή, όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος. Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα προς όλους τους χρήστες για διευκόλυνση του συντονισμού παράλληλων αιτήσεων χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης στην συγκεκριμένη περιοχή (Προσάρτημα Ι: Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής).
4.2. Υποβολή Αίτησης για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
4.2.1 Στη λήξη του χρονικού διαστήματος του ενός μήνα, ο ενδιαφερόμενος Πάροχος υποβάλλει άμεσα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αίτηση για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης σύμφωνα με το Προσάρτημα ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος και επιλέγει τους αρμόδιους φορείς για την παροχή έγκρισης για τη χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης καθώς και τον αρμόδιο φορέα για τη χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης.
4.2.2 Μετά την οριστική υποβολή της Αίτησης αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και το περιεχόμενο της αίτησης δεν τροποποιείται.
4.2.3 Ο Αιτών μεριμνά ώστε ο ηλεκτρονικός φάκελος που υποβάλλεται να είναι πλήρης.
4.2.4 Ο Αιτών επισυνάπτει τα συνοδευτικά έγγραφα στον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών περιορισμών για την αποθήκευση ή και την παρουσίαση της πληροφορίας από το Πληροφοριακό Σύστημα. Ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες για τη μορφή των εγγράφων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση που προσδιορίζει τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος.
4.2.5 Το ιστορικό εξέτασης της κάθε αίτησης τηρείται ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμο σε όλους του χρήστες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης.
4.2.6 Η αίτηση περιλαμβάνει τα παρακάτω περιοριστικώς οριζόμενα δικαιολογητικά:
α. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμό αντικλήτου, εφ’ όσον αυτό εδρεύει εκτός του Δήμου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος Παραρτήματος, η οποία περιλαμβάνει και τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που στην Υπέυθυνη Δήλωση δεν περιλαμβάνονται τα ως άνω στοιχεία του εργολάβου και των τυχόν υπεργολάβων, τότε τα στοιχεία αυτά περιέχονται σε Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τη παράγραφο 4.4.7.(δ) του παρόντος.
γ. Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, οι αντίστοιχες συντεταγμένες και οι τυπικές διατομές τομών. Με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών οι Πάροχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα την τελική διαδρομή όδευσης (as built route) με τις αντίστοιχες συντεταγμένες. Η κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων για την τελική διαδρομή όδευσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
δ. Ενδεικτικά σχέδια − περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των Ευκολιών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως: Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου και Οικίσκων. Το σχέδιο πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Οικ.72146/2316/30−12−08 (ΦΕΚ Β΄ 21/7−1−09) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει. Οι Πάροχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα, με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών διέλευσης και εγκατάστασης ευκολιών τα τελικά σχέδια εγκατάστασης με τις τελικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (as built documents). Η κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων για την τελική διαδρομή όδευσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
ε. Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της υπ’ αριθμ. 33318/3028/98 (ΦΕΚ Β΄ 1289/28.12.1998) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
στ. Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ζ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου σύμφωνα με τα ισχύοντα Ενιαία Τιμολόγια Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
η. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη Διαδρομή Όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (7) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, (8) πρόβλεψη εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων φορέων αστικών ή/και υπεραστικών συγκοινωνιών, εφόσον η εκτέλεση του έργου επηρεάζει περιοχή όπου εκτελούνται δρομολόγια καθώς και (9) τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφαλείας τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς και με τις διατάξεις του ΚΟΚ. Όπου απαιτείται, για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλλει μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης, η οποία θα εκπονείται από μηχανικό κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων. Η μελέτη υποβάλλεται εγκεκριμένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών του αρμοδίου φορέα για τη συντήρηση του οδικού τμήματος. Σε περίπτωση οδικού τμήματος αυτοκινητοδρόμων ή οδικού τμήματος που περιλαμβάνεται εντός των Ορίων Έργου που έχει ανατεθεί με Σύμβαση Παραχώρησης, η μελέτη υποβάλλεται εγκεκριμένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της Γεν. Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
θ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των Τελών Διέλευσης και των Τελών Χρήσεως Δικαιωμάτων Διέλευσης, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον υπολογισμό των τελών Διέλευσης και των τελών χρήσεως Δικαιωμάτων Διέλευσης, τον οποίο θα πρέπει και να επαληθεύει ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης.
4.2.7 Κάθε αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης:
α. αν είναι αναρμόδιος, ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα δηλώνοντας παράλληλα ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας και προωθεί την αίτηση σε αυτόν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή το Πληροφοριακό Σύστημα αποδίδει νέο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής στην αίτηση.
β. αν είναι αρμόδιος, ενημερώνει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, τον πάροχο:
1) ότι απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφής, εφόσον:
• δεν έχει προηγηθεί υποβολή της Δήλωσης Εργασιών Εκσκαφής σύμφωνα με την παρ. 4.1 ή
• δεν έχει υποβληθεί στην ορισμένη προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 ή
• έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου στο οποίο δεν έχει δικαίωμα εκσκαφής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5
• συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 6
2) ή ότι ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.6 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο φορέας χορήγησης εκτιμά ότι απαιτείται η έγκριση και από φορείς της παραγράφου 3.1 που ο αιτών δεν έχει δηλώσει κατά την εισαγωγή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα, επιλέγει ο ίδιος στο Πληροφοριακό Σύστημα και τους φορείς αυτούς.
3) ή ότι ο φάκελος αίτησης είναι ελλιπής και απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εκ νέου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και η προθεσμία εξέτασης της αίτησης εκκινεί εκ νέου.
4.2.8 Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έγκριση από άλλους αρμόδιους φορείς, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.4 για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης.
4.3. Διαδικασία παροχής εγκρίσεων για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
4.3.1 Κάθε αρμόδιος φορέας για την παροχή έγκρισης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης, εφόσον η αίτηση δεν έχει απορριφθεί από τον φορέα χορήγησης, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης:
α. αν είναι αναρμόδιος, ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα δηλώνοντας παράλληλα ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας και προωθεί την αίτηση σε αυτόν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, ή
β. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος παρουσιάζει ελλείψεις απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση λόγω ελλείψεων των απαιτούμενων εγγράφων προσδιορίζοντας αυτά με σαφήνεια μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εκ νέου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος προς το φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και η προθεσμία εξέτασης της αίτησης εκκινεί εκ νέου.
4.3.2 Ο αρμόδιος φορέας για την παροχή έγκρισης για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης αποφασίζει αιτιολογημένα για την παροχή έγκρισης ή μη, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα.
4.3.3 Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά εκ νέου υποβολή αίτησης, λόγω τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης και είχε παρασχεθεί έγκριση στην αρχική αίτηση, η προθεσμία της παραγράφου 4.3.2 μειώνεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα.
4.3.4 Σε περίπτωση παροχής έγκρισης, η Έγκριση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται στον αιτούντα. Το ελάχιστο περιεχόμενο της Έγκρισης Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης καθορίζεται στο Προσάρτημα ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος.
4.3.5 Εάν υπάρχουν λόγοι που αφορούν (1) στην προστασία του περιβάλλοντος, (2) στην προστασία της δημόσιας υγείας, (3) στην προστασία της εθνικής άμυνας, (4) στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, ο φορέας έγκρισης απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση προσδιορίζοντας με σαφήνεια τους λόγους απόρριψης μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Ο φορέας έγκρισης προτείνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εναλλακτικούς τρόπους όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόρριψη αναρτάται άμεσα στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στον αιτούντα.
4.3.6 Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία της παραγράφου 4.3.2 των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ή της παραγράφου 4.3.3 των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, η έγκριση τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύναται να εκδίδει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος το έντυπο «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ» το οποίο επέχει θέση έγκρισης. Η αυτοδίκαιη Έγκριση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
4.3.7 Ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παροχής εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.
4.4 Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
4.4.1 Αν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, ο αρμόδιος φορέας αποφασίζει αιτιολογημένα για τη χορήγηση ή μη, Δικαιωμάτων Διέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά εκ νέου υποβολή αίτησης μετά από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης (σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.4), η ανωτέρω προθεσμία μειώνεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.
4.4.2 Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν (1) στην προστασία του περιβάλλοντος, (2) στην προστασία της δημόσιας υγείας, (3) στην προστασία της εθνικής άμυνας, (4) στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, (5) λόγους προστασίας δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ή (6) εάν η αίτηση έχει απορριφθεί από φορέα από τον οποίο απαιτείται η προηγούμενη έγκριση. Ο φορέας χορήγησης προτείνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εναλλακτικούς τρόπους όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόρριψη αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται άμεσα στον αιτούντα.
4.4.3 Σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντα σχετικά με την απόρριψη της αίτησης του, ο αιτών δύναται να παραπέμψει την υπόθεση σε επιτροπή διαμεσολάβησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση της EETT και η οποία καλεί τα εμπλεκόμενα μέλη καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά. Η εν λόγω επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση, καθορίζει το ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης.
4.4.4 Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί και προταθεί τροποποίηση της διαδρομής όδευσης, ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση, για το ίδιο Δικαίωμα Διέλευσης, για την οποία δεν απαιτείται η εκ νέου Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής και στην οποία επισημαίνει τις τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική αίτηση.
4.4.5 Στη περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης αποφασίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ή σαράντα (40) ημερών της παρ. 4.4.1, αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα, Ειδοποίηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης, σύμφωνα με το Προσάρτημα ΙV και ζητά από τον Πάροχο την Υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων της παραγράφου 4.4.7 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Μετά την υποβολή των εν λόγω στοιχείων και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και την κοινοποιεί άμεσα στον αιτούντα.
4.4.6 Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία της παρ. 4.4.1 των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών ή σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να εκδοθεί η Ειδοποίηση της παραγράφου 4.4.5 ή να απορριφθεί η αίτηση, η Ειδοποίηση Χορήγησης Δικαιώματος εκδίδεται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύναται να εκδίδει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ», (Προσάρτημα IV) και υποβάλει τα στοιχεία της παρ. 4.4.7, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
4.4.7 Ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει στον αρμόδιο φορέα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης χορήγησης ή την αυτοδίκαιη έκδοση τυποποιημένης ειδοποίησης χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών, τα ακόλουθα:
α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπέρ του εκάστοτε αρμόδιου φορέα, το ύψος της οποίας ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.6. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών, πλέον δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο της διάρκειάς της και εφόσον δεν έχει ανακύψει λόγος για την κατάπτωσή της, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο.
β. Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού σχετικά με την καταβολή των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τα οποία καθορίζονται σε Κανονισμό που εκδίδει η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
γ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης οποιασδήποτε αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων κατά τη διάρκεια ή ευκαιρία των εργασιών εκτέλεσης του έργου, συντήρησης αυτού και αποκατάστασης της περιοχής εργασιών περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημιάς περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων που δικαιολογεί η έκταση και η διάρκεια των εργασιών. Ο Πάροχος θα εξασφαλίσει ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει το Ελληνικό Δημόσιο, το φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης (σε περίπτωση που δεν είναι το Ελληνικό Δημόσιο), τον Πάροχο και τους τυχόν υπεργολάβους του, καθώς και το πάσης φύσης προσωπικό που απασχολείται με οποίαδήποτε σχέση εργασίας στους ανωτέρω στα πλαίσια υλοποίησης των απαιτούμενων εργασιών. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται και η απορρέουσα εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα ευθύνη προστήσαντος. Το ασφαλιστήριο θα αποζημιώνει αξιώσεις για ζημιές ή γεγονότα τα οποία συνέβησαν εντός του χρόνου ασφάλισης και έχουν εγερθεί ακόμη και μετά τη λήξη ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου για όσο χρόνο ορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία για τη παραγραφή αυτών.
Κατά την υποβολή, είναι επιτρεπτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να έχει τη μορφή δεσμευτικώς υπογεγραμμένου σχεδίου ασφάλισης ή Βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης στην οποία θα περιέχονται οι όροι της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση η πλήρης ασφαλιστική σύμβαση θα πρέπει να υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, εφόσον αυτά δεν ήταν διαθέσιμα και δεν περιλαμβανόταν στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4.2.6.(β) που είχε υποβληθεί με την Αίτηση.
4.4.8 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει το σύνολο των στοιχείων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.7 του παρόντος άρθρου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ή τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα από τον αρμόδιο για τη χορήγηση του Δικαιώματος Διέλευσης φορέα, τότε ο αρμόδιος φορέας δεν προβαίνει σε χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης· εισάγει στο σύστημα Ειδοποίηση Απόρριψης της χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τάσει προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την προσκόμιση ή την επανυποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Σε περίπτωση που εντός της ως άνω προθεσμίας ο Πάροχος υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία της παραγράφου 4.4.7, ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή, αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και την κοινοποιεί άμεσα στον αιτούντα. Σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτει την αίτηση και κοινοποιεί την απόρριψη στον αιτούντα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας προσκόμισης ή επανυποβολής των απαιτούμενων στοιχείων. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δεν ανταποκριθεί μετά την υποβολή των στοιχείων, εντός των προαναφερθέντων προθεσμιών είκοσι (20) και δέκα (10) ημερών, τότε ο Πάροχος δύναται να εκδίδει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ». Το εν λόγω έντυπο επέχει θέση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης. Η αυτοδίκαιη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Στην περίπτωση αυτοδίκαιης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης, ο Πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούται να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του αρμοδίου φορέα χορήγησης.
