Άρθρο 08 – Πρόσβαση σε υλική υποδομή εντός κτιρίου

1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, σύμφωνα με την παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, έχουν δικαίωμα εγκατάστασης του δικτύου τους, με δική τους δαπάνη, έως το σημείο πρόσβασης.
2. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, σύμφωνα με την παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο, του παρόντος άρθρου, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή εντός κτιρίου ενόψει της εγκατάστασης υψίρρυθμου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αν η κατασκευή δεύτερης υποδομής είναι τεχνικά ανέφικτη ή οικονομικά ασύμφορη.
3. Οιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σημείο πρόσβασης και την εντός κτιρίου υλική υποδομή, θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε εύλογη γραπτή αίτηση παρόχων δημόσιων δικτύων επικοινωνιών για πρόσβαση υπό δίκαιους και ισότιμους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, κατά περίπτωση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες, που ελέγχεται από Πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζονται από τον Κανονισμό Συνεγκατάστασης που εκδίδει η ΕΕΤΤ, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
4. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την πρόσβαση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από κείμενες διατάξεις και σε κάθε περίπτωση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης πρόσβασης, τα μέρη έχουν δικαίωμα παραπομπής του ζητήματος στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας πλήρως υπ’ όψιν την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από την αίτηση σε αυτήν για την επίλυση της διαφοράς, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών.
5. Εξαιρούνται από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις, κτίρια στα οποία εξασφαλίζεται, σύμφωνα με αντικειμενικούς, διαφανείς, αναλογικούς και ισότιμους όρους, πρόσβαση σε υπάρχον δίκτυο με σημείο τερματισμού στον τόπο του τελικού χρήστη το οποίο είναι κατάλληλο για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
6. Ελλείψει διαθέσιμης υποδομής εντός κτιρίου, προσαρμοσμένης σε υψηλές ταχύτητες, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα: α) τερματισμού του δικτύου τους στο χώρο του συνδρομητή, εφόσον συμφωνεί ο συνδρομητής ή/και β) τερματισμού του δικτύου τους σε νέο σημείο πρόσβασης σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου όπου θα εγκαθίσταται νέος κεντρικός κατανεμητής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ.αριθμ. 41020/819 (ΦΕΚ Β 2776/17.10.2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση β) οι πάροχοι δύνανται να εγκαθιστούν και κάθετο/ους κατανεμητή/ές, όπου αυτό απαιτείται, για την ολοκλήρωση του τερματισμού της εσωτερικής καλωδίωσης στο χώρο του συνδρομητή. Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, η πρόσβαση σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του κτιρίου επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, ανεξαρτήτως τυχόν αντίθετης προβλεψης στον Κανονισμό σχέσεων της συνιδιοκτησίας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί οροφοκτησίας. Στην περίπτωση όπου για τις ανωτέρω εργασίες δεν αρκεί η πρόσβαση σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του κτιρίου αλλά απαιτείται πρόσβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία, οι εργασίες υλοποιούνται μετά την συναίνεση του ιδιοκτήτη ο οποίος δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο πάροχο δημόσιου δικτύου επικοινωνιών μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης και υπογραφή σχετικού συμφωνητικού. Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθιστούν υποδομή εντός κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στην κοινόχρηστή ή κοινόκτητη ή ιδιωτική ιδιοκτησία χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη φυσική υποδομή, η οποία είναι διαθέσιμη στο κτίριο, να αποκαθιστούν πλήρως τα στοιχεία των ιδιωτικών ή κοινόχρηστων ή κοινόκτητων ιδιοκτησιών που επηρεάζονται κατά τις εργασίες εγκατάστασης της υποδομής και πριν την πραγματοποίηση των εργασιών να ενημερώνουν το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδιοκτητών για το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τον τρόπο αποκατάστασης των χώρων.
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας του κυρίου του σημείου πρόσβασης ή της εντός κτιρίου υλικής υποδομής εφόσον δεν πρόκειται για το ίδιο άτομο με τον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης τους, και του δικαιώματος ιδιοκτησίας τρίτων, όπως ιδιοκτητών εκτάσεων γης και κτιρίων.

 • 31 Μαΐου 2016, 13:35 | Enomix

  Σκεπτικό

  Το παρόν άθρο επιχειρεί ορθά να απλουστεύσει τις διαδικασίες εγκατάστασης υποδομής για την διασύνδεση με το δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης εντός των κτιρίων που προϋφίστανται, του νέου κανονισμού για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο κανονισμός αυτός θέτει σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής των εσωτερικών δικτύων οι οποίες είναι πρακτικά αδύνατον να μεταφερθούν αυτούσιες στο παλαιότερο κτιριακό απόθεμα όπως για παράδειγμα η κατασκευή νέου κύριου κατανεμητή κτιρίου.
  Ως εκ’ τούτου προτείνεται η επανδιατύπωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, στην κατεύθυνση της απλοποίησης των εργασιών με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους και της όχλησης, παραμένοντας ωστόσο εντός των γενικών προδιαγραφών που τίθενται από την 41020/819 (ΦΕΚ Β 2776/17.10.2012) ΚΥΑ αναφορικά με τους κατανεμητές.

  Προτεινόμενη νέα διατύπωση:

  6. Ελλείψει διαθέσιμης υποδομής εντός κτιρίου, προσαρμοσμένης σε υψηλές ταχύτητες, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα: α) τερματισμού του δικτύου τους στο χώρο του συνδρομητή, εφόσον συμφωνεί ο συνδρομητής ή/και β) τερματισμού του δικτύου τους σε νέο σημείο πρόσβασης σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, περιλαμβανομένης της πρόσοψης αυτού όπου θα εγκαθίσταται νέος κατανεμητής, σύμφωνα με τις σχετικές, γενικές προδιαγραφές περί κατανεμητών της υπ.αριθμ. 41020/819 (ΦΕΚ Β 2776/17.10.2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου στον κατανεμητή θα φιλοξενηθεί αποκλειστικά παθητικός εξοπλισμός, οι πρόνοιες για τοποθέτησή του σε σημείο με σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες και για ρευματοδότηση και αντικεραυνική προστασία καθίστανται προαιρετικές. Στην περίπτωση β) οι πάροχοι δύνανται να εγκαθιστούν και κάθετο/ους κατανεμητή/ές, όπου αυτό απαιτείται, για την ολοκλήρωση του τερματισμού της εσωτερικής καλωδίωσης στο χώρο του συνδρομητή. Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, η πρόσβαση σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του κτιρίου επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών, ανεξαρτήτως τυχόν αντίθετης πρόβλεψης στον Κανονισμό σχέσεων της συνιδιοκτησίας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί οροφοκτησίας. Στην περίπτωση όπου για τις ανωτέρω εργασίες δεν αρκεί η πρόσβαση σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του κτιρίου αλλά απαιτείται πρόσβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία, οι εργασίες υλοποιούνται μετά την συναίνεση του ιδιοκτήτη ο οποίος δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο πάροχο δημόσιου δικτύου επικοινωνιών μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης και υπογραφή σχετικού συμφωνητικού. Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθιστούν υποδομή εντός κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στην κοινόχρηστή ή κοινόκτητη ή ιδιωτική ιδιοκτησία χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη φυσική υποδομή, η οποία είναι διαθέσιμη στο κτίριο, να αποκαθιστούν πλήρως τα στοιχεία των ιδιωτικών ή κοινόχρηστων ή κοινόκτητων ιδιοκτησιών που επηρεάζονται κατά τις εργασίες εγκατάστασης της υποδομής και πριν την πραγματοποίηση των εργασιών να ενημερώνουν το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδιοκτητών για το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τον τρόπο αποκατάστασης των χώρων.