Άρθρο 05 – Συντονισμός τεχνικών έργων

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνίες συντονισμού τεχνικών έργων με φορείς που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ή/και οι φορείς που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα κατασκευής αντίστοιχων δικτύων πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο, οφείλουν να ικανοποιούν τις εύλογες αιτήσεις φορέων που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σχετικά με συμφωνία συντονισμού των τεχνικών έργων, με διαφανείς και ισότιμους όρους. Οι αιτήσεις αυτές για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας συντονισμού τεχνικών έργων, ικανοποιούνται εφόσον:
α) αυτό δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος, μεταξύ άλλων λόγω πρόσθετων καθυστερήσεων, για τα αρχικώς προβλεπόμενα τεχνικά έργα
β) αυτό δεν εμποδίζει τον έλεγχο του συντονισμού των έργων και
γ) η αίτηση συντονισμού κατατίθεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την υποβολή του τελικού σχεδίου στους αρμόδιους φορείς για τη χορήγηση άδειας.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο Παράρτημα 2 του παρόντος νόμου.
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ή/και οι φορείς που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα κατασκευής αντίστοιχων δικτύων πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο, εφόσον στη μελέτη των έργων αυτών προβλέπεται η κατασκευή ή μετατόπιση υποδομών φιλοξενίας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρεούνται να κοινοποιούν την εν λόγω πρόβλεψη σε όλους τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι φορείς που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δύναται να ζητήσουν την πρόσβαση στην υποδομή αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 του παρόντος.
4. Εφόσον δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας συντονισμού τεχνικών έργων βάσει της παραγράφου 2, τα μέρη έχουν δικαίωμα παραπομπής του ζητήματος στο αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών.
5. Tο αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένου κατά περίπτωση του καθορισμού δίκαιων και ισότιμων όρων και επιβαρύνσεων.
Το αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης διαφορών επιλύει τη διαφορά το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δυο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών.
6. Από την ανωτέρω υποχρέωση δύνανται να εξαιρούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, τεχνικά έργα τα οποία αφορούν, κρίσιμες εθνικές υποδομές. Η απόφαση εξαίρεσης κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  • 27 Μαΐου 2016, 10:31 | Cyta Ελλάδος

    Για να είναι άμεσα τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου μέσω της αξιοποίησης υποδομών των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου, ως ορίζονται στο άρθρο 2.1.α, εξαιρουμένων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων οι οποίοι ήδη υπόκεινται στον κανονισμό Συνεγκατάστασης και στις υποχρεώσεις τους έναντι του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών, εισηγούμαστε να προστεθεί ρητή υποχρέωση των φορέων του δημοσίου οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων ή Συμβάσεις Παραχώρησης, να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά στις ανωτέρω συμβάσεις την υποχρέωση του εργολάβου ή του Παραχωρησιούχου να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος νόμου.