4.4.9 Στη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Προσάρτημα V του παρόντος Παραρτήματος, προσδιορίζονται τουλάχιστον τα εξής:
α. Η τελική διαδρομή όδευσης.
β. Η συνολική διάρκεια των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή τους και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών δε δύναται να είναι προγενέστερη από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραίτητων εγγράφων όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.4.7 και της ημερομηνίας έκδοσης των αποφάσεων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας με τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος. Η προθεσμία πλήρους αποκατάστασης των τομών και των παντοειδών φθορών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από το πέρας των εργασιών. Στην περίπτωση που οι οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εγκρίνουν την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης υπό την προϋπόθεση επίβλεψης των έργων από αρχαιολόγο, το χρονοδιάγραμμα εργασιών καθορίζεται εφόσον η οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων ορίσει αρχαιολόγο ή ο αιτών δηλώσει ότι θα διασφαλίσει ο ίδιος την παρουσία αρχαιολόγου.
γ. Το ύψος των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται σε Κανονισμό που εκδίδει η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού, στον οποίο θα πρέπει να κατατίθενται τα τέλη αυτά.
δ. Τα στοιχεία των δικαιολογητικών της παρ. 4.4.7 του παρόντος.
ε. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα στοιχεία του φακέλου.
4.4.10 Σε περίπτωση που το δικαίωμα διέλευσης χορηγείται από φορέα της παρ. 3.2.2, τότε, εάν απαιτηθεί από το φορέα, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα στοιχεία του φακέλου, περιλαμβάνονται και σε ιδιωτικό συμφωνητικό που συνάπτεται με τον αιτούντα, πριν τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης.
4.4.11 Η χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης επέχει ταυτόχρονα θέση άδειας εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών, εφόσον αυτές προβλέπονται στο περιεχόμενό της και θεωρείται υποχρεωτικά και με μέριμνα του Παρόχου από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Οι αρμόδιοι φορείς για την χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης τηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα του συνόλου των θεωρημένων, κατά τα ως άνω, εγγράφων. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται εργασίες σε χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος, τα ως άνω έγγραφα θεωρούνται και από την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.
4.4.12 Η αναφερόμενη στην παράγραφο 4.4.9 του παρόντος χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα σύνδεσης των σχετικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ) για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
4.4.13 Σε περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης από πάροχο μη δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλες οι ανωτέρω προθεσμίες του παρόντος Άρθρου 4 διπλασιάζονται.
ΑΡΘΡΟ 5 – Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
1. Κατά το χρονικό διάστημα του ενός μήνα που εκκινεί από την υποβολή δήλωσης εργασιών εκσκαφής (εφεξής «πρώτη δήλωση εργασιών εκσκαφής»), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του παρόντος, όσοι Πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου, υποβάλλουν (α) σχετική «Δήλωση εργασιών εκσκαφής» εντός ενός μήνα από την υποβολή της πρώτης δήλωση εργασιών εκσκαφής στο πληροφοριακό σύστημα και (β) αίτηση για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης με την ημερομηνία λήξης του ενός μήνα από την υποβολή της πρώτης δήλωσης εργασιών εκσκαφής μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η οποία και διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
2. Πάροχοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν «Δήλωση εργασιών εκσκαφής» εντός του ως άνω ενός μηνός, δεν έχουν δικαίωμα εκσκαφής για έξι (6) μήνες από το πέρας του ως άνω μήνα εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εκσκαφής. Εξαιρούνται: α) Εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως πεντακόσια (500) μέτρα από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, β) Εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενός παρόχου με εξοπλισμό άλλου παρόχου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε απόσταση έως πεντακόσια (500) μέτρα, για τις οποίες μπορεί να γίνει εκσκαφή και εντός του εξαμήνου, από οποιονδήποτε πάροχο δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης δύναται να επιβάλλει στους Παρόχους υποχρέωση κοινής ή/και παράλληλης όδευσης ή/και παράλληλης εκσκαφής ή/και κοινής αποκατάστασης οδοστρώματος και δύναται να υποδεικνύει τον επιθυμητό προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών τους κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών.
4. Ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης, να ενημερώσει όλους τους Παρόχους που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις εργασιών εκσκαφής για την ίδια περιοχή, ότι εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 6 – Συντονισμός εργασιών έργων αρμόδιων φορέων για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
1. Οι αρμόδιοι φορείς για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου οδοποιίας ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα για τις προγραμματισμένες εργασίες δημοσιεύοντας σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη όδευση.
2. Οποιοσδήποτε Πάροχος επιθυμεί να αιτηθεί Εργασίες Εκσκαφής για τις οδεύσεις της παραγράφου 1 οφείλει να υποβάλει τα σχετικά αιτήματα το αργότερο εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών από τον αρμόδιο φορέα. Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δύνανται να απορρίπτονται για διάστημα έως και ένα (1) έτος από την έναρξη των εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης έχει τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4.1 και του άρθρου 5 του παρόντος Παραρτήματος.
ΑΡΘΡΟ 7 – Απαιτούμενες ενέργειες και κοινοποιήσεις πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής
1. Σε περίπτωση που η αναγραφόμενη ημερομηνία έναρξης ή η διάρκεια των εργασιών στη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί, ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει μέσω του Πληροφοριακού συστήματος και εγγράφως στον αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης τη νέα ημερομηνία έναρξης ή τη νέα διάρκεια τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση ο αρμόδιος φορέας δύναται να απορρίψει τις τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιώντας στον Πάροχο εναλλακτικές προτάσεις, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι συναινεί με την αλλαγή. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 2.
2. Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης εργασιών, ο Πάροχος προβαίνει σε έγγραφο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας προς τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του ΚΟΚ (ν.2696/1999, όπως εκάστοτε ισχύει) και τις τυχόν λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτείται η συναίνεσή τους πριν την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στο έγγραφο αίτημα το οποίο κοινοποιείται και στον αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης, περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες για την έκδοση των Αποφάσεων Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας πληροφορίες όπως περιέχονται στη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και κατ΄ελάχιστον περιγράφονται τα προς εκτέλεση έργα και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί, η τελική διαδρομή όδευσης, τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφαλείας με σαφή προσδιορισμό των οδικών τμημάτων που εφαρμόζονται και των τυχόν φάσεων/υποφάσεων, η πρόβλεψη εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, η ημερομηνία άρσης των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφάλειας. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του παρόχου ότι το αίτημα για την έκδοση Απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας είναι σύμφωνο με τους όρους του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης και όπου απαιτείται από σκαρίφημα-σχέδιο, τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων φορέων αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών και την εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Πάροχο πριν ή και κατά τη διάρκεια των εργασιών, ότι απαιτείται παράταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της Απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας, τότε σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της ισχύος της Απόφασης γνωστοποιεί μέσω του Πληροφοριακού συστήματος και εγγράφως στον αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης την αιτούμενη παράταση και παράλληλα υποβάλλει έγγραφο αίτημα παράτασης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που είχε υποβληθεί το αρχικό αίτημα για την έκδοση Απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας. Ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης κοινοποιεί τη συναίνεση ή την απόρριψή του επί του αιτήματος παράτασης στον Πάροχο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και εγγράφως στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στους οποίους είχε αποσταλεί το αρχικό έγγραφο αίτημα. Εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από τους εμπλεκόμενους τότε είναι δυνατή η έκδοση παράτασης της Απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, διαφορετικά ο Πάροχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης μέχρι την ημερομηνία της αρχικά εκδοθείσας Απόφασης και να συνεχίσει την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί έπειτα από νέο αίτημά του.
4. Πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής, η χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης καθώς και η Απόφαση Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας κοινοποιείται ή/και νομίμως γνωστοποιείται, με μέριμνα του Παρόχου, ως εξής:
α. στο οικείο τμήμα Τροχαίας για έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων από τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διατάξεων κατά την εκτέλεση του έργου και τον προγραμματισμό τυχόν παρεμβάσεων στην κυκλοφορία στις περιπτώσεις που προβλέπονται έργα σε οδούς και αφού έχει λάβει τη σχετική θεώρηση από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.
β. Στους κατά περίπτωση αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς, εφόσον οι εργασίες εκτελούνται πλησίον λεωφορειόδρομου, σιδηροτροχιάς ή οδού μέσω της οποίας εκτελούνται δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς
γ. Στην οικεία Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, σε περίπτωση που δεν είναι ο αρμόδιος φορέας του άρθρου 3 χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και εφόσον ο χώρος επί, υπέρ ή υπό του οποίου ζητούνται Δικαιώματα Διέλευσης εμπίπτει στα όρια της διοικητικής της περιφέρειας.
δ. Στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για δικαιώματα επί τμημάτων εθνικής οδού εκτός σχεδίου πόλης.
ε. Στη Δ/νση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης και στη κατά περίπτωση αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ Κατασκευής Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δικαιώματα επί, υπό ή υπέρ αυτοκινητοδρόμων και οδικών τμημάτων που περιλαμβάνονται εντός των Ορίων Έργων που έχουν ανατεθεί με Συμβάσεις Παραχώρησης και χορηγούνται από τους φορείς της παρ. 3.2.2.
στ. Στους αρμόδιους φορείς παροχής Έγκρισης Χορήγησης Δικαιωμάτος Διέλευσης της παρ. 3.1.
ζ. Στους αρμόδιους φορείς των οδικών δικτύων που βρίσκονται εγγύς της περιοχής χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης (εφόσον δεν ταυτίζονται με το φορέα χορήγησης) και η λειτουργία τους επηρεάζεται από την εκτέλεση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 8 – Λοιπές Υποχρεώσεις των Παρόχων
1. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, οι δικαιούχοι Πάροχοι τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης που ορίζονται στο παρόν.
2. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε διαδρομή όπου υπάρχει σήμανση ότι είναι εγκατεστημένο δίκτυο υψηλής ή μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι δικαιούχοι Πάροχοι οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
3. Ο Πάροχος γνωστοποιεί στον αρμόδιο φορέα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Δικαίωμα Διέλευσης που του χορηγήθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και στους φορείς του άρθρου 7 παρ. 4 του παρόντος Παραρτήματος.
4. Ο Πάροχος γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την προγραμματισμένη συντήρηση στο δίκτυό του με έγγραφο αίτημα στον αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ο αρμόδιος φορέας δύναται να απορρίψει το αίτημα γνωστοποιώντας στο Πάροχο τους λόγους της απόρριψης ή/και εναλλακτικές ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Ο αρμόδιος φορέας κοινοποιεί τη συναίνεση ή την απόρριψή του επί του αιτήματος στο Πάροχο εγγράφως. Στη συνέχεια και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών, ο Πάροχος υποβάλλει έγγραφο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας προς τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις τυχόν λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτείται η συναίνεσή τους πριν την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στο αίτημα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 7, παρ. 2, γίνεται μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης (εφόσον υφίσταται), του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης και της συναίνεσης του αρμοδίου φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η συναίνεση του αρμοδίου φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης με την Απόφαση Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας κοινοποιείται επίσης και στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 4 του παρόντος Παραρτήματος.
5. Η εκτέλεση του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΚΟΚ και τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς. Για τη σήμανση και τα μέτρα ασφαλείας ο Πάροχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και θα ισχύουν, κατά περίπτωση, οι αυστηρότερες διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο Πάροχος υποχρεούται να προγραμματίζει το κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας ή τον αποκλεισμό/περιορισμό μέρους του οδοστρώματος κατά το δυνατόν σε περιόδους κατά τις οποίες η προβλεπόμενη κυκλοφορία είναι μικρότερη από την κυκλοφοριακή ικανότητα της παραμένουσας σε κυκλοφοριακή χρήση διατομής. Το κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας, ή άλλοι συναφείς περιορισμοί της διατομής του οδοστρώματος για την εκτέλεση εργασιών, τη συντήρηση ή άλλους σκοπούς πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο ώστε η όχληση στη κυκλοφορία, τη διέλευση των πεζών και τις όμορες ιδιοκτησίες να είναι η μικρότερη δυνατή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, όπως επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, οι εργασίες εκτελούνται, με μόνη προϋπόθεση την Απόφαση των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Τροχαίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τον αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις τυχόν λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που, υπό κανονικές συνθήκες, θα απαιτούνταν η συναίνεσή τους πριν την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να επιτρέπεται οι εργασίες αυτές να εκτελούνται και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
6. Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης που εκτελεί βάσει των Δικαιωμάτων Διέλευσης που του χορηγήθηκαν, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων. Επίσης, ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διερευνά την περιοχή των εργασιών για την ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και δικτύων άλλων Παρόχων και να μεριμνά ώστε να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν με ασφάλεια και να μην προκληθούν φθορές στα υφιστάμενα δίκτυα.
7. Σε περιπτώσεις που οι εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών απαιτούν και εργασίες εκσκαφής ή επέμβασης σε υφιστάμενη υποδομή, ο Πάροχος καταθέτει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης προϋπολογισμό εργασιών αποκατάστασης και αντίστοιχη εγγυητική επιστολή διάρκειας έξι (6) μηνών και ύψους ίσου με το κόστος των εργασιών αποκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από τη έναρξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 4.4.7, δεν υποβάλλεται νέα εγγυητική επιστολή για τις εργασίες συντήρησης/αποκατάστασης. Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 4.4.7 αλλά η εγγυητική δεν έχει λήξει, η νέα εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ίση με το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της εγγυητικής της παραγράφου 4.4.7 έως την ημερομηνία που προκύπτει για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης. Σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών τα ανωτέρω κατατίθενται πριν την έναρξη των εργασιών, ενώ σε περίπτωση επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης μετά από βλάβη τα ανωτέρω κατατίθενται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
8. Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ατόμου ή μέσου, οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλήψεις του Παρόχου, των υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του, ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση, μέτρα ασφαλείας, για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.
9. Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο των χορηγηθέντων σε αυτόν Δικαιωμάτων Διέλευσης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου δημόσιου φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των εργασιών, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλες τις υποδομές (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των εργασιών και να δηλώσει εγγράφως στον αρμόδιο φορέα την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Ο Πάροχος υποχρεούται να αποκαθιστά πλήρως τις τομές και παντοειδείς φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλεί¬ας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από του πέρατος των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τα τμήματα των οδών που έλαβαν χώρα οι εργασίες παραδίδονται στην κυκλοφορία αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι λειτουργικά, ελεύθερα από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κτλ. και αφού αρθούν τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των παραγράφων 4.4.7 (α) και 8.7 διαπιστωθούν από τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του χώρου εργασιών να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν. Αν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες και τομές του οδοστρώματος ή δεν αποκατασταθούν εντέχνως και επαρκώς οι παντοειδείς φθορές που έχουν προκληθεί σε υποδομές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης, κατά την κρίση του οικείου φορέα συ¬ντήρησης, ο φορέας αυτός αποκαθιστά τη βλάβη εις βάρος και για λογαριασμό του Παρόχου και περαιτέρω βεβαιώνει και εισπράττει τη σχετική δαπάνη κατά τις διατάξεις είσπραξης των δη¬μοσίων εσόδων ή άλλων ειδικών διατάξεων που μπορεί να τύχουν εφαρμογής ή προβαίνει σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του.
10. Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. οικ.72146/2316/30.12.08 (ΦΕΚ Β΄ 21/07.01.2009) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:
• την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
• την ασφαλή διέλευση οχημάτων
• την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
• την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
• την κατάλληλη οδική σήμανση, περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς
• τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων
• την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, την έκτακτη διακίνηση ασθενών, την τροφοδοσία επιχειρήσεων
11. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, σε κατάλληλη θέση που δεν θα αποτελεί εμπόδιο ή κίνδυνο για τη κυκλοφορία, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης.
12. Με μέριμνα του Παρόχου θα πρέπει να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
13. Ο Πάροχος οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τον ΚΟΚ και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και λοιπά προστατευτικά μέτρα, να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές του και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή κινδύνων σύγχυσης από τους χρήστες της τυχόν φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων εκτελουμένων έργων με την τυχόν φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.
14. Στην περίπτωση που Πάροχος αιτηθεί διέλευση από αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης που διαθέτει δίκτυο σωληνώσεων, μετά σχετικών φρεατίων, οφείλει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συνεγκατάστασης του δικτύου του εντός του δικτύου του φορέα, και εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε να προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος Δικαιωμάτων Διέλευσης. Στην περίπτωση συνεγκατάστασης ο Πάροχος απαλλάσσεται της καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης και υποχρεούται σε καταβολή τελών συνεγκατάτασης. ΑΡΘΡΟ 9 – Λοιπές Υποχρεώσεις των αρμοδίων Φορέων για την έγκριση και χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης
1. Οι αρμόδιοι Φορείς για την έγκριση ή χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης της παρούσας, κατά την έγκριση ή χορήγηση αντίστοιχα Δικαιωμάτων Διέλευσης, ακολουθούν αποκλειστικά και μόνο τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ίσης μεταχείρισης.
2. Οι αρμόδιοι Φορείς για την έγκριση ή χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης της παρούσας μεριμνούν για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού τους σχετικά με τις προβλεπόμενες στην παρούσα υποχρεώσεις τους, ως προς τη διαδικασία έγκρισης ή χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης.
3. Στις περιπτώσεις, που οι ως άνω αρμόδιοι για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Φορείς διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για τα δικαιώματα διέλευσης.
4. Οι αρμόδιοι Φορείς δημοσιεύουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα τους, καθώς επίσης χορηγούν σε κάθε ενδιαφερόμενο Πάροχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τις τυχόν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, πέραν αυτών που προσδιορίζονται από την υπ’ αριθμ. οικ.72146/2316/30.12.08, (ΦΕΚ Β΄ 21 / 07.01.2009) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων εντός των χώρων αρμοδιότητάς τους.
5. Οι αρμόδιοι Φορείς χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών που απορρέουν από τα χορηγηθέντα Δικαιώματα Διέλευσης και προτείνουν, αν απαιτηθεί, στον Πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.
6. Σε περίπτωση που ο Πάροχος ή/και ο υπεύθυνος εργασιών του έργου δεν συμμορφώνεται προς τις προφορικές και γραπτές υποδείξεις των αρμόδιων Φορέων, μετά από δύο γραπτές συστάσεις, τότε ο αρμόδιος φορέας έχει δικαίωμα ανάκλησης του δικαιώματος διέλευσης που έχει χορηγήσει και κατάπτωσης υπέρ του της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Η ενημέρωση του Παρόχου και των αρμόδιων φορέων, για την ανάκληση του εν λόγω δικαιώματος διέλευσης γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και κοινοποιείται εγγράφως στους εμπλεκόμενους φορείς που δεν έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα.
7. Οι αρμόδιοι Φορείς, οι οποίοι προβαίνουν σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγκατάστασης της απολύτως αναγκαίας και κατάλληλης υποδομής στην οποία θα φιλοξενηθούν οι επηρεαζόμενες υφιστάμενες δικτυακές υποδομές, εφόσον αυτή απαιτείται. Η μεταφορά αυτών καθώς και η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη και έξοδα των Παρόχων.
ΑΡΘΡΟ 10 – Τρόπος καταβολής Τελών Δικαιωμάτων Διέλευσης και Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και δικαιούχοι είσπραξης αυτών
1. Ο υπολογισμός των τελών που αφορούν σε Δικαιώματα Διέλευσης και σε χρήση Δικαιωμάτων Διέλευσης και ο τρόπος καταβολής αυτών γίνεται δυνάμει διατάξεων του Κανονισμού που εκδίδει η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Τα Τέλη Δικαιωμάτων Διέλευσης και Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης καταβάλλονται από τον εκάστοτε Πάροχο στους φορείς χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης. Στην περίπτωση αρμόδιου φορέα της παρ. 3.2.2 τα προβλεπόμενα τέλη κατατίθενται σε τηρούμενο Λογαριασμό Εσόδων στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης.
2. Σε περίπτωση μή εμπρόθεσμης καταβολής των Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τότε, η είσπραξή τους δύναται να γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει, ή άλλων ειδικών διατάξεων που μπορούν να τύχουν εφαρμογής.
ΑΡΘΡΟ 11 – Μεταβατικές Διατάξεις
1. Πάροχοι που επιθυμούν να αιτηθούν την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, από την δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, που καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, ακολουθούν την κάτωθι διαδικασία:
1.1. Υποβάλλουν, στους αρμόδιους φορείς για την έγκριση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης, αίτηση για την παροχή έγκρισης (Προσάρτημα VI), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2.6, εξαιρουμένων των στοιχείων η(8), η(9) και θ.
1.2. O αρμόδιος φορέας για την παροχή έγκρισης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης:
α. αν είναι αναρμόδιος, επιστρέφει στον πάροχο τον σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα τον αρμόδιο Φορέα για την παροχή της αιτούμενης έγκρισης.
β. αν είναι αρμόδιος και η αίτηση παρουσιάζει ελλείψεις απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση λόγω ελλείψεων των απαιτούμενων εγγράφων προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εκ νέου.
1.3. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης να αποφασίσουν αιτιολογημένα για την παροχή έγκρισης ή μη, της χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης.
1.4. Εάν υπάρχουν λόγοι που αφορούν (1) στην προστασία του περιβάλλοντος, (2) στην προστασία της δημόσιας υγείας, (3) στην προστασία της εθνικής άμυνας, (4) στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, τότε ο φορέας έγκρισης απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τους λόγους απόρριψης. Ο φορέας έγκρισης προτείνει εναλλακτικούς τρόπους όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση παροχής έγκρισης ή μη κοινοποιείται στον πάροχο.
1.5. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ημερομηνίες παροχής έγκρισης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τότε η παροχή έγκρισης Δικαιωμάτων Διέλευσης τεκμαίρεται ότι χορηγείται αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Πάροχος επιδίδει στους αρμόδιους φορείς εξωδίκως υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας. Η εξώδικη δήλωση του Παρόχου, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά επίδοσης και αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση έγκρισης. Η αυτοδίκαιη έγκριση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
1.6. Με την απόκτηση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, οι πάροχοι υποβάλλουν στους αρμόδιους φορείς για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης αίτηση για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2.6, προσκομίζοντας τις σχετικές εγκρίσεις.
1.7. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης:
α. αν είναι αναρμόδιος, επιστρέφει στον πάροχο τον σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα τον αρμόδιο Φορέα για την χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης.
β. αν είναι αρμόδιος και η αίτηση είναι ελλιπής απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εκ νέου.
1.8. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν (1) στην προστασία του περιβάλλοντος, (2) στην προστασία της δημόσιας υγείας, (3) στην προστασία της εθνικής άμυνας, (4) στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, (5) λόγους προστασίας δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ο φορέας χορήγησης προτείνει εναλλακτικούς τρόπους όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η χορήγηση ή μη των Δικαιωμάτων Διέλευσης κοινοποιείται στον Πάροχο.
1.9. Στην περίπτωση που προταθεί τροποποίηση της διαδρομής όδευσης ο αιτών υποβάλλει εκ νέου την αίτηση προς τους αρμόδιους φορείς παροχής έγκρισης, οι οποίοι οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης να αποφασίσουν αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης. Ο αιτών κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις στον αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης.
1.10. Οι αρμόδιοι φορείς για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης οφείλουν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης να αποφασίσουν αιτιολογημένα εαν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή μή των Δικαιωμάτων Διέλευσης. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά εκ νέου υποβολή αίτησης λόγω αιτήματος τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης (σύμφωνα με την παράγραφο 1.9), η ανωτέρω προθεσμία μειώνεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
1.11. Στην περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης αποφασίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης, τότε εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ή είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών της παρ. 1.10, αποστέλλει Ειδοποίηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και ζητά από τον Πάροχο την Υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων της παραγράφου 4.4.7 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Μετά την υποβολή των εν λόγω στοιχείων και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης εκδίδει και αποστέλλει στον Πάροχο τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης.
1.12. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία της παρ. 1.10 των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ή είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να εκδοθεί η Ειδοποίηση της παραγράφου 1.11 ή να απορριφθεί η αίτηση, τότε τεκμαίρεται ότι η Ειδοποίηση Χορήγησης εκδίδεται αυτοδίκαια στην ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας και ο Πάροχος δικαιούται να υποβάλει τα στοιχεία της παρ. 4.4.7, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
1.13. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει το σύνολο των στοιχείων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.7, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ή τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα από τον αρμόδιο για τη χορήγηση του Δικαιώματος Διέλευσης φορέα, τότε ο αρμόδιος φορέας δεν προβαίνει σε χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και θέτει εγγράφως προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την προσκόμιση ή την επανυποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Σε περίπτωση που εντός της ως άνω προθεσμίας ο Πάροχος υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία της παραγράφου 4.4.7 ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης εντόςδέκα (10) ημερολογιακών ημερών εκδίδει τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης και την κοινοποιεί άμεσα στον αιτούντα. Σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτει την αίτηση και κοινοποιεί την απόρριψη στον αιτούντα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας προσκόμισης ή επανυποβολής των απαιτούμενων στοιχείων. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης δεν ανταποκριθεί μετά την υποβολή των στοιχείων, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών είκοσι (20) και δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, τότε η παροχή χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης τεκμαίρεται ότι χορηγείται αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος επιδίδει στον αρμόδιο φορέα εξωδίκως υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας. Η εξώδικη δήλωση του Παρόχου, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά επίδοσης και αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση χορήγησης και θεωρείται ακολούθως από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ο Πάροχος δικαιούται να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη διέλευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του αρμοδίου φορέα χορήγησης. Η αυτοδίκαιη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
1.14. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από Πάροχο μή δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλες οι ανωτέρω προθεσμίες διπλασιάζονται. Οι παράγραφοι 4.4.9 έως 4.4.13, καθώς και τα άρθρα 7, 8, 9 και 10 ισχύουν ως έχουν. Όπου στα προαναφερθέντα σημεία αναφέρεται ειδοποίηση ή ενημέρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, αυτή θα γίνεται εγγράφως.
2. Ο υπολογισμός τελών θα γίνεται σύμφωνα με την Απόφαση 528/075/23.06.2009 (ΦΕΚ Β 1375/10.06.2009) της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει, ή με οποιοδήποτε νεώτερο σχετικό Κανονισμό εκδοθεί με βάση τις διατάξης του παρόντος νόμου. Όροι και διατάξεις του ως άνω Κανονισμού που διαφοροποιούνται σε σχέση με τον παρόντα νόμο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται με τον παρόντα νόμο.
3. Τυχόν τέλη που δεν έχουν καταβληθεί, ή που εκκρεμεί η καταβολή τους, έως την έκδοση του παρόντος νόμου, οι Πάροχοι υποχρεούνται να τα καταβάλλουν αναδρομικά στους αρμόδιους φορείς όπως καθορίζονται με τον παρόντα νόμο.
4. Αιτήματα χορήγησης ή έγκρισης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης που έχουν υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς πριν την έκδοση του παρόντος νόμου εξετάζονται με τις ισχύουσες, κατά την ημερομηνία υποβολής τους, διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 12 – Προσάρτηση Προσαρτημάτων
Προσαρτώνται στο παρόν Παράρτημα, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, τα παρακάτω Προσαρτήματα:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι – Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής
[Τίτλος αρμόδιου Φορέα]
Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Αρ. Πρωτ.: ______
Πληροφορίες:
[Οδός] [Αριθμός]
[Πόλη]

[Όνομα] [Επώνυμο]
Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
e-mail: XXXX@XXXX.gr
Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Αρ. Πρωτ.: ______

Υπόδειγμα Δήλωσης Εργασιών Εκσκαφής
[ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙOY ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ]
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία
Χρέωση
ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Προς
[Τίτλος Αρμόδιου Φορέα]
Στοιχεία Παρόχου
Τίτλος:…………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………
ΑΦΜ:…………………………………………ΔΟΥ:…………………………………………..
Ονοματεπώνυμο Αντικλήτου:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:…………………………………………………………………………………………..
Σας υποβάλλουμε τη Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής συνοδευόμενη από σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου με επισήμανση της προτεινόμενης όδευσης και τις αντίστοιχες συντεταγμένες σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και του Παραρτήματος Χ του Ν.4070/2012.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Αίτησης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης
[ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ]
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία
Χρέωση

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Προς
[Τίτλος Αρμόδιου Φορέα]
Στοιχεία Παρόχου
Τίτλος:…………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………
ΑΦΜ:…………………………………………ΔΟΥ:…………………………………………..
Ονοματεπώνυμο Αντίκλητου:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:…………………………………………………………………………………………..
Στοιχεία Εργολάβου
Επωνυμία:
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου έργου:
Ταχ. Δ/νση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και του Παραρτήματος Χ του Ν.4070/2012 «Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης», δικαιώματα διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητάς σας του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω.

1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής:
i) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
ii) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
iii) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
iv) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
v) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.

2. Εγκατάσταση εναέριων δικτύων ως εξής:
i) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
ii) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
iii) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
iv) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
v) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.

3. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
i) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
ii) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
iii) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
iv) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
v) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.

4. Εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου ως εξής:
i) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
ii) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
iii) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
iv) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
v) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.

Για τον αιτούντα Πάροχο

[υπογραφή]/[σφραγίδα]
[ημερομηνία]

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.6 του άρθρου 4 του Παραρτήματος Χ του ν.4070/2012 για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης από εξουσιοδοτημένο στέλεχος του αρμόδιου Φορέα χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και συμπληρώνεται το αντίστοιχο σημείο του πίνακα).
Υπάρχει Δεν υπάρχει
Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμό αντικλήτου, εφ’ όσον αυτό εδρεύει εκτός του Δήμου.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης.
Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, οι αντίστοιχες συντεταγμένες και οι τυπικές διατομές τομών.
Ενδεικτικά σχέδια − περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των Ευκολιών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως: Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου και Οικίσκων.
Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της υπ’ αριθμ. 33318/3028/98 (ΦΕΚ Β΄ 1289 / 28.12.1998) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου σύμφωνα με τα ισχύοντα Ενιαία Τιμολόγια Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη Διαδρομή Όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (7) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, (8) πρόβλεψη εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, συνοδευόμενη απο τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων φορέων αστικών ή/και υπεραστικών συγκοινωνιών, εφόσον η εκτέλεση του έργου επηρεάζει περιοχή όπου εκτελούνται δρομολόγια καθώς και (9) τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφαλείας τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς και με τις διατάξεις του (ΚΟΚ) και όπου απαιτείται, για τον σκοπό αυτό, εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης.
Αναλυτικό προϋπολογισμό των Τελών Διέλευσης και των Τελών Χρήσεως Δικαιωμάτων Διέλευσης, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον υπολογισμό των τελών Διέλευσης και των τελών χρήσεως Δικαιωμάτων Διέλευσης, τον οποίο θα πρέπει και να επαληθεύει ο αρμόδιος φορέας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Έγκρισης Δικαιωμάτων Διέλευσης σε Παρόχους Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
[Τίτλος αρμόδιου Φορέα]

Πληροφορίες:
[Οδός] [Αριθμός]
[Πόλη]

[Όνομα] [Επώνυμο]
Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
e-mail: XXXX@XXXX.gr
Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Αρ. Πρωτ.: ______
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ο/Η [……..]

λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/2012) και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού («Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης»).
β) Την από ….. αίτηση της εταιρείας [Όνομα Παρόχου] με αριθμό πρωτοκόλλου [αρ. πρωτ. αρμόδιου Φορέα], με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του Ν. 4070/2012.
Χορηγεί
στην [Εταιρεία – Όνομα Παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας]

Την προβλεπόμενη από το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του Ν.4070/2012 έγκριση για την εγκατάσταση του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εντός των ορίων αρμοδιότητάς του, ως εξής:

Αντίκλητος: Όνομα, Ιδιότητα, Στοιχεία επικοινωνίας (Το πρόσωπο που ο Πάροχος, με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας-εκπροσώπησης του Φορέα με αυτόν).
Πάροχος: Η εταιρεία παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την ονομασία [καταστατικό όνομα Παρόχου δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών].
Η έγκριση Δικαιωμάτων Διέλευσης που χορηγείται αφορά στα ακόλουθα:
1. Εγκατάσταση Δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή ως εξής:
i) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
ii) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
iii) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
iv) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
v) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.

2. Εγκατάσταση εναέριου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως εξής:
i) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
ii) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
iii) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
iv) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
v) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.

3. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
i) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
ii) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
iii) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
iv) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
v) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.

4. Εγκατάσταση λοιπών στοιχείων/τεχνικών μέσων δικτύου ως εξής:
i) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
ii) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
iii) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
iv) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
v) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με αρ. Πρωτ,…σχετική αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως η οριζοντιογραφία οδών, οι τυπικές διατομές των τομών, η παρουσίαση της όδευσης επί ρυμοτομικού σχεδίου και τα σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Υπογραφή

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Ειδοποίησης Χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης

[Τίτλος αρμόδιου Φορέα]

Πληροφορίες:
[Οδός] [Αριθμός]
[Πόλη]

[Όνομα] [Επώνυμο]
Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
e-mail: XXXX@XXXX.gr Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Αρ. Πρωτ.: ______

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ο/Η [……..]

λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/2012) και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού («Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης»).
β) Την από ….. αίτηση της εταιρείας [Όνομα Παρόχου] με αριθμό πρωτοκόλλου [αρ. πρωτ. αρμόδιου Φορέα], με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του Ν. 4070/2012.

ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
την [Εταιρεία – Όνομα Παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας] ότι η αίτηση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης με αρ. Πρωτ. ΧΧΧΧΧ έχει γίνει κατ’αρχήν αποδεκτή και το Δικαίωμα Διέλευσης θα χορηγηθεί εφόσον η [Εταιρεία – Όνομα Παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας]εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας ειδοποίησης προσκομίσει τα ακόλουθα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.7 του Παραρτήματος Χ του ν.4070/2012, όπως ισχύει:
Α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
Β. Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού σχετικά με την καταβολή των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης.
Γ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης οποιασδήποτε αστικής ευθύνης. Κατά την υποβολή, είναι επιτρεπτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να έχει τη μορφή δεσμευτικώς υπογεγραμμένου σχεδίου ασφάλισης ή Βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης στην οποία θα περιέχονται οι όροι της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση η πλήρης ασφαλιστική σύμβαση θα πρέπει να υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, εφόσον αυτά δεν ήταν διαθέσιμα και δεν περιλαμβανόταν στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4.2.6.(β) που είχε υποβληθεί με την Αίτηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
[Τίτλος αρμόδιου Φορέα]
[Υπηρεσία αρμόδιου Φορέα]

Πληροφορίες:
[Οδός] [Αριθμός]
[Πόλη]

[Όνομα] [Επώνυμο]
Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
e-mail: XXXX@XXXX.gr Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Αρ. Πρωτ.: ______

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ο/Η [……………..]

λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/2012) και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού («Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης»).
β) Την από ….. αίτηση της εταιρείας [Όνομα Παρόχου] με αριθμό πρωτοκόλλου [αρ. πρωτ. αρμόδιου Φορέα], με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του Ν. 4070/2012.
Χορηγεί
στην [Εταιρεία – Όνομα Παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας]

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του Ν.4070/2012 δικαίωμα διέλευσης, για την εγκατάσταση του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής, εντός των ορίων αρμοδιότητάς του/της και επιτρέπει την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχείων του περιγραφέντος δικτύου, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με το παρόν και το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του Ν. 4070/2012 ως εξής:
1. Ορισμός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας
Αντίκλητος: Όνομα, Ιδιότητα, Στοιχεία επικοινωνίας (Το πρόσωπο, που ο Πάροχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας-εκπροσώπησης του Φορέα με αυτόν).
Πάροχος: Η εταιρεία παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την ονομασία [καταστατικό όνομα Παρόχου δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών].
2. Περιγραφή του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης – Διαδρομή όδευσης
Τα χορηγούμενα από το παρόν Δικαιώματα Διέλευσης αφορούν στα ακόλουθα:
1. Εγκατάσταση Δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή ως εξής:
i) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
ii) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
iii) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
iv) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
v) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
2. Εγκατάσταση εναέριου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως εξής:
i) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
ii) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
iii) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
iv) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
v) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.

3. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
i) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
ii) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
iii) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
iv) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
v) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.

4. Εγκατάσταση λοιπών στοιχείων/τεχνικών μέσων δικτύου ως εξής:
i) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
ii) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
iii) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
iv) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
v) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.

Η εγκατάσταση των ανωτέρω ευκολιών απεικονίζεται αναλυτικά στην υποβληθείσα με αρ. πρωτ…………σχετική αίτηση του Παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου ή οριζοντιογραφία οδών, οι τυπικές διατομές των τομών, η παρουσίαση της όδευσης επί ρυμοτομικού σχεδίου και τα σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών. Τα παραπάνω επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α’ του παρόντος.
3. Διάρκεια Ισχύος
Το Δικαίωμα Διέλευσης, που χορηγείται, διαρκεί για το χρονικό διάστημα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώματος εγγράφως και με βεβαίωση ημεροχρονολογίας προς τον αρμόδιο φορέα χορήγησης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώματος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω Δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του εκάστοτε κυρίου του χώρου εγκατάστασης. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ημέρα παραιτήσεως και τα δικαιώματα του Παρόχου παύουν την ημέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ημέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και ο αρμόδιος φορέας διατηρεί κάθε δικαίωμά της για διεκδίκηση αυτών.
4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
Η προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών αναλογεί σε …(…) ημέρες και η προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων περιοχών στην προηγούμενη κατάσταση διαρκεί …….(…) ημέρες. Οι προς εκτέλεση εργασίες θα διενεργούνται τις πρωινές/απογευματινές ώρες από τις……….έως τις…………Η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η ….. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β του παρόντος.
Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η ΉΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.
5. Παρακολούθηση Εργασιών
Εξουσιοδοτημένα στελέχη του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση του Δικαιώματος Διέλευσης, παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον Πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους. Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση του Δικαιώματος Διέλευσης. Η προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση του Δικαιώματος Διέλευσης, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του φορέα προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/και πλημμελούς υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών του έργου και τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Χ του ν.4070/2012, όπως ισχύει. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.
6. Υποχρεώσεις του Παρόχου
1. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, οι δικαιούχοι Πάροχοι τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα.
2. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε διαδρομή όπου υπάρχει σήμανση ότι είναι εγκατεστημένο δίκτυο υψηλής ή μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι δικαιούχοι Πάροχοι οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
3. Ο Πάροχος γνωστοποιεί στον αρμόδιο φορέα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Δικαίωμα Διέλευσης που του χορηγήθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και στους φορείς του άρθρου 7 παρ. 4 του Παραρτήματος Χ του ν.4070/2012.
4. Ο Πάροχος γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την προγραμματισμένη συντήρηση στο δίκτυό του με έγγραφο αίτημα στον αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ο αρμόδιος φορέας δύναται να απορρίψει το αίτημα γνωστοποιώντας στο Πάροχο τους λόγους της απόρριψης ή/και εναλλακτικές ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Ο αρμόδιος φορέας κοινοποιεί τη συναίνεση ή την απόρριψή του επί του αιτήματος στο Πάροχο εγγράφως. Στη συνέχεια και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών, ο Πάροχος υποβάλλει έγγραφο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας προς τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις τυχόν λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτείται η συναίνεσή τους πριν την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στο αίτημα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 7, παρ. 2 του Παραρτήματος Χ του ν.4070/2012, γίνεται μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης (εφόσον υφίσταται), του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης και της συναίνεσης του αρμοδίου φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η συναίνεση του αρμοδίου φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης με την Απόφαση Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας κοινοποιείται επίσης και στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 4 του Παραρτήματος Χ του ν.4070/2012.
5. Η εκτέλεση του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΚΟΚ και τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς. Για τη σήμανση και τα μέτρα ασφαλείας ο Πάροχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και θα ισχύουν, κατά περίπτωση, οι αυστηρότερες διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο Πάροχος υποχρεούται να προγραμματίζει το κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας ή τον αποκλεισμό/περιορισμό μέρους του οδοστρώματος κατά το δυνατόν σε περιόδους κατά τις οποίες η προβλεπόμενη κυκλοφορία είναι μικρότερη από την κυκλοφοριακή ικανότητα της παραμένουσας σε κυκλοφοριακή χρήση διατομής. Το κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας, ή άλλοι συναφείς περιορισμοί της διατομής του οδοστρώματος για την εκτέλεση εργασιών, τη συντήρηση ή άλλους σκοπούς πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο ώστε η όχληση στη κυκλοφορία, τη διέλευση των πεζών και τις όμορες ιδιοκτησίες να είναι η μικρότερη δυνατή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, όπως επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, οι εργασίες εκτελούνται, με μόνη προϋπόθεση την Απόφαση των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Τροχαίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τον αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις τυχόν λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που, υπό κανονικές συνθήκες, θα απαιτούνταν η συναίνεσή τους πριν την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να επιτρέπεται οι εργασίες αυτές να εκτελούνται και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
6. Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης που εκτελεί βάσει των Δικαιωμάτων Διέλευσης που του χορηγήθηκαν, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων. Επίσης, ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διερευνά την περιοχή των εργασιών για την ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και δικτύων άλλων Παρόχων και να μεριμνά ώστε να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν με ασφάλεια και να μην προκληθούν φθορές στα υφιστάμενα δίκτυα.
7. Σε περιπτώσεις που οι εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών απαιτούν και εργασίες εκσκαφής ή επέμβασης σε υφιστάμενη υποδομή, ο Πάροχος καταθέτει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης προϋπολογισμό εργασιών αποκατάστασης και αντίστοιχη εγγυητική επιστολή διάρκειας έξι (6) μηνών και ύψους ίσου με το κόστος των εργασιών αποκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από τη έναρξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 4.4.7 του Παραρτήματος Χ του ν.4070/2012, δεν υποβάλλεται νέα εγγυητική επιστολή για τις εργασίες συντήρησης/αποκατάστασης. Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής αλλά η εγγυητική δεν έχει λήξει, η νέα εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ίση με το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της εγγυητικής επιστολής έως την ημερομηνία που προκύπτει για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης. Σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών τα ανωτέρω κατατίθενται πριν την έναρξη των εργασιών, ενώ σε περίπτωση επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης μετά από βλάβη τα ανωτέρω κατατίθενται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
8. Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ατόμου ή μέσου, οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλήψεις του Παρόχου, των υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του, ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση, μέτρα ασφαλείας, για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.
9. Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο των χορηγηθέντων σε αυτόν Δικαιωμάτων Διέλευσης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου δημόσιου φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των εργασιών, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλες τις υποδομές (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των εργασιών και να δηλώσει εγγράφως στον αρμόδιο φορέα την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Ο Πάροχος υποχρεούται να αποκαθιστά πλήρως τις τομές και παντοειδείς φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλεί¬ας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από του πέρατος των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τα τμήματα των οδών που έλαβαν χώρα οι εργασίες παραδίδονται στην κυκλοφορία αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι λειτουργικά, ελεύθερα από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κτλ. και αφού αρθούν τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των παραγράφων 4.4.7 (α) και 8.7 του Παραρτήματος Χ του ν.4070/2012 διαπιστωθούν από τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του χώρου εργασιών να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν. Αν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες και τομές του οδοστρώματος ή δεν αποκατασταθούν εντέχνως και επαρκώς οι παντοειδείς φθορές που έχουν προκληθεί σε υποδομές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης, κατά την κρίση του οικείου φορέα συ¬ντήρησης, ο φορέας αυτός αποκαθιστά τη βλάβη εις βάρος και για λογαριασμό του Παρόχου και περαιτέρω βεβαιώνει και εισπράττει τη σχετική δαπάνη κατά τις διατάξεις είσπραξης των δη¬μοσίων εσόδων ή άλλων ειδικών διατάξεων που μπορεί να τύχουν εφαρμογής ή προβαίνει σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του.
10. Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. οικ.72146/2316/30.12.08 (ΦΕΚ Β΄ 21/07.01.2009) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν:
• την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει
• την ασφαλή διέλευση οχημάτων
• την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
• την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
• την κατάλληλη οδική σήμανση, περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς
• τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων
• την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, την έκτακτη διακίνηση ασθενών, την τροφοδοσία επιχειρήσεων
11. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, σε κατάλληλη θέση που δεν θα αποτελεί εμπόδιο ή κίνδυνο για τη κυκλοφορία, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης.
12. Με μέριμνα του Παρόχου θα πρέπει να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
13. Ο Πάροχος οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τον ΚΟΚ και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και λοιπά προστατευτικά μέτρα, να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές του και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή κινδύνων σύγχυσης από τους χρήστες της τυχόν φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων εκτελουμένων έργων με την τυχόν φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.
14. Στην περίπτωση που Πάροχος αιτηθεί διέλευση από αρμόδιο φορέα χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης που διαθέτει δίκτυο σωληνώσεων, μετά σχετικών φρεατίων, οφείλει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συνεγκατάστασης του δικτύου του εντός του δικτύου του φορέα, και εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε να προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος Δικαιωμάτων Διέλευσης. Στην περίπτωση συνεγκατάστασης ο Πάροχος απαλλάσσεται της καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης και υποχρεούται σε καταβολή τελών συνεγκατάτασης.
7. Δικαιώματα του Παρόχου
Με το παρόν χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται, με την επιφύλαξη της τήρησης των προβλεπομένων διατάξεων των άρθρων 7 και 8, του Παραρτήματος Χ του ν.4070/2012, όπως ισχύει. Οι αρμόδιοι Φορείς, οι οποίοι προβαίνουν σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγκατάστασης της απολύτως αναγκαίας και κατάλληλης υποδομής στην οποία θα φιλοξενηθούν οι επηρεαζόμενες υφιστάμενες δικτυακές υποδομές, εφόσον αυτή απαιτείται. Η μεταφορά αυτών καθώς και η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη και έξοδα των Παρόχων.
8. Ανωτέρα βία
Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από το παρόν υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο. H μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Παραρτήματα
Στο παρόν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα:
Παράρτημα Α΄—Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από το παρόν.
Παράρτημα Β΄—Χρονοδιάγραμμα Εργασιών και Αποκατάστασης
Παράρτημα Γ΄—Υπολογισμός Τελών Διέλευσης.
Παράρτημα Δ’—Υπολογισμός Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης
Παράρτημα Ε’ –Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών
Παράρτημα ΣΤ’—Προϋπολογισμός Εργασιών Αποκατάστασης
Παράρτημα Ζ’—Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή Δεσμευτικώς υπογεγραμμένο Σχέδιο Ασφάλισης ή Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης στην οποία περιέχονται οι όροι της ασφάλισης
Παράρτημα Η΄- Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφαλείας
− ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Αίτησης Έγκρισης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης κατά την περίοδο εφαρμογής των Μεταβατικών Διατάξεων του Άρθρου 11, του Παραρτήματος Χ
[ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ]
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία
Χρέωση

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Προς
[Τίτλος Αρμόδιου Φορέα]

Στοιχεία Παρόχου
Τίτλος:…………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση:
ΑΦΜ:…………………………………………ΔΟΥ:…………………………………………
Ονοματεπώνυμο Αντικλήτου:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:…………………………………………………………………………………………
Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και του Παραρτήματος Χ του Ν.4070/2012, έγκριση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητάς σας του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω και περιγράφεται στον επισυναπτόμενο φάκελο.
1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής:
i) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
ii) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
iii) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
iv) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
v) οδός ή πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, πλάτους …………………m και βάθους …………………m.
2. Εγκατάσταση εναέριων δικτύων ως εξής:
i) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
ii) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
iii) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
iv) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
v) πεζοδρόμιο ……………………………από αριθ. ………έως αριθ. ………….. συνολικού μήκους …………………m, και ύψους…………………m.
3. Εγκατάσταση φρεατίων ως εξής:
i) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
ii) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
iii) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
iv) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
v) Οδός ή Πεζοδρόμιο ή Πλατεία……………… αριθμός … πλάτους …m, μήκους …m και βάθους …m.
4. Εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου ως εξής:
i) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
ii) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
iii) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
iv) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.
v) Πεζοδρόμιο ή πεζόδρομος ή Πλατεία……………… αριθμός … συνολικού καταλαμβανόμενου εμβαδού …m2.

Για τον αιτούντα πάροχο

[υπογραφή]/[σφραγίδα]
[ημερομηνία]

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του Ν. 4070/2012 «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης» για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης από εξουσιοδοτημένο στέλεχος του αρμόδιου Φορέα χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και συμπληρώνεται το αντίστοιχο σημείο του πίνακα).
Υπάρχει Δεν υπάρχει
Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμό αντικλήτου, εφ’ όσον αυτό εδρεύει εκτός του Δήμου.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης.
Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, οι αντίστοιχες συντεταγμένες και οι τυπικές διατομές τομών.
Ενδεικτικά σχέδια − περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των Ευκολιών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως: Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου και Οικίσκων.
Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της υπ’ αριθμ. 33318/3028/98 (ΦΕΚ Β΄ 1289/28.12.1998) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου σύμφωνα με τα ισχύοντα Ενιαία Τιμολόγια Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη Διαδρομή Όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (7) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται:
α) Η υπ’ αριθ. 725/23/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β’ 5 / 05.01.2012),
β) κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

 • 27 Μαΐου 2016, 10:36 | Cyta Ελλάδος

  Άρθρο 11 – Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
  Σελ. 20, Παρ. 11.1.γ.3 Αναφορικά με τις Συμβάσεις Παραχώρησης, θα πρέπει να προστεθεί ότι οι Παραχωρησιούχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις μελέτες τους τα δίκτυα που βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης και να αναλαμβάνουν το κόστος μετατόπισης και επανεγκατάστασης αυτών, εφόσον απαιτηθεί.

  Σελ. 25
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
  ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο
  Η διαδικασία, όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο αφορά έργα μεγάλης έκτασης, για τα οποία ενδέχεται να υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς φορείς εκμετάλλευσης δικτύου για ανάπτυξη παράλληλων υποδομών. Αντίθετα, είναι πολύ χρονοβόρα και περίπλοκη για έργα μικρής έκτασης, όπως π.χ. για έργα σύνδεσης επιχειρηματικών πελατών σε υφιστάμενο δίκτυο. Η παράγραφος (28) της 2014/61 προβλέπει ακόμα και την «…εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών μικρών ή τυποποιημένων τεχνικών έργων από την έκδοση άδειας». Εισηγούμαστε, σε εφαρμογή του ανωτέρω , να εξαιρούνται από την ανάγκη έκδοσης άδειας έργα όπου η εκσκαφή είναι μικρότερη των 500 μέτρων, ενώ να απαιτείται μόνο η ενημέρωση του αρμόδιου Φορέα και η κατάθεση των τελών, της εγγυητικής επιστολής και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, και στη συνέχεια να ακολουθείται η διαδικασία κατά περίπτωση με τις υπόλοιπες αρχές (Τροχαία κλπ).

  Σελ. 25 ΑΡΘΡΟ 2
  Στην παράγραφο 2 ζητείται δήλωση του Ν.1599/1986. Επίσης, σε πολλαπλά σημεία του νόμου ζητούνται αντίστοιχες δηλώσεις (π.χ. 4.2.6.β, 4.4.7.δ, 7.2 κλπ). Θεωρούμε ότι εφόσον η υποβολή των δηλώσεων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος με χρήση ψηφιακών υπογραφών, δεν θα είναι απαραίτητη η συνυποβολή ψηφιοποιημένης έντυπης Υπεύθυνης Δήλωσης και μάλιστα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

  Σελ. 28 Στο άρθρο 4.2.6.α, θεωρούμε ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μια φορά προς τον φορέα διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος που είναι αρμόδιος να χορηγεί πιστοποιητικά ταυτοποίησης και να μην απαιτούνται κάθε φορά για τη χορήγηση κάθε μιάς άδειας. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα μπορούν να επικαιροποιούνται μια φορά ανά έτος, ανεξαρτήτως της διαδικασίας υποβολής.

  Σελ. 29 Στο άρθρο 4.2.6.στ, η βεβαίωση της ΕΕΤΤ μπορεί να παρέχεται αυτόματα, με απλή αναζήτηση στο μητρώο της ΕΕΤΤ, μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής από το Πληροφοριακό Σύστημα.

  Σελ 31 άρθρο 4.2.7.α Η παράγραφος να εφαρμόζεται α) αν ο φορέας είναι αναρμόδιος ή/καί β) εάν τμήμα της διαδρομής που έχει υποβληθεί ανήκει σε αρμοδιότητα άλλου Φορέα.

  Σελ 31 άρθρο 4.2.7.β.3. Εφόσον η αίτηση είναι ελλιπής και ο πάροχος υποβάλλει εκ νέου στοιχεία εντός περιόδου 30 ημερών, να διευκρινιστεί σαφέστερα ότι η διαδικασία θα πρέπει να επανεκκινεί από το σημείο της παρ. 4.2.1 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα), χωρίς να απαιτείται εκ νέου Υποβολή Δήλωσης Εργασιών Εκσκαφής και αναγκαστική καθυστέρηση ενός μηνός.

  Σελ. 32 άρθρο 4.3.3. Η διαδικασία των τροποποιήσεων όδευσης γεννά ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενες παλινδρομήσεις μεταξύ δημοσίων Αρχών. Ιδιαίτερα σε έργα για τα οποία απαιτείται αδειοδότηση από πολλαπλούς Φορείς, όπως π.χ. περισσότεροι του ενός Δήμοι, Περιφέρειες κλπ, το έργο μπορεί να παλινδρομεί επ’ άπειρον. Το άρθρο (27) της 2014/61, προβλέπεται ρητά ότι:
  «Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες χορήγησης αδειών δεν λειτουργούν ως φραγμοί για τις επενδύσεις και ότι δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η απόφαση έγκρισης ή απόρριψη της αίτησης άδειας όσον αφορά την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή νέων στοιχείων δικτύων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι διαθέσιμη το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών , με την επιφύλαξη άλλων ειδικών προθεσμιών ή υποχρεώσεων που προβλέπονται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και ισχύουν για τη διαδικασία χορήγησης αδειών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν, κατά περίπτωση, ότι οι πάροχοι οι οποίοι υφίστανται ζημία λόγω της καθυστερημένης χορήγησης άδειας από την αρμόδια αρχή δικαιούνται αποζημίωση.»
  Το ανωτέρω άρθρο (27) της 2014/61 θα πρέπει να ενταχτεί ως έχει στο νόμο.

  Σελ 33 άρθρο 4.4.1 Προβλέπεται αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης. Με δεδομένο ότι η ημερομηνία πρωτοκόλλησης απέχει 30 ημέρες από την ημερομηνία Υποβολής Δήλωσης Εργασιών Εκσκαφής, ενώ απαιτείται και μεγάλο διάστημα για τη διεκπεραίωση των υπολοίπων διαδικασιών (Τροχαία κλπ), υπερβαίνεται το μέγιστο διάστημα των 4 μηνών που ορίζει το άρθρο (27) της 2014/61. Η προθεσμία πρέπει να συντομευτεί σε μέγιστο 30 ημέρες.

  Στο ίδιο άρθρο 4.4.1, σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση της διαδρομής, αυτή να συντελείται εντός του πλαισίου συνεργασίας των τεχνικών τμημάτων του παρόχου και του Φορέα, και με διατήρηση της ίδιας προθεσμίας, χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης.
  Σελ 34 άρθρο 4.4.5 Με δεδομένο ότι δεν προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η «άμεση κοινοποίηση στον αιτούντα», εισηγούμαστε να αποτελεί η ανάρτηση της άδειας στο Πληροφοριακό Σύστημα επαρκή απόδειξη της χορήγησης, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη αλληλογραφία.

  Σελ. 40 Άρθρο 7. Όλες οι ενημερώσεις-κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα πρέπει να γίνονται συστημικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, όπου είναι εφικτό.

  Σελ. 40 άρθρο 7.2 Η αναφερόμενη «Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου ότι το αίτημα για την έκδοση απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας είναι σύμφωνο με τους όρους του χορηγηθέντος Δικαιώματος Διέλευσης» αποτελεί πλεονασμό και πρέπει να καταργηθεί.

  Σελ 44 Άρθρο 8.7 «σε περίπτωση επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης μετά από βλάβη τα ανωτέρω κατατίθενται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος». Πρόκειται για ιδιαίτερα χρονοβόρα εργασία που εισάγει τεράστιο διαχειριστικό κόστος, αν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής για αποκατάσταση απλών βλαβών που απαιτούν σημειακή εκσκαφή. Εισηγούμαστε να οριστεί όριο 1.000€, κάτω από το οποίο δεν θα απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής.

  Σελ 48. Άρθρο 9.7. «Οι αρμόδιοι Φορείς οι οποίοι προβαίνουν σε ανακατασκευή ή/και επέκταση οδικών δικτύων ……». Στην ορολογία των μηχανικών οδοποιίας, τα παραπάνω ορίζονται με περιοριστικό και αποκλειστικό τρόπο ως «επανάστρωση ασφαλτικού του οδοστρώματος ή/και διαπλάτυνση της οδού». Το άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει κάθε εργασία (π.χ. οδοποιίας, υδραυλικών έργων, οδεύσεις άλλων δικτύων κλπ) που απαιτεί την προσωρινή ή/και μόνιμη μετατόπιση των δικτυακών υποδομών, τόσο επί της ιδίας οδού όσο και επί παρακαμπτήριας οδού ή ακόμα και νέας οδού προς αντικατάσταση της ίδιας διαδρομής των δικτύων, κατά περίπτωση. Η ίδια τροποποίηση πρέπει να γίνει και στο έντυπο της άδειας.

  Σελ. 49 Άρθρο 11 – Μεταβατικές Διατάξεις
  Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα από το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων του ευρύτερου δημοσίου, καθώς και να προβλεφθεί η εκπαίδευση των στελεχών των Φορέων στις λειτουργίες του συστήματος, ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις λόγω αδυναμίας χειρισμού του συστήματος. Σημειώνεται ότι στο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και των απαιτουμένων επενδύσεων που πιθανώς να απαιτηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να ενταχτούν στο σύστημα.

  Παράλληλα όμως, και επειδή θα είναι μη εφικτή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος σε όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς (75 Περιφερειακές Ενότητες, 326 Δήμοι και λοιπές υπηρεσίες), θα πρέπει να προβλεφτεί η συνύπαρξη του Πληροφοριακού Συστήματος με την «έγγραφη» διαδικασία, όπου τα εκτυπωμένα έγγραφα του Πληροφοριακού συστήματος (π.χ. τα ισοδύναμα των Υπευθύνων Δηλώσεων, τα ηλεκτρονικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα διαγράμματα και σκαριφήματα, ηλεκτρονικές βεβαιώσεις ΕΕΤΤ κλπ) θα αποτελούν πλήρη αποδεικτικά έγγραφα για τους Φορείς και υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμα ενταχτεί στο σύστημα.