Άρθρο 06 – Διαφάνεια σχετικά με προγραμματισμένα τεχνικά έργα

1. Για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών συντονισμού τεχνικών έργων σύμφωνα με το άρθρο 5, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ή/και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής αντίστοιχων δικτύων, οφείλουν να παρέχουν, μετά από ειδική γραπτή αίτηση του φορέα ο οποίος παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες όσον αφορά εν εξελίξει ή προγραμματισμένα τεχνικά έργα που αναφέρονται στην υλική υποδομή τους και για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή εκκρεμεί διαδικασία αδειοδότησης ή προβλέπεται για το επόμενο εξάμηνο η πρώτη υποβολή αίτησης άδειας στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς:
α) τοποθεσία και είδος των έργων,
β) στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν τα έργα,
γ) προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια των έργων και
δ) σημείο επικοινωνίας.
Ο φορέας ο οποίος παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να προσδιορίσει στην αίτησή του την περιοχή την οποία αφορά η μελλοντική εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης, οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου ή/και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων, οφείλουν να παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους. Περιορισμός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες επιτρέπεται μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της ακεραιότητάς τους ή για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, εμπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και εμπορικού απορρήτου.
2. Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ή/και ο φορέας που εκτελεί τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων, μπορεί να απορρίψει την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 αίτηση, εάν:
α) έχει δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή ή
β) η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εξασφαλίζεται μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης.
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ή/και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων, διαθέτουν, μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης, πληροφορίες για τα έργα τα οποία εκτελούν ή προγραμματίζουν να εκτελέσουν. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ή/και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων, οφείλουν να διαθέτουν τις ελάχιστες πληροφορίες που ζητήθηκαν, από κάποιο ενδιαφερόμενο φορέα και αναφέρονται στην παράγραφο 1, μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσης παραγράφου σχετικά με τη λειτουργία του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οιοδήποτε μέρος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στο αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών.
Το αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, λαμβάνοντας πλήρως υπ’όψιν την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης σε αυτό για την επίλυση της διαφοράς, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών.
5. Από την ανωτέρω υποχρέωση δύνανται να εξαιρούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, τεχνικά έργα τα οποία αφορούν, κρίσιμες εθνικές υποδομές. Η απόφαση εξαίρεσης κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.