Άρθρο 04 – Διαφάνεια της υλικής υποδομής

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω στοιχεία όσον αφορά την υπάρχουσα υλική υποδομή του δικτύου τους, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου:
α) τοποθεσία και όδευση,
β) είδος και τρέχουσα χρήση της υποδομής,
γ) σημείο επικοινωνίας.
Από την ανωτέρω υποχρέωση δύνανται να εξαιρούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών υλικές υποδομές, που δεν θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή χαρακτηρίζονται κρίσιμες εθνικές υποδομές. Η απόφαση εξαίρεσης κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο το οποίο τηρεί το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στις πληροφορίες αυτές έχουν πρόσβαση οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται οι πληροφορίες αυτές καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσής τους εξειδικεύονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ψηφιακού Μητρώου.
3. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου και την εισαγωγή των στοιχείων της παραγράφου 1 σε αυτό, καθώς και σε περίπτωση που τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, οφείλουν να τα διαθέσουν, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος στο οποίο προσδιορίζεται η περιοχή ενδιαφέροντος, στους παρόχους δημοσίων δικτύων επικοινωνιών οι οποίοι επιθυμούν να ζητήσουν πρόσβαση σε υλική υποδομή των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου με στόχο την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες χορηγείται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από κείμενες διατάξεις και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν τον ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
4. Το Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου εφόσον κληθεί να ικανοποιήσει έγγραφο αίτημα όπως αυτό ορίζεται στην παρ.3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στις πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μόνον εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της ακεραιότητάς τους ή για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή δημόσιας ασφάλειας.
5. Μετά από υποβολή ειδικής γραπτής αίτησης από πάροχο δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ικανοποιούν εύλογες αιτήσεις για την επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων της υλικής υποδομής τους. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται η περιοχή και τα στοιχεία του δικτύου στα οποία αφορά η εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί Συμφωνία Πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 2 του Παραρτήματος 1 ή τον Κανονισμό Συνεγκατάστασης της ΕΕΤΤ κατά περίπτωση για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης Δικτύου και του Δικαιούχου, ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου δύναται να απαιτήσει την υπογραφή Σύμβασης Εμπιστευτικότητας με τον Δικαιούχο προτού προβεί στην έγκριση της επί τόπου έρευνας συγκεκριμένων στοιχείων υλικής υποδομής. Το αίτημα για επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου εγκρίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οιοδήποτε μέρος, δύναται να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβασή του αρμόδιου Εθνικού Οργάνου Επίλυσης Διαφορών.
Το αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, λαμβάνοντας πλήρως υπ’ όψιν την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών.
7. Οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτυγχάνουν πρόσβαση σε πληροφορίες βάσει του παρόντος χειρίζονται τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές.