Άρθρο 13 – Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου και για τον τεχνικό συντονισμό τεχνικών έργων σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου
Άρθρο 1 – Σύναψη συμφωνιών παροχής πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή
1. Οι Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να συνάπτουν με τους υπόχρεους συμφωνίες για παροχή πρόσβασης στην υλική τους υποδομή, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 2, 3, 4 και 5 του παρόντος παραρτήματος.
2. Οι Υπόχρεοι έχουν την υποχρέωση να ικανοποιούν κάθε αίτημα παροχής πρόσβασης στην υλική τους υποδομή υπό δίκαιους και εύλογους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής για την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. Οι όροι των συμφωνιών παροχής πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή αποτελούν αντικείμενο εμπορικής διαπραγμάτευσης µε την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.
4. Οι Υπόχρεοι και οι Δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για από κοινού χρήση υφιστάμενων υποδομών, αποφεύγοντας στο μέτρο του δυνατού την δημιουργία νέων.
Άρθρο 2 – Διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαισίου για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή
Κάθε Δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει από τον Υπόχρεο και αντίστροφα, την σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή.
1. Στην αίτηση για σύναψη της συμφωνίας – πλαισίου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ο Δικαιούχος πρέπει να δηλώνει τουλάχιστον το είδος/τύπο των στοιχείων της υλικής υποδομής στα οποία ζητείται πρόσβαση.
2. Ο Υπόχρεος και ο Δικαιούχος οφείλουν να διαπραγματεύονται τους όρους της συμφωνίας – πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της καλής πίστης, της αναλογικότητας, της αντικειμενικότητας, καθώς και τα συναλλακτικά ήθη. Ο καθορισμός των όρων και η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο οφείλουν να ολοκληρωθούν εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, ο Δικαιούχος ή/και ο Υπόχρεος δύνανται να υποβάλουν τεκμηριωμένο αίτημα για επίλυση διαφοράς στο αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, προσκομίζοντας όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία.
Άρθρο 3 – Ελάχιστο περιεχόμενο συμφωνίας πλαισίου
Η συμφωνία – πλαίσιο που συνάπτεται μεταξύ του Δικαιούχου και του Υπόχρεου σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
(α) τη γενική περιγραφή του αντικειμένου της πρόσβασης σε υλική υποδομή,
(β) τις τυχόν διαδικασίες διαβίβασης αιτήματος πρόσβασης σε υλική υποδομή ενός ή περισσοτέρων συστημάτων, τις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και οργανωτικές μονάδες και πρόσωπα του Υπόχρεου και του Δικαιούχου, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα αιτήματα αυτά,
(γ) τις προθεσμίες για την εκπλήρωση των επί μέρους ελέγχων, εγκρίσεων και εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της πρόσβασης σε υλική υποδομή,
(δ) την κατανομή των ευθυνών σε θέματα ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς στον σχετικό εξοπλισμό, στο δίκτυο ή σε τρίτο πρόσωπο,
(ε) την κατανομή των δαπανών,
(στ) τις ειδικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται εάν το ακίνητο ή ο χώρος, στον οποίο έχει υλοποιηθεί η πρόσβαση σε υλική υποδομή, ή που ελέγχει την πρόσβαση στο χώρο της υλικής υποδομής, ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο,
(ζ) τις εργασίες αποκατάστασης σε περίπτωση τερματισμού της πρόσβασης σε υλική υποδομή,
(η) τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών ανάμεσα στα μέρη,
(θ) τη διαδικασία κατανομής χώρου στην υλική υποδομή,
(ι) τον επιμερισμό κόστους για διαμόρφωση χώρου υλικής υποδομής,
(ια) τις διαδικασίες πρόσβασης στο χώρο υλικής υποδομής,
(ιβ) τη διαχείριση των πιθανών προβλημάτων και βλαβών στο χώρο υλικής υποδομής,
(ιγ) τους όρους τροποποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο ή/και λύσης αυτής,
(ιδ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή της συμφωνίας πρόσβασης σε υλική υποδομή μετά την ενημέρωση για καταγγελία της συμφωνίας από τον Υπόχρεο, πριν επέλθουν τα οριστικά αποτελέσματα της καταγγελίας,
(ιε) τον όρο ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης σε υλική υποδομή προορίζονται αποκλειστικά για τον ειδικά στην κάθε επιμέρους σύμβαση οριζόμενο σκοπό και για αποκλειστική χρήση από τον Δικαιούχο, ο οποίος δε δύναται να τις μεταβιβάζει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκχωρεί σε τρίτους.
