Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ορισμοί του ν.4070/2012. Επιπλέον νοούνται ως:
α) «φορέας εκμετάλλευσης δικτύου»: φορέας ο οποίος παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, ή φορέας που παρέχει υλική υποδομή ή φορέας που στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με Σύμβαση Παραχώρησης παρέχει κατά την Περίοδο Παραχώρησης υλική υποδομή, με σκοπό την παροχή:
1) υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής:
i) φυσικού αερίου,
ii) ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού,
iii) θέρμανσης,
iv) ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή επεξεργασίας ακαθάρτων και λυμάτων, συστημάτων αποστράγγισης.
2) μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και αερολιμένων.
β) «υλική υποδομή»: στοιχείο δικτύου το οποίο προορίζεται να δεχθεί άλλα στοιχεία δικτύου χωρίς να γίνει το ίδιο ενεργό στοιχείο του δικτύου, όπως σωληνώσεις, ιστοί, αγωγοί, φρεάτια επίσκεψης, ανθρωποθυρίδες, κυτία σύνδεσης, κτίρια ή είσοδοι κτιρίων, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και ιστοί. Καλώδια, συμπεριλαμβανομένων σκοτεινών οπτικών ινών (dark fibre), καθώς και στοιχεία δικτύων που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου δεν αποτελούν υλική υποδομή κατά την έννοια του παρόντος νόμου,
γ) «υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps,
δ) «τεχνικά έργα»: κάθε αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, αφ’ εαυτού επαρκές να πληροί μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία και το οποίο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία υλικής υποδομής,
ε) «φορέας του δημόσιου τομέα»: κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, οργανισμός δημοσίου δικαίου ή ένωση αποτελούμενη από μία ή περισσότερες από τις εν λόγω αρχές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημοσίου δικαίου,
στ) «οργανισμός δημοσίου δικαίου»: κάθε οργανισμός ο οποίος έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) έχει συσταθεί ειδικά για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα,
2) διαθέτει νομική προσωπικότητα και
3) χρηματοδοτείται, στο σύνολο ή κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το κράτος, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκειται σε διοικητική επιτήρηση από τις εν λόγω αρχές ή οργανισμούς ή έχει διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
ζ) «υλική υποδομή εντός κτιρίου»: υλική υποδομή ή εγκαταστάσεις στον τόπο του τελικού χρήστη, περιλαμβανομένων στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, οι οποίες προορίζονται να δεχθούν δίκτυα ενσύρματης ή/και ασύρματης πρόσβασης, εφόσον τα εν λόγω δίκτυα πρόσβασης είναι ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να συνδέουν το σημείο πρόσβασης του κτιρίου με το σημείο τερματισμού του δικτύου,
η) «υλική υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες»: υλική υποδομή εντός κτιρίου που προορίζεται να δεχθεί στοιχεία ή να διευκολύνει την παροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
θ) «μείζονα έργα ανακαίνισης»: οικοδομικές εργασίες ή έργα πολιτικού μηχανικού στον τόπο του τελικού χρήστη τα οποία περιλαμβάνουν δομικές μεταβολές ολόκληρης της εντός κτιρίου υλικής υποδομής ή σημαντικού τμήματος αυτής και για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια,
ι) «άδεια»: ρητή ή σιωπηρή απόφαση αρμόδιου φορέα κατόπιν διαδικασίας η οποία θέτει υποχρεώσεις για τη λήψη μέτρων για τη νόμιμη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή έργων πολιτικού μηχανικού,
ια) «σημείο πρόσβασης»: συγκεκριμένο σημείο, εντός ή εκτός του κτιρίου, προσιτό στις επιχειρήσεις που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η σύνδεση με την προσαρμοσμένη σε υψηλές ταχύτητες υλική υποδομή εντός κτιρίου,
ιβ) «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης»: Δικτυακή πύλη που τηρείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ιγ) «Ψηφιακό Μητρώο»: Μητρώο Δικτυακών Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (κατ’εφαρμογή του ν.4053/2012, όπως εκάστοτε ισχύει).
ιδ) «Δικαιούχος»: Eπιχείρηση που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ιε) «Υπόχρεος»: φορέας που παρέχει υλική υποδομή ή φορέας που στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με Σύμβαση Παραχώρησης παρέχει κατά την Περίοδο Παραχώρησης υλική υποδομή, με σκοπό την παροχή:
1) υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής:
i) φυσικού αερίου,
ii) ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού,
iii) θέρμανσης,
iv) ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή επεξεργασίας ακαθάρτων και λυμάτων, συστημάτων αποστράγγισης.
2) μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και αερολιμένων.
2. Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο Ν.4070/2012. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο δεν αναφέρεται στο Ν.4070/2012, ή σε άλλο κείμενο της εθνικής νομοθεσίας, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος περιλαμβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.