Άρθρο 10 – Κυρώσεις

Εάν το αρμόδιο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, μετά την εξέταση μιας επίλυσης διαφοράς βάση του παρόντος νόμου διαπιστώσει μή συμμόρφωση με την Απόφασή του, ή διαπιστώσει, κατόπιν καταγγελίας ή ενημέρωσης από αρμόδιο φορέα, μή συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δύναται να επιβάλει κυρώσεις, εφαρμοζομένων αναλογικά των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή, στην περίπτωση της ΕΕΤΤ, των διατάξεων του άρθρου 77 του ν. 4070/2012.