Άρθρο 4 – Διαδικασία ικανοποίησης αιτημάτων παροχής πρόσβασης σε υλική υποδομή
1. Κάθε Δικαιούχος απευθύνει γραπτό αίτημα προς κάθε Υπόχρεο σχετικά με την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή σε ένα ή περισσότερα σημεία που προσδιορίζονται στο σχετικό αίτημα, µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας – πλαίσιο που έχει ήδη συναφθεί, εφόσον υφίσταται συμφωνία – πλαίσιο. Το ακριβές περιεχόμενο της αίτησης περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος.
2. Ο Υπόχρεος οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, να ελέγξει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία. Σε περίπτωση μη πληρότητας της αίτησης ο Υπόχρεος ειδοποιεί, εντός του παραπάνω διαστήματος των τριών (3) εργασίμων ημερών, εγγράφως τον Δικαιούχο να υποβάλλει ξανά την αίτηση του ενημερώνοντάς τον για τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Η συμπλήρωση/ διόρθωση και εκ νέου υποβολή αίτησης αποτελεί νέα αίτηση.
3. Ο Υπόχρεος οφείλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ορθή υποβολή της αίτησης, να συντάξει και να κοινοποιήσει στον Δικαιούχο τεχνική μελέτη, σχέδιο σύμβασης, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενδεικτικό προϋπολογισμό για την ικανοποίηση του αιτήματος. Το εύλογο κόστος της εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης το επιβαρύνεται ο Δικαιούχος, ανεξάρτητα από την αποδοχή του ενδεικτικού προϋπολογισμού από το Δικαιούχο.
4. Σε περίπτωση που ο Υπόχρεος δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα του Δικαιούχου, τον ενημερώνει εγγράφως, εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης, για τους ακριβείς λόγους απόρριψης του αιτήματός του.
5. Υποβληθέν αίτημα παροχής πρόσβασης σε υλική υποδομή δύναται να απορριφθεί με βάση αντικειμενικά, διαφανή και αναλογικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
6. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ο Δικαιούχος, εφόσον επιθυμεί να αναλάβει το απαιτούμενο κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό έγγραφο αίτημα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της τεχνικής μελέτης. Σε περίπτωση όπου ο Δικαιούχος δεν καταθέσει εντός της προθεσμίας αυτής το αίτημα, η αρχική αίτηση λογίζεται ως ανακληθείσα. Στην περίπτωση όπου δεν έχει υπογραφεί Συμφωνία Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε υλική υποδομή μεταξύ του Υπόχρεου και του Δικαιούχου, το χρονικό αυτό διάστημα διαμορφώνεται σε εικοσιπέντε (25) ημερολογιακές ημέρες, στη διάρκεια του οποίου ο Υπόχρεος και ο Δικαιούχος οφείλουν να διαπραγματευθούν τους όρους της σχετικής σύμβασης.
7. Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων εντός των προαναφερθέντων χρονικών διαστημάτων, ο Δικαιούχος ή/και ο Υπόχρεος δύνανται να υποβάλουν τεκμηριωμένο αίτημα για επίλυση διαφοράς στο αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, προσκομίζοντας όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία.
8. Ο Υπόχρεος δικαιούται να καλέσει εγγράφως τον Δικαιούχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή / υποβολή του ανωτέρω αιτήματος ανάληψης του απαιτούμενου κόστους, για δεσμευτική επιβεβαίωση του, η οποία δύναται να περιλαμβάνει, εκτός από την υπογραφή της επιμέρους Σύμβασης, την καταβολή εγγυητικής επιστολής ή/και την κατάθεση προκαταβολής.
9. Η παράδοση της αιτηθείσας υπηρεσίας (πρόσβασης σε υλική υποδομή) γίνεται εφόσον έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες. Ο Υπόχρεος αποστέλλει εγγράφως στον δικαιούχο ειδοποίηση με την οποία τον καλεί να παραλάβει το έργο υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού πρώτα καταβάλλει το υπόλοιπο της δαπάνης του συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας που έχουν συνάψει.
Άρθρο 5 – Περιεχόμενο Αίτησης
Στην αίτηση για σύναψη επιμέρους συμφωνίας πρόσβασης σε υλική υποδομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήματος, ο Δικαιούχος πρέπει να δηλώνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
(α) τη διεύθυνση/ακριβή τοποθεσία/συντεταγμένες της θέσης όπου ο Δικαιούχος επιθυμεί πρόσβαση σε υλική υποδομή,
(β) αναλυτική περιγραφή του τύπου και του είδους της πρόσβασης σε υλική υποδομή που επιθυμεί, καθώς επίσης και περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών (π.χ. τύπος, διαστάσεις, βάρος) της υποδομής που επιθυμεί να εγκαταστήσει στον εν λόγω χώρο,
(γ) τον εκτιμώμενο φυσικό χώρο που απαιτείται για την πρόσβαση σε υλική υποδομή, καθώς επίσης και τυχόν προδιαγραφές των ιστών που πρέπει να πληρούνται για την τοποθέτηση της υποδομής του Δικαιούχου ή της διαδρομής και των σωληνώσεων ή/και αγωγών στους οποίους αιτείται πρόσβαση,
(δ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία απαιτείται για τον σαφή καθορισμό του αιτήματος ή προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο για τον συγκεκριμένο τύπο αιτήματος.
Άρθρο 6 – Τέλη για Συμφωνίες Πρόσβασης σε Υλική Υποδομή
1. O Υπόχρεος δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση από τον Δικαιούχο, ως προϋπόθεση αποδοχής της αίτησής του για τη σύναψη συμφωνίας πρόσβασης σε υλική υποδομή σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος, η οποία κατ’ ελάχιστο επιτρέπει:
(α) την κάλυψη κάθε κόστους που μπορεί να καταλογισθεί εύλογα στην μελέτη, τον συντονισμό, τις τυχόν απαιτούμενες άδειες ή άλλες διοικητικές πράξεις, και την εκτέλεση των εργασιών ή άλλων ενεργειών που απαιτούνται για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή που έχει ζητήσει ο Δικαιούχος, και
(β) την αναλογική συμμετοχή του Δικαιούχου, µε βάση αντικειμενικά κριτήρια, στα λειτουργικά έξοδα, τα περιοδικά τέλη, το ενοίκιο ή/και το κόστος του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που καταλογίζονται εύλογα στην πρόσβαση, συντήρηση και κοινή χρήση της συγκεκριμένης υλικής υποδομής που αφορά η αίτηση του.
2. Ο Υπόχρεος οφείλει να παρέχει γραπτώς στον Δικαιούχο, ανάλυση των δαπανών, αποζημίωσης ή/και των τελών που ο Υπόχρεος απαιτεί σύμφωνα µε το παρόν Άρθρο, µε την επιφύλαξη της προστασίας εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Διαδικασία ικανοποίησης αιτημάτων συντονισμού τεχνικών έργων σύμφωνα με το Άρθρο 5 του παρόντος νόμου
1. Κάθε Δικαιούχος δύναται να απευθύνει γραπτό αίτημα συντονισμού τεχνικών έργων προς φορείς εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο εν ή/και προς φορείς που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα κατασκευής αντίστοιχων δικτύων πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο (εφεξής φορέας συντονισμού) ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι αιτήσεις συντονισμού τεχνικών έργων περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
• Περιγραφή των τεχνικών έργων που προτίθεται να εκτελέσει ο Δικαιούχος και για τα οποία ζητά συντονισμό
• Προσδιορισμό των τεχνικών έργων του φορέα συντονισμού για τα οποία αιτείται συντονισμό εργασιών
• Προτεινόμενο Σχέδιο Συμφωνίας Συντονισμού Τεχνικών Έργων
3. Ο φορέας συντονισμού οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, να ελέγξει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της στοιχεία. Σε περίπτωση μη πληρότητας της αίτησης, ο φορέας συντονισμού ειδοποιεί, εντός του παραπάνω διαστήματος των τριών (3) εργασίμων ημερών, εγγράφως τον Δικαιούχο να υποβάλλει ξανά το αίτημα συντονισμού ενημερώνοντας τον για τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Η συμπλήρωση/ διόρθωση και εκ νέου υποβολή αίτησης αποτελεί νέα αίτηση.
4. Ο φορέας συντονισμού οφείλει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης να ελέγξει το αίτημα και εφόσον αυτό ικανοποιεί τα σημεία α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου ενημερώνει ότι το αίτημα γίνεται αποδεκτό, αποστέλλοντας στο Δικαιούχο σχέδιο συμφωνίας συντονισμού τεχνικών έργων, με δίκαιους και εύλογους όρους, το οποίο περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κόστος συντονισμού εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση που το αίτημα δεν γίνεται δεκτό ο φορέας συντονισμού ενημερώνει το Δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης του αιτήματος οι οποίοι μπορεί να είναι μόνο αυτοί που αναφέρονται στα σημεία α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
5. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ο Δικαιούχος, εφόσον συμφωνεί με την πρόταση του φορέα συντονισμού οφείλει να επιστρέψει υπογεγραμμένο το σχέδιο συμφωνίας συντονισμού τεχνικών έργων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, διαφορετικά η αρχική αίτηση λογίζεται ως ανακληθείσα. Σε περίπτωση που προτείνει αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας συντονισμού τα μέρη οφείλουν να διαπραγματευθούν καλόπιστα τους όρους της σχετικής συμφωνίας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.
6. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από τον φορέα συντονισμού ή αποτυχίας των διαπραγματεύσεων εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο Δικαιούχος ή/και ο φορέας συντονισμού δύνανται να υποβάλουν τεκμηριωμένο αίτημα για επίλυση διαφοράς στο αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, προσκομίζοντας όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